Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

SFS nr
1998:32
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:732

1 § Denna förordning innehåller närmare föreskrifter enligt
lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-
signaler. Förordning (2003:404).

2 § Myndigheten för radio och tv får meddela föreskrifter om

1. användning av vissa sändningsstandarder med stöd av 3 §
första stycket lagen (1998:31) om standarder för sändning av
radio- och TV-signaler,

2. viss utrustning för TV-mottagare med stöd av 4 § i lagen,

3. utrustning för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster
med stöd av 5 § andra stycket i lagen,

4. den tekniska funktionsförmågan hos system för villkorad
tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster med stöd
av 6 § i lagen, och

5. kostnader för provtagning och undersökning av prover med
stöd av 14 § i lagen. Förordning (2010:732).

3 § Myndigheten för radio och tv ska utöva tillsyn över
efterlevnaden av lagen (1998:31) om standarder för sändning av
radio- och TV-signaler samt av de föreskrifter som meddelats
med stöd av den lagen. Förordning (2010:732).