Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling

SFS nr
1998:281
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-05-14

1 § Beteckningen Svensk författningssamling och dess
förkortning SFS får inte användas offentligt som beteckning på
någon annan samling av författningar än den som avses i 4 §
lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
eller ingå i någon sådan beteckning. Detsamma gäller
böjningsformer av beteckningen och förkortningen.

2 § Om beteckningen eller förkortningen används i strid med 1 §
kan allmän domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av
den.

Justitiekanslern skall föra eller låta föra talan om sådant
förbud.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder
beteckningen eller förkortningen i strid med 1 § skall betala
ersättning för den skada som användandet har medfört.

Övergångsbestämmelser

1998:281

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Lagen gäller inte samlingar av författningar som har
framställts före ikraftträdandet.