Förordning (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna

SFS nr
1998:276
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:398
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1209

Stödets inriktning

1 § Statligt stöd lämnas till särskilda satsningar på
utbildning av vuxna till utgången av december 2002 enligt
bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2001:1209).

2 § Stöd lämnas till kommuner och, i fråga om gymnasial
utbildning, även till Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Vad som sägs i denna förordning om en kommun skall, om inte
annat sägs, också tillämpas i fråga om Nationellt centrum för
flexibelt lärande. Förordning (2001:1209).

3 § Stöd lämnas i den utsträckning som det finns medel.

Stöd för gymnasial utbildning av vuxna

Villkor för stöd

4 § Stöd lämnas för gymnasial vuxenutbildning som anordnas
enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen
(1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller förordningen
(1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt
lärande.

Stöd kan också lämnas för gymnasial vuxenutbildning för
särskild behörighet (basår) som

1. anordnas enligt en individuell studieplan för studerande som
har grundläggande behörighet för grundläggande
högskoleutbildning, och

2. syftar till att ge de studerande den särskilda behörighet
som kan vara föreskriven för en viss grundläggande
högskoleutbildning.

Av 11 kap. 6 § skollagen följer att en kommun kan uppdra åt
andra att anordna komvux. Förordning (2001:1209).

5 § Stöd lämnas även för vuxenutbildning på gymnasial nivå som
anordnas av en folkhögskola som en folkhögskolekurs, om
folkhögskolan anordnar utbildningen efter överenskommelse med
en kommun.

6 § Utbildningsverksamheten skall planeras och anordnas så att
utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med
utgångspunkt i de studerandes önskemål, behov och förutsätt-
ningar. Den skall medverka till att stärka deras ställning på
arbetsmarknaden eller ge möjlighet till vidare studier.

För varje studerande skall det i samråd med den studerande
upprättas en individuell studieplan. Om det behövs, skall
studieplanen revideras under utbildningen.

7 § Den särskilda satsningen i en kommun kan utöver den
utbildningsverksamhet som avses i 4 § innefatta åtgärder som

1. avser att utveckla infrastrukturen, såsom utveckling av de
nätverk, tjänster och tekniska anordningar etc. som krävs för
att vidga möjligheterna för vuxnas kunskapssökande och lärande,

2. innebär en fördjupad samverkan med den offentliga
arbetsförmedlingen samt med företrädare för arbetsgivare och
arbetstagare i planeringen och genomförandet av satsningen,

3. innebär att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas
särskilt,

4. behövs för vägledning och rekrytering av deltagare,

5. behövs för att bedöma olika utbildningsanordnares förmåga
och lämplighet att genomföra planerad verksamhet,

6. behövs för att skapa samverkansformer mellan olika
utbildningsanordnare och för att utveckla vuxenutbildningen,
eller

7. behövs för att säkerställa utbildningens kvalitet.

Behörighet och urval

8 § Behörig att delta i utbildning enligt 4 och 5 §§ är den som
är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning.

9 § Vid intagning till en utbildning enligt 4 och 5 §§ skall i
den ordning som anges i punkterna 1-3 företräde ges en sökande
som saknar eller har brister i sådana kunskaper som krävs för
slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande
utbildning, om den sökande

1. är arbetslös eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriver,

2. är arbetstagare och arbetsgivaren genom en överenskommelse
med den berörda lokala arbetstagarorganisationen har åtagit sig
att för arbete i minst samma omfattning som utförts av den
sökande anställa någon som är långtidsarbetslös och som anvisas
av den offentliga arbetsförmedlingen, eller

3. är uppsagd från sitt arbete eller annars hotas av
arbetslöshet. Förordning (2000:971).

10 § I fråga om urval mellan sökande inom någon av de grupper
som anges i 9 § eller mellan övriga sökande skall bestämmelserna
om urval i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning
eller i förordningen (1992:601) om Nationellt centrum för flexibelt
lärande tillämpas. Förordning (2001:1209).

Studieomdöme

11 § Efter det att en folkhögskolekurs enligt 5 § har slutförts
skall ett studieomdöme utfärdas.

Ingen avgift för prövning

12 § Om en deltagare i en utbildning som anordnas med stöd
enligt denna förordning genomgår särskilt anordnad prövning,
får avgift inte tas ut enligt förordningen (1991:1124) om
avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet.

Ansökan

13 § Stöd lämnas efter ansökan. Ansökan skall innehålla
uppgifter om sådana åtgärder som avses i 7 §.

Ansökan ges in till Statens skolverk inom den tid verket
bestämmer.

Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter om
ansökan som behövs.

Beräkning av stöd

14 § Stödet beräknas för ett år i taget enligt bestämmelserna i
15-17 §§.

Regeringen föreskriver särskilt om stöd till statens skolor för
vuxna.

15 § För varje kommun som har ansökt om stöd fastställs en
andel av den totala satsningen på utbildning av vuxna. Denna
andel beräknas med utgångspunkt i kommunens andel av antalet
personer som är arbetslösa eller deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller i utbildning som anordnas
enligt denna förordning och som saknar treårig gymnasial
utbildning. På grundval av detta andelstal fastställs en
verksamhetsvolym för kommunen. Verksamhetsvolymen får dock
aldrig överstiga vad som svarar mot kommunens åtagande.
Förordning (2000:971).

16 § Av tillgängliga medel fördelas hälften

dels i form av ett grundbidrag om 200 000 kronor till varje
kommun som får stöd,

dels i förhållande till kommunens verksamhetsvolym enligt 15 §.

17 § Återstående medel fördelas med hänsyn till kommunernas
insatser i fråga om

1. särskilt kostnadskrävande utbildning, såsom mer omfattande
utbildning i yrkesämnen,

2. åtgärder som särskilt syftar till att förnya
vuxenutbildningen mot bakgrund av individens behov och
utvecklingen av arbetsorganisation och kompetenskrav i
arbetslivet,

3. särskilt betydelsefulla åtgärder inom de områden som anges i
7 §, eller

4. omfattande strukturförändringar på arbetsmarknaden.

Minst tio procent av totalt tillgängliga medel skall fördelas
med hänsyn till insatser av det slag som avses i första stycket
2 och 3.

Beslut om och utbetalning av stöd

18 § Statens skolverk beslutar om stöd och betalar ut detta
utan rekvisition.

Stödet betalas ut med en fjärdedel av det belopp som belöper
sig på tolv månader före utgången av var och en av månaderna
mars, juni, september och december.

Stöd för grundläggande vuxenutbildning

Villkor för stöd

19 § Stöd får lämnas för grundläggande vuxenutbildning som
anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen
(1992:403) om kommunal vuxenutbildning.

20 § Stöd lämnas endast för grundläggande vuxenutbildning som
anordnas för personer som fyller 25 år senast det halvår då
utbildningen påbörjas och som är långtidsarbetslösa eller, om
långtidsarbetslösa saknas i kommunen, är långtidsinskrivna vid
arbetsförmedlingen.

21 § Vad som sägs i 6, 12 och 13 §§ skall också tillämpas i
fråga om grundläggande vuxenutbildning.

En individuell studieplan för grundläggande vuxenutbildning
skall också innefatta en planering för fortsatta studier på
gymnasial nivå.

22 § Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas för den
verksamhet som anordnas utöver 110 procent av kommunens
basorganisation. Stöd får dock lämnas högst för så stor
omfattning av genomförd utbildning som motsvarar hälften av
basorganisationen.

Med basorganisation avses ett medeltal som Statens skolverk har
beräknat för varje kommun för omfattningen av den grundläggande
vuxenutbildning som kommunen har finansierat under läsåren
1993/94, 1994/95, 1995/96 och 1996/97.

23 § Regeringen bestämmer särskilt om den turordning enligt
vilken kommuner kan komma i fråga för stöd, med beaktande av
följande kriterier:

1. antal arbetslösa personer i kommunen,

2. antal utom riket födda invånare i kommunen i åldern 20-55
år,

3. utbildningsnivån hos invånarna i kommunen, och

4. omfattningen av den grundläggande vuxenutbildning som
kommunen finansierar i förhållande till behovet.

24 § Stöd till grundläggande vuxenutbildning lämnas med ett
belopp per årsstudieplats, varvid en årsstudieplats motsvarar
756 verksamhetspoäng enligt vad som sägs i 27 §. Regeringen
beslutar särskilt om beloppets storlek.

Beslut om stöd

25 § Statens skolverk beslutar om stöd för genomförd
utbildning. Stödet betalas ut efter rekvisition i efterskott
för varje kalenderhalvår.

Gemensamma bestämmelser

Tillsyn

26 § Verksamhet som anordnas med stöd enligt denna förordning
står under tillsyn av Statens skolverk.

27 § En kommun som har tilldelats stöd skall till Statens
skolverk redovisa omfattningen av verksamheten.

Vid redovisningen skall omfattningen av vuxenutbildning anges
med verksamhetspoäng. Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas
en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom grundläggande
vuxenutbildning, orienteringskurser och folkhögskolekurser
beräknas 21 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. Vid
deltidsstudier reduceras antalet verksamhetspoäng i motsvarande
utsträckning.

28 § En kommun som har tilldelats stöd skall utöver vad som
sägs i 27 § medverka i den uppföljning och utvärdering av
verksamheten som bestäms av Statens skolverk eller den
myndighet regeringen utser.

29 § En kommun som har fått stöd enligt denna förordning skall,
vid den tidpunkt som Statens skolverk bestämmer, till verket
redovisa verksamhetsvolymen för år 2002. Förordning (2001:1209).

Återkrav

30 § Statens skolverk får återkräva stöd för gymnasial
utbildning av vuxna, om en kommun inte genomför den verksamhet
för vilken stödet lämnats eller om den av kommunen finansierade
gymnasiala vuxenutbildningen understiger den nivå som Statens
skolverk har beräknat som medeltal för denna verksamhet i
kommunen läsåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96.

Statens skolverk får i fråga om gymnasial utbildning av vuxna
fördela de medel som har återkrävts enligt första stycket till
de kommuner som har genomfört en större verksamhet än den för
vilket stödet lämnats.

Överklagande

31 § Beslut av Statens skolverk om stöd får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:275

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998, då
förordningen (1996:1502) om statligt stöd till särskilda
satsningar på utbildning av vuxna skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om återkrav av statligt
stöd för gymnasial utbildning som har lämnats enligt
förordningen (1996:1502) om statligt stöd till särskilda
satsningar på utbildning av vuxna.