Förordning (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS nr
1998:305
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-05-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:852

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till regional kulturverksamhet i anslutning till lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning. I lagen föreskrivs att statsbidrag till
regionala kulturinstitutioner i Kalmar, Gotlands och Skåne län
skall fördelas av regionala självstyrelseorgan.

Förordningen omfattar inte stöd i form av utvecklingsbidrag. Om
sådana bidrag finns i stället föreskrifter i förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Förordning (2000:117).

De regionala självstyrelseorganen

2 § Med regionalt självstyrelseorgan avses i denna förordning

1. i Kalmar län: regionförbundet i Kalmar län,

2. i Gotlands län: Gotlands kommun, samt

3. i Skåne län: under tiden från och med den 1 juli till och
med den 31 december 1998 regionförbundet i Skåne län och för
tiden därefter Skåne läns landsting.

Vilka som kan få statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får fördelas mellan de
regionala och lokala kulturinstitutioner i Kalmar, Gotlands och
Skåne län som regeringen i särskilt beslut har förklarat
berättigade till sådant stöd. Bidrag får därvid lämnas till

1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive
länsmusikverksamhet,

2. regionala museer, och

3. länsbibliotek.

Bidrag får dock endast lämnas till regionala och lokala
institutioner vars verksamhet också finansieras av ett
regionalt självstyrelseorgan, ett landsting, en kommun eller
någon annan huvudman.

4 § Statsbidrag till verksamhet med länskonstnärer och
regionala arkivinstitutioner fördelas på det sätt som
föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till
regional kulturverksamhet. Förordning (2000:117).

Ändamålet med statsbidraget

5 § Den del av statsbidraget som lämnas till teater-, dans- och
musikinstitutioner skall syfta till att möjliggöra en mångsidig
verksamhet av hög kvalitet.

6 § Den del av statsbidraget som lämnas till regionala museer
skall syfta till att stödja museerna i deras uppgift att samla
in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv,
dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt.

Statsbidrag för de regionala museernas uppgifter inom
kulturmiljöarbetet lämnas och fördelas på det sätt som
föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till
regional kulturverksamhet.

7 § Den del av statsbidraget som lämnas till länsbibliotek
skall syfta till att ge varje medborgare god tillgång till
böcker och information genom att länsbiblioteken bistår
folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning,
rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster.

Ansökan och fördelning av bidrag

8 § Ansökan om bidrag skall göras hos de regionala
självstyrelseorganen vid den tidpunkt och på det sätt som
bestäms av dem.

9 § De regionala självstyrelseorganen skall i sina beslut om
fördelning av bidragen ange villkoren för stödet.

Bidragets storlek

10 § Bidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för
verksamheten, exklusive lokalkostnader. Vid bestämmande av
bidrag till länsmusikverksamhet får dock lokalkostnader räknas
in.

Rapportering

11 § De regionala självstyrelseorganen skall årligen till
Statens kulturråd lämna rapporter om försöksverksamheten samt
om hur de statliga medlen har använts, allt i enlighet med vad
rådet bestämmer.

Återbetalning

12 § Upphör en kulturinstitution med verksamhet som den fått
bidrag för enligt denna förordning och har den inte helt
förbrukat bidraget skall den, till det regionala
självstyrelseorgan som har fördelat stödet, betala tillbaka den
del av stödet som återstår. Återbetalningen skall göras på det
sätt och inom den tid som det regionala självstyrelseorganet
bestämmer.

Överklagande

13 § De regionala självstyrelseorganens beslut enligt denna
förordning får inte överklagas.

Ikraftträdandebestämmelser

2002:852

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998 och gäller till
och med den 31 december 2002. Förordningen skall dock tillämpas
på det regionala självstyrelseorganet i Skåne län till och med
den 31 december 2006.