Lag (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

SFS nr
1998:31
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:599

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik
mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande
faciliteter (tillträdesdirektiv), 2002/21/EG av den 7 mars 2002
om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät
och kommunikationstjänster (ramdirektiv) och 2002/22/EG av den
7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande
tjänster), i de delar de avser bestämmelser om tillämpning av
standarder för sändning av ljudradio- och televisionssignaler.
Lag (2003:393).

2 § I I lagen finns bestämmelser om standarder för TV-tjänster
som sänds i bredbildsformat, har hög upplösning eller använder
digitala sändningssystem samt om system för villkorad tillgång
till digitala ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten.
Lag (2003:393).

Användning av vissa sändningsstandarder

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att det vid sändning av TV-tjänster och
program till allmänheten skall användas vissa
sändningsstandarder. Föreskrifterna får gälla sändningar som
görs i bredbildsformat med 625 linjer, har hög upplösning eller
är helt digitala. Föreskrifterna får gälla oavsett om det rör
sig om sändning genom tråd, över satellit eller från sändare på
jordytan.

Om TV-tjänster och program i bredbildsformatet 16:9 tas emot
och sänds vidare i allmänna elektroniska kommunikationsnät som
inrättats för distribution av digitala televisionstjänster,
skall de sändas vidare åtminstone i detta format. Lag (2003:393).

Viss utrustning för TV-mottagare

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om standardiserade gränssnitt för TV-
mottagare som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare.

Utrustning och tjänster för villkorad tillgång till digitala
ljudradio- och TV-tjänster

5 § Konsumentutrustning som kan avkoda digitala TV-signaler och
som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare skall kunna
återge de digitala TV-signalerna även om de har sänts okodade.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
fråga om sådan utrustning meddela föreskrifter om avkodning av
digitala TV-signaler.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter med avseende på den tekniska
funktionsförmågan som behövs för att digitala ljudradio- och
TV-tjänster som använder system för villkorad tillgång skall
kunna överföras i elektroniska kommunikationsnät. Lag (2003:393).

7 § Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång
till digitala ljudradio- och TV-tjänster som programföretag är
beroende av för att nå tittare eller lyssnare, skall på
skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor erbjuda alla
programföretag sådana tekniska tjänster att programföretagens
sändningar kan tas emot av den publik som har rätt att använda
avkodare. Dessa tjänster skall erbjudas under förutsättning att
den som framställer och marknadsför tjänsterna också förvaltar
avkodaren.

Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång enligt
första stycket skall föra separata räkenskaper för den
verksamheten. Lag (2003:393).

8 § När innehavaren av en immaterialrättighet till ett system
för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-
tjänster upplåter licenser till licenstagare för tillverkning
av systemet, skall licenserna upplåtas på skäliga, rimliga och
icke-diskriminerande villkor. Det som gäller för ett system för
villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster
gäller också för en produkt för villkorad tillgång till samma
tjänster.

Innehavaren av rättigheten får vid upplåtelse av licenser för
tillverkning inte ställa villkor som förbjuder, hindrar eller
motverkar att en och samma produkt innehåller

1. ett standardiserat gränssnitt som möjliggör anslutning av
flera andra tillgångssystem, eller

2. särskild utrustning för ett annat tillgångssystem.
Lag (2003:393).

9 § Har upphävts genom lag (2003:393).

10 § Har upphävts genom lag (2003:393).

Tillsyn

11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall utövas
av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

12 § Tillsynsmyndigheten har för tillsynen rätt att

1. på begäran få upplysningar, handlingar, varuprover eller
liknande av den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte
bedriver sådan verksamhet som omfattas av lagen, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock
inte bostäder, där verksamhet bedrivs som omfattas av denna
lag.

13 § För genomförandet av tillsynen får tillsynsmyndigheten
meddela de förelägganden som behövs. Ett sådant föreläggande
får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av
kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i
12 §.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att
ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och
undersökning av prover.

15 § Om en näringsidkare bryter mot någon av bestämmelserna i
3 § andra stycket, 5 § första stycket, 7 eller 8 § eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § första stycket, 4 §,
5 § andra stycket eller 6 § får tillsynsmyndigheten förelägga
näringsidkaren att följa bestämmelsen. Sådana förelägganden får
förenas med vite.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande
med anledning av en överträdelse av 7 eller 8 § skall den
samråda med Konkurrensverket. Lag (2003:393).

16 § Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3
kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller enligt 6 kap. 2 §
samma lag dömts till att betala vite, ska vite enligt 15 §
denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:599).

Överklagande

17 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller beslut
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat
har bestämts.

Övergångsbestämmelser

1998:31

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas dock inte på räkenskapsår som
börjat löpa före lagens ikraftträdande.

2008:599

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Vad som sägs i 16 § ska även gälla för den som ålagts att
betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite
enligt konkurrenslagen (1993:20).