Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning

SFS nr
1998:314
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:463
Upphävd
2013-07-01

1 § Avgift enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
tas ut enligt denna förordning för anmälan och prövning av
ärenden om allmän kameraövervakning i de fall som följer av 2
och 3 §§.

2 § Avgiften för anmälan om allmän kameraövervakning är 700
kronor.

3 § För avgiftens storlek i övriga fall gäller bestämmelsen i
10 § avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser
skall tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd till allmän
kameraövervakning 5

Förlängning av tillstånd 3

Tillstånd till utvidgning
av pågående övervakning 4

Undantag från upplysnings-
plikten 3

4 § För ansökningsavgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11-
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Det som där sägs om
avgift för ansökan skall i tillämpliga delar gälla även
avgiften för anmälan.

5 § Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan
avser skall behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett
övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet
eller något annat avgränsat område.

6 § När ett beslut enligt lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning expedieras, skall en kopia av beslutet
överlämnas till Justitiekanslern. I fråga om ärenden av mindre
vikt får Justitiekanslern föreskriva att kopia av beslutet inte
behöver överlämnas.