Lag (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

SFS nr
1998:258
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1390

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Makedonien
undertecknade den 17 februari 1998 skall gälla som lag här i
landet. Avtalet är avfattat på svenska, makedoniska och
engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga
till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars
skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1390).

Övergångsbestämmelser

1998:258

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari närmast
efter dagen då lagen träder i kraft eller senare.

2. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt
avser förhållandet mellan Sverige och Makedonien, nämligen

– förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Jugoslavien,

– förordningen (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist
i Jugoslavien, m.m.

De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det
år då lagen träder i kraft, samt

b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid
taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid
tidigare års taxering.

Bilaga

AVTAL MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN
MAKEDONIEN FÖR
UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ
INKOMST OCH
FÖRMÖGENHET

Konungariket Sverige och Republiken Makedonien, som önskar ingå
ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på
förmögenhet som påförs för var och en av de avtalsslutande
staternas eller dess lokala myndigheters räkning, oberoende av
det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla
skatter som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet
eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast
egendom, samt skatter på värdestegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Makedonien:
1) inkomstskatten,
2) vinstskatten,
3) egendomsskatten,
(i det följande benämnd ”makedonisk skatt”),

b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten, kupongskatten däri inbegripen,
2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,
3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.,
4) den kommunala inkomstskatten,
5) expansionsmedelsskatten,
6) fastighetsskatten, och
7) den statliga förmögenhetsskatten,
(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid
sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) ”Makedonien” åsyftar Republiken Makedoniens territorium
och omfattar, när uttrycket används i geografisk betydelse,
dess landområden och vatten och bottnar i dess insjöar över
vilka Makedonien har jurisdiktion eller suveräna rättigheter
att utforska, exploatera och förvalta naturresurser, i enlighet
med intern jurisdiktion och folkrättens regler;

2) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

b) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” åsyftar Makedonien eller Sverige, beroende på
sammanhanget;

c) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
sammanslutning;

d) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e) ”registrerat kontor” åsyftar det legala huvudkontoret för
ett bolag som registrerats enligt intern lagstiftning i en
avtalsslutande stat;

f) ”medborgare” åsyftar:

1) i Makedonien, fysisk person som enligt makedonisk
lagstiftning om medborgarskap har medborgarskap i Makedonien,

2) i Sverige, fysisk person som har medborgarskap i Sverige,

3) juridisk person eller annan sammanslutning som bildats
enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat;

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person
med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten;

h) ”behörig myndighet” åsyftar:

1) i Makedonien: finansministern eller dennes befullmäktigade
ombud, och

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

i) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning
i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande
staten.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida
inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka
avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person
med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning, legalt
huvudkontor (registrerat kontor) eller annan liknande
omständighet. Uttrycket inbegriper handelsbolag och dödsbon
endast till den del dess inkomst är skattepliktig i denna stat
på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess
delägare.

Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”
inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna
stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för
förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med
vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har
centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigvarande står till hans
förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han
stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist
i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses
personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga
ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller
installationsverksamhet eller verksamhet som består av
övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast
om verksamheten pågår under en tidsperiod som överstiger tolv
månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i
punkterna a)-e), under förutsättning att hela verksamheten som
bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på
grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande
art.

5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på
vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en
avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt
att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan
hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast
driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna
person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den
verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan
som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en
stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe
enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den
grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende
representant, under förutsättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen
är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till
fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg
anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna
förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det
fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget
har sin verkliga ledning. I fall då denna stat på grund av sin
lagstiftning inte kan beskatta inkomsten i sin helhet, skall
inkomsten beskattas endast i den avtalsslutande stat där
företaget har hemvist.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat
som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag
i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar
– inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, skall denna andra stat, om den
anser att det är berättigat att inkomsten inräknats på angivet
sätt, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som
påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Sådan utdelning får – utan hinder av bestämmelserna i punkt
1 – beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten
inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Om
emellertid den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 procent
av det utbetalande bolagets kapital skall utdelningen vara
undantagen från beskattning i den avtalsslutande stat i vilken
det bolag som betalar utdelningen har hemvist.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning
för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med
rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget
har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som
inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på
bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte
överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta som
anges i punkt 1 beskattas endast i den avtalsslutande stat där
den som har rätt till räntan har hemvist, under förutsättning
att ett av följande villkor är uppfyllda:

a) räntan betalas av eller till en avtalsslutande stat, av
eller till dess offentligrättsliga personer eller lokala
myndigheter eller centralbanken i en avtalsslutande stat;

b) räntan betalas på grund av lån som godkänts av regeringen i
den avtalsslutande stat där den som betalar räntan har hemvist;

c) räntan betalas på grund av lån som beviljas eller garanteras
av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA),
Swedfund International AB eller Exportkreditnämnden eller av
annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte att
främja export eller utveckling under förutsättning att krediten
beviljats eller garanterats på förmånliga villkor;

d) räntan betalas på grund av lån som beviljas av en bank.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning
i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar
särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och
inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna
artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är den staten själv, en lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe
eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld
uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses
räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn tagen till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall
beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i
fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film
eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om
erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig
natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt
till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn
härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är staten själv, en lokal myndighet eller person
med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar
royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller
stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att
betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses
royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn tagen till det nyttjande,
den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars
tillgångar huvudsakligen består av sådan fast egendom som avses
i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del
av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst
på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik, eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har
sin verkliga ledning. I fall då denna stat på grund av sin
lagstiftning inte kan beskatta vinsten i sin helhet, skall
vinsten beskattas endast i den avtalsslutande stat i vilken
överlåtaren har hemvist.

Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i
denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar
den andel i konsortiet vilken innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst på grund av överlåtelse av egendom som förvärvas av
fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och
som fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan
hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller
annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om
han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande
anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att
utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning,
får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor
del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i
den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra
staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg i internationell trafik beskattas i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om
person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket
utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell
trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i
denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som
underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna
egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan
hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i
den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller
sportutövaren bedriver verksamheten.

3. Sådan inkomst skall emellertid undantas från skatt i den
avtalsslutande stat där verksamheten utövas om detta sker i
enlighet med ett speciellt program för kulturellt utbyte som
överenskommits mellan regeringarna i de två avtalsslutande
staterna.

Artikel 18

Pensioner, livräntor och liknande

betalningar

1. Pension och annan ersättning som har samband med tidigare
anställning, ersättning enligt en avtalsslutande stats gällande
socialförsäkringslagstiftning och livränta, som härrör från en
avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda
staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som
utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons
livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa
utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande
vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat eller en av dess lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats
eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna
stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och
personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra
arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på
ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband
med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess
lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande och affärspraktikant, som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten
uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte
i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten
härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i
artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten
får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för
att utöva självständig yrkesverksamhet, som fysisk person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i
internationell trafik och av lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas endast i
den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande förmögenhet
som innehas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

Artikel 23

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. För personer med hemvist i Makedonien skall
dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

Om person med hemvist i Makedonien förvärvar inkomst eller
innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige, skall Makedonien:

a) från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som betalats i Sverige;

b) från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i Sverige.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i någotdera fallet
överstiga den del av inkomstskatten eller förmögenhetsskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller
den förmögenhet som får beskattas i Sverige.

c) Om inkomst, som person med hemvist i Makedonien förvärvar,
eller förmögenhet, som sådan person innehar, enligt bestämmelse
i avtalet är undantagen från skatt i Makedonien, får Makedonien
likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons
återstående inkomst eller förmögenhet beakta den inkomst eller
förmögenhet som undantagits från skatt.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
makedonisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Makedonien, skall Sverige – med
beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges
här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den makedoniska skatt som erlagts på
inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
Makedonien, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas
endast i Makedonien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från
bolag med hemvist i Makedonien till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag
om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag
från dotterbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a) skall en skatt på 5 procent på
bruttobeloppet anses ha erlagts i Makedonien på royalty som
erhållits såsom ersättning för nyttjandet av patent, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur, om
nyttjandet skett i industriell verksamhet eller
tillverkningsverksamhet, jordbruk (däri inbegripet
boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske eller turism (däri
inbegripet restaurang- och hotellverksamhet), under
förutsättning att verksamheten bedrivits i Makedonien. Vid
tillämpningen av a) i denna punkt anses uttrycket ”den
makedoniska skatt som erlagts” innefatta makedonisk skatt som
skulle ha erlagts, men som på grund av tidsbegränsade
bestämmelser i makedonisk lagstiftning avsedd att främja
ekonomisk utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre
belopp, under förutsättning att sådan befrielse eller lättnad
från skatt givits beträffande vinst från sådan verksamhet som
angetts i föregående mening.

e) Vid tillämpningen av c) ovan skall en skatt på 15 procent
anses ha erlagts på den vinst av vilken utdelningen betalas av
bolaget med hemvist i Makedonien, om vinsten härrör från
industriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller från
jordbruk (däri inbegripet boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske
eller turism (däri inbegripet restaurang- och
hotellverksamhet), allt under förutsättning att verksamheten
bedrivits i Makedonien.

f) Bestämmelserna i d) och e) gäller endast beträffande de fem
första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan
förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga
myndigheterna.

g) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som i
enlighet med lagstiftningen i Makedonien och bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Makedonien, skall Sverige från
skatten på denna förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i Makedonien. Avräkningsbeloppet
skall emellertid inte överstiga den del av förmögenhetsskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet
som får beskattas i Makedonien.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas, är
ränta, royalty och annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den
beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller
delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet
för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som
medges person med hemvist i den egna staten.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas
bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och
beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför
eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist,
eller om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som
strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall
genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas
av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas
inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som
upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa
skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

Artikel 27

Begränsning av förmåner

Om efter undertecknandet en avtalsslutande stat inför
lagstiftning enligt vilken ”offshore”-inkomst som förvärvas av
ett bolag från

a) sjöfart,

b) bank-, finans-, försäkrings- eller liknande verksamhet,
eller

c) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en
liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse
huvudsakligen i andra stater,

inte beskattas i denna stat eller beskattas med en skattesats
som är betydligt lägre än den som tillämpas på inkomst från
liknande verksamheter som bedrivits inom denna stat, skall
bestämmelserna i detta avtal som medför begränsning av den
andra avtalsslutande statens rätt att beskatta inkomst från
sådana ”offshore”-aktiviteter inte gälla. På samma sätt skall
denna andra stat vara oförhindrad att beskatta utdelning som
betalas av bolaget i fråga.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och

konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra när de
åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i staten i
fråga för att detta avtal skall träda i kraft.

2. Detta avtal träder i kraft den dag då det sista av de
meddelanden som avses i punkt 1 tas emot och avtalets
bestämmelser tillämpas på beskattningsår som börjar den 1
januari närmast efter dagen då avtalet träder i kraft eller
senare.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på
diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer
efter en tidsperiod av fem år från den dag då avtalet trätt i
kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla
på beskattningsår som börjar den 1 januari närmast efter dagen
då avtalet sägs upp eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm, den 17 februari 1998, i två exemplar på
makedoniska, svenska och engelska språken vilka äger lika
vitsord. För den händelse att texterna avviker skall den
engelska texten äga företräde.

För Konungariket
Sveriges regering

Knut Rexed

För Republiken
Makedoniens regering

Tihomir Ilievski

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF
MACEDONIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME AND
ON CAPITAL

The Kingdom of Sweden and the Republic of Macedonia, desiring
to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income and on capital, have agreed as
follows:

Article 1

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on
capital imposed on behalf of each Contracting State or of its
local authorities, irrespective of the manner in which they are
levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital
all taxes imposed on total income, on total capital, or on
elements of income or of capital, including taxes on gains from
the alienation of movable or immovable property, as well as
taxes on capital appreciation.

(3) The taxes to which the Agreement shall apply are:

(a) in the case of Macedonia:
(i) the income tax;
(ii) the profit tax;
(iii) the property tax;
(hereinafter referred to as ”Macedonian Tax”);

(b) in the case of Sweden:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten),
including the withholding tax on dividends (kupongskatten);

(ii) the income tax on non-residents (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.);

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

(v) the tax on means intended for expansion purposes
(expansionsmedelsskatten);

(vi) the tax on real estate (fastighetsskatten);

(vii) the national capital tax (den statliga
förmögenhetsskatten);

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

(4) The Agreement shall apply also to any identical or
substantially similar taxes which are imposed after the date of
signature of the Agreement in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph (3). The competent authorities
of the Contracting States shall notify each other of any
substantial changes which have been made in their respective
taxation laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context
otherwise requires:

(a) (i) the term ”Macedonia” means the territory of the
Republic of Macedonia, and used in geographical sense means its
land, inland lake water and bottom over which it has
jurisdiction or sovereign rights for the purpose of exploring,
exploiting, conserving and managing natural resources, pursuant
to internal jurisdiction and international law;

(ii) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas
over which Sweden in accordance with international law
exercises sovereign rights or jurisdiction;

(b) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting
State” mean Macedonia or Sweden, as the context requires;

(c) the term ”person” includes an individual, a company and any
other body of persons;

(d) the term ”company” means any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the term ”registered office” means the legal head office of
a company registered under the domestic laws of each
Contracting State;

(f) the term ”national” means:

(i) in relation to Macedonia any individual possessing
Macedonian Nationality in accordance with the Macedonian
Nationality Code;

(ii) in relation to Sweden any individual possessing the
nationality of Sweden;

(iii) any legal person, partnership and association deriving
its status as such from the laws in force in either of the
Contracting States;

(g) the terms ”enterprise of a Contracting State” and
”enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(h) the term ”competent authority” means:

(i) in Macedonia, the Minister of Finance or his authorized
representative; and

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized
representative or the authority which is designated as a
competent authority for the purposes of this Agreement;

(i) the term ”international traffic” means any transport by a
ship or an aircraft operated by an enterprise which has its
place of effective management in a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely between places in
the other Contracting State.

(2) As regards the application of this Agreement by a
Contracting State, any term not defined shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning which it has under
the laws of that State concerning the taxes to which the
Agreement applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Agreement, the term ”resident of a
Contracting State” means any person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, legal head office (registered
office) or any other criterion of a similar nature. However, in
the case of a partnership or estate the term applies only to
the extent that the income derived by such partnership or
estate is subject to tax in that State as the income of a
resident, either in its hands or in the hands of its partners.

The term ”resident of a Contracting State” does not include any
person who is liable to tax in that State in respect only of
income from sources in that State or capital situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which
he has a permanent home available to him; if he has a permanent
home available to him in both States, he shall be deemed to be
a resident of the State with which his personal and economic
relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home
available to him in either State, he shall be deemed to be a
resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident of the State of which
he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person
other than an individual is a resident of both Contracting
States, then it shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the term ”permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term ”permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of
extraction of natural resources.

(3) A building site or a construction, assembly or installation
project or supervisory activities in connection therewith
constitutes a permanent establishment only if such site,
project or activities continue for a period of more than twelve
months.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term ”permanent establishment” shall be deemed not to
include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity
of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any
combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to
(e), provided that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2),
where a person – other than an agent of an independent status
to whom paragraph (6) applies – is acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the other Contracting
State, that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in the first-mentioned Contracting State in
respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise, if such a person has and habitually exercises in
that State an authority to conclude contracts in the name of
the enterprise, unless the activities of such person are
limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised
through a fixed place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

(6) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to
have a permanent establishment in the other Contracting State
merely because it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or any other agent
of an independent status, provided that such persons are acting
in the ordinary course of their business.

(7) The fact that a company which is a resident of a
Contracting State controls or is controlled by a company which
is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise) shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

(2) The term ”immovable property” shall have the meaning which
it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable property, livestock and
equipment used in agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed property apply,
buildings, usufruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income
derived from the direct use, letting, or use in any other form
of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply
to the income from immovable property of an enterprise and to
income from immovable property used for the performance of
independent personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall
be taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions expenses
which are incurred for the purposes of the business of the
permanent establishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment
by reason of the mere purchase by that permanent establishment
of goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits
to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Agreement, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in the Contracting
State in which the place of effective management of the
enterprise is situated. If that State according to its
legislation cannot tax the whole of the profits, the profits
shall be taxable only in the Contracting State of which the
enterprise is a resident.

(2) With respect to profits derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of
paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

(3) The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included
are profits which would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits where that other State considers the
adjustment justified. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of this Agreement
and the competent authorities of the Contracting States shall
if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such
dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to
the laws of that State, but if the recipient is the beneficial
owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15
per cent of the gross amount of the dividends. However, if the
beneficial owner is a company (other than a partnership) which
holds directly at least 25 per cent of the capital of the
company paying the dividends, the dividends shall be exempt
from tax in the Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in
respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term ”dividends” as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if
the beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to a
resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s undistributed
profits, even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or income arising
in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting
State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the recipient is the beneficial owner of the
interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) interest,
mentioned in paragraph (1), shall be taxable only in the
Contracting State where the beneficial owner of the interest is
a resident if one of the following requirements is fulfilled;

(a) the payer or the recipient of the interest is the
Contracting State itself, a statutory body or a local authority
thereof or the Central Bank of a Contracting State;

(b) the interest is paid in respect of a loan which has been
approved by the Government in the Contracting State where the
payer of the interest is a resident;

(c) the interest is paid in respect of a loan granted or
guaranteed by The Swedish International Development Authority
(SIDA), Swedfund International AB or The Swedish Export Credits
Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or any other institution
of a public character with the objective to promote exports or
development, if the credit is granted or guaranteed on
preferential conditions;

(d) the interest is paid in respect of a loan granted by a
bank.

(4) The term ”interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income from government
securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment shall not be
regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not
apply if the beneficial owner of the interest, being a resident
of a Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect of which the
interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is that State itself, a local authority or a
resident of that State. Where, however, the person paying the
interest, whether he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent establishment or a
fixed base in connection with which the indebtedness on which
the interest is paid was incurred, and such interest is borne
by such permanent establishment or fixed base, then such
interest shall be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the interest, having regard to the debt-
claim for which it is paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State shall be taxable only
in that other State if such resident is the beneficial owner of
the royalties.

(2) The term ”royalties” as used in this Article means payments
of any kind received as a consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films or tapes for radio
or television broadcasting, any patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific experience.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(4) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is that State itself, a local authority or a
resident of that State. Where, however, the person paying the
royalties, whether he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent establishment or a
fixed base in connection with which the liability to pay the
royalties was incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment or fixed base, then such royalties
shall be deemed to arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

(5) Where by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties, having regard to the use,
right or information for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.

(2) Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of shares in a company the assets of which consist
principally of immovable property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.

(3) Gains from alienation of movable property forming part of
the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or of movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other
State.

(4) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in
international traffic or movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of effective
management of the enterprise is situated. If that State
according to its legislation cannot tax the whole of the gains,
the gains shall be taxable only in the Contracting State of
which the alienator is a resident.

With respect to gains derived by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this
paragraph shall apply only to such portion of the gains as
corresponds to the participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

(5) Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be
taxable only in the Contracting State of which the alienator is
a resident.

(6) Notwithstanding the provisions of paragraph (5), gains from
the alienation of any property derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who has become a
resident of the other Contracting State, may be taxed in the
first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is a resident of a
Contracting State in respect of professional services or other
activities of an independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly available to
him in the other Contracting State for the purpose of
performing his activities. If he has such a fixed base, the
income may be taxed in the other State but only so much thereof
as is attributable to that fixed base.

(2) The term ”professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1),
remuneration derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or
periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve
month period commencing or ending in the fiscal year concerned;
and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in international traffic may
be taxed in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated. Where a
resident of Sweden derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member of
the board of directors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15,
income derived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by
an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are
exercised.

(3) Such income shall, however, be exempt from tax in the
Contracting State in which these activities are exercised, if
such activities are exercised pursuant to a special program for
cultural exchange agreed upon between the Governments of the
two Contracting States.

Article 18

Pensions, annuities and similar

payments

(1) Pensions and other remuneration in connection with past
employment, social security payments under the law in force in
a Contracting State and annuities, arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other Contracting State may
be taxed in the first-mentioned Contracting State.

(2) The term ”annuity” means a stated sum payable periodically
at stated times during life or during a specified or
ascertainable period of time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in money
or money’s worth.

Article 19

Government service

(1)(a) Remuneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or a local authority thereof to an individual
in respect of services rendered to that State or local
authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the
other Contracting State if the services are rendered in that
other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the
purpose of rendering the services.

(2) The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to
remuneration in respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or a local
authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business apprentice who is or was
immediately before visiting a Contracting State a resident of
the other Contracting State and who is present in the first-
mentioned State solely for the purpose of his education or
training receives for the purpose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that State.

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Agreement shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.

Article 22

Capital

(1) Capital represented by immovable property referred to in
Article 6, owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.

(2) Capital represented by movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a fixed base,
available to an individual who is a resident of a Contracting
State, in the other Contracting State for the purpose of
performing independent personal services, may be taxed in that
other State.

(3) Capital represented by ships and aircraft operated in
international traffic and by movable property pertaining to the
operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of effective
management of the enterprise is situated.

With respect to capital owned by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS) this provision shall apply
only to such part of the capital as corresponds to the
participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the
Swedish partner of SAS.

Article 23

Elimination of double taxation

(1) Double taxation for the residents of Macedonia shall be
eliminated as follows:

Where a resident of Macedonia derives income or owns capital
which in accordance with the provisions of this Agreement may
be taxed in Sweden, Macedonia shall allow:

(a) as deduction of the income tax of that resident an amount
equal to the income tax paid in Sweden;

(b) as deduction of the capital tax of the resident, an amount
equal to the capital tax paid in Sweden.

Such deductions shall not, however, exceed that part of the
income tax computed before the deduction is given, which is
appropriate to the income or the capital which may be taxed in
Sweden.

(c) Where in accordance with any provision of the Agreement
income derived or capital owned by a resident of Macedonia is
exempt from tax in Macedonia, Macedonia may nevertheless, in
calculating the amount of tax on the remaining income or
capital of such resident, take into account the exempted income
or capital.

(2) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of Macedonia and in accordance with the provisions of this
Agreement may be taxed in Macedonia, Sweden shall allow –
subject to the provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended from time to time
without changing the general principle hereof) – as a deduction
from the tax on such income, an amount equal to the Macedonian
tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Agreement, shall be
taxable only in Macedonia, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in Macedonia.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
Macedonia to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by subsidiaries abroad.

(d) For the purpose of sub-paragraph (a) of this paragraph the
Macedonian tax paid in respect of royalties received as a
consideration for the use of any patent, design or model, plan,
secret formula or process, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experience shall, where it
has been used in an industrial or manufacturing activity,
agriculture (including cattle raising), forestry, fishing or
tourism (including restaurants and hotels), provided that the
activities have been carried out in Macedonia, a Macedonian tax
of 5 per cent of the gross amount of such royalties shall be
considered to have been paid. For the purpose of sub-paragraph
(a) of this paragraph the term ”Macedonian tax paid” shall be
deemed to include the Macedonian tax which would have been paid
but for any time-limited exemption or reduction of tax granted
under incentive provisions contained in Macedonian law designed
to promote economic development to the extent that such
exemption or reduction is granted for profits from any such
activities, carried out in Macedonia, mentioned in the previous
sentence.

(e) For the purpose of sub-paragraph (c) of this paragraph, a
tax of 15 per cent shall be considered to have been paid on the
profits out of which the dividends are paid, if the company
which is a resident of Macedonia has derived the profits
principally from industrial or manufacturing activities as well
as agriculture (including cattle raising), forestry, fishing or
tourism (including restaurants and hotels), provided that the
activities have been carried out in Macedonia.

(f) The provisions of sub-paragraphs (d) and (e) shall apply
only for the first five years during which this Agreement is
effective. This period may be extended by a mutual agreement
between the competent authorities.

(g) Where a resident of Sweden owns capital which, under the
laws of Macedonia and in accordance with the provisions of this
Agreement, may be taxed in Macedonia, Sweden shall allow as a
deduction from the tax on such capital an amount equal to the
property tax paid in Macedonia in respect of such capital. Such
deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish
capital tax as computed before the deduction is given, which is
appropriate to the capital which may be taxed in Macedonia.

Article 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article
1, also apply to persons who are not residents of one or both
of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9,
paragraph (7) of Article 11, or paragraph (5) of Article 12,
apply, interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the
taxable profits of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of
a Contracting State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the same conditions as
if they had been contracted to a resident of the first-
mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall
not be subject in the first-mentioned State to any taxation or
any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to
which other similar enterprises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

(5) The provision of this Article shall not be construed as
obliging a Contracting State to grant to residents of the other
Contracting State any personal allowances, reliefs or
reductions for taxation purposes on account of civil status or
family responsibilities which it grants to its own residents.

(6) The provisions of this Article shall, notwithstanding the
provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

Article 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the
domestic law of those States, present his case to the competent
authority of the Contracting State of which he is a resident
or, if his case comes under paragraph (1) of Article 24, to
that of the Contracting States of which he is a national. The
case must be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of the Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Agreement. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Agreement. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is necessary for carrying out the
provisions of this Agreement or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered by the Agreement,
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Agreement. The exchange of information is not restricted by
Article 1. Any information received by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assessment or collection
of, the enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the taxes covered by
the Agreement. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial
decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be
construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the
laws or in the normal course of the administration of that or
of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Limitation on benefits

If after the date of signature a Contracting State introduces
legislation in terms of which offshore income derived by a
company from:

(a) shipping;

(b) banking, financing, insurance or similar activities; or

(c) being the headquarters, co-ordination centre or similar
entity providing administrative services or other support to a
group of companies which carry on business primarily in other
States,

is not taxed in that State or is taxed at a rate of tax which
is significantly lower than the rate of tax which is applied to
income from similar onshore activities, any limitation imposed
under this Agreement on the right of the other Contracting
State to tax the income derived by the company from such
offshore activities, or to tax the dividends paid by the
company, shall not apply.

Article 28

Diplomatic agents and consular

officers

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of
diplomatic agents and consular officers under the general rules
of international law or under the provisions of special
agreements.

Article 29

Entry into force

(1) Each of the Contracting States shall notify the other of
the completion of the procedures required by its law for the
entry into force of this Agreement.

(2) The Agreement shall enter into force on the day of the
later of these notifications and shall thereupon have effect
for taxable years beginning on or after the first day of
January of the year next following that of the entry into force
of the Agreement.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a
Contracting State. Either Contracting State may terminate the
Agreement, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before the end of any
calendar year after expiry of five years from the date on which
the Agreement enters into force. In such case, the Agreement
shall cease to have effect for taxable years beginning on or
after the first day of January of the year next following the
day when the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned being duly authorized
thereto have signed this Agreement.

Done in duplicate at Stockholm, this 17th day of February 1998
in the Macedonian, Swedish and English languages, all three
texts being equally authentic. In case of divergence between
the texts, the English text shall prevail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Knut Rexed

For the Government of
the Republic of Macedonia

Tihomir Ilievski