Förordning (1998:342) om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt

SFS nr
1998:342
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:994
Upphävd
2004-01-01

Regeringen föreskriver att de allmänna förvaltningsdomstolarna
och Skatterättsnämnden i den omfattning och ordning som
Justitiekanslern bestämmer skall tillställa denne domar och
andra avgöranden om tillämpningen av lagen (1995:575) mot
skatteflykt.