Förordning (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium

SFS nr
1998:279
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1221
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:430

Uppgifter

1 § Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för
utrikeshandel och handelspolitik. Verksamheten bedrivs inom
ramen för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU),
särskilt deltagandet i den inre marknaden, tullunionen och den
gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är Sveriges
intresse av en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt
multilateralt handelssystem och av fortsatta handelspolitiska
liberaliseringar. Förordning (2002:568).

Utredningsverksamhet

2 § Kollegiet skall

1. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i
frågor som rör

– EU, särskilt den inre marknaden, tullunionen och den
gemensamma handelspolitiken,

– Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

– Världshandelsorganisationen (WTO),

– Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD),

– FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE),

– FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD),

– andra internationella organisationer inom kollegiets
verksamhetsområde,

– handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med andra
länder, och

2. följa och analysera Sveriges utrikeshandel med varor och
tjänster.

Kontakt- och informationspunkt m.m.

3 § Kollegiet skall

1. vara samordningscentral för behandling av sådana frågor som
uppstår i samband med genomförandet av den inre marknaden och
som har kommit in från andra medlemsstater i EU eller från
Europeiska gemenskapernas kommission,

2. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan vända sig med
problem på den inre marknaden, och

3. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med
myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas
kommission i frågor utanför konsumentförhållanden som rör
informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

Kollegiet skall samråda med Utrikesdepartementet vid
behandlingen av sådana ärenden i 1 som har kommit in från
kommissionen. Förordning (2002:568).

3 a § Kollegiet skall

1. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan anmäla även
andra handelshinder än handelshinder på den inre marknaden,

2. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s
tjänstehandelsavtal (GATS),

3. vara kontaktpunkt för handelsrelaterade
immaterialrättsfrågor enligt WTO:s immaterialrättsavtal
(TRIPS),

4. vara kontaktpunkt för WTO:s avtal om kontroll före skeppning
(PSI),

5. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om
tekniska handelshinder (TBT),

6. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om
sanitära och fytosanitära frågor (SPS),

7. vara sådan behörig myndighet som avses i förordningen
(1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell
lagstiftning som antas av tredje land, och

8. vara kontaktpunkt för exportörer i utvecklingsländer, främst
i de fattigare utvecklingsländerna, avseende handelsregler och
deras tillämpning.
Förordning (2004:721).

Övriga frågor

4 § Kollegiet skall

1. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission handlägga
frågor om import- och exportlicenser och reglering av
utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i
tullunionen, om inte andra myndigheter har den uppgiften,

2. inom sitt verksamhetsområde informera främst myndigheter och
näringsliv om EG:s och WTO:s regelverk samt om andra relevanta
regelverk,

3. i enlighet med WTO:s TBT-avtal och SPS-avtal samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG anmäla sådana
regler som avses i förordningen (1994:2029) om tekniska regler
samt ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden
enligt nämnda avtal och direktiv,

4. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen
(1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker
från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska
gemenskapen,

5. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och
följa det internationella arbetet på handelsprocedurområdet,

6. handlägga frågor om handelskamrar,

7. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till
internationella organisationer på det ekonomiska området, om
inte andra myndigheter har den uppgiften,

8. bevaka att det internationella handelspolitiska regelverket
efterlevs i Sverige,

9. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen
(1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria
rörligheten för varor, och

10. enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni
2005 om handel med vissa varor som kan användas till
dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning vara behörig
myndighet och fullgöra de uppgifter som ankommer på sådan.
Förordning (2006:430).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på kollegiet
med undantag av 4-5, 10-14, 21-22 och 33-34 §§.

Handelsprocedurrådet

6 § Till kollegiet är knutet ett handelsprocedurråd med uppgift
att fungera som forum för diskussioner och informationsutbyte
om det internationella arbetet på handelsprocedurområdet samt
att bistå kollegiet i detta arbete.

Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

7 § Har upphävts genom förordning (2002:568).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på kollegiet.

Ärendenas handläggning

9 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden.

Om ett ärende inte behöver prövas av generaldirektören, får det
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Handelsprocedurrådet skall sammanträda när ordföranden anser
att det behövs. Förordning (2002:568).

Anställningar m. m.

10 § Ordförande och ledamöter i handelsprocedurrådet utses,
efter förslag av kollegiet, av regeringen för en bestämd tid.
Förordning (2002:568).