Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

SFS nr
1998:284
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:837

1 § Ärenden som skall handläggas av Riksförsäkringsverket
enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd samt enligt därtill anslutande, övergångsvis
gällande äldre författningar om ersättning vid personskada,
skall i stället handläggas av Försäkringskassan. Vad som i
lagar och andra författningar är föreskrivet om
Riksförsäkringsverket skall i fråga om handläggningen av sådana
ärenden gälla Försäkringskassan. Lag (2004:837).

2 § Har upphävts genom lag (2004:837).