Förordning (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen

SFS nr
1998:345
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1795

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en aktivare
användning av arbetslöshetsersättningen enligt 3 a § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 § En aktivare användning av arbetslöshetsersättningen innebär
att Arbetsmarknadsstyrelsen inom ramen för ett projekt som
styrelsen har godkänt medger rätt till fortsatt
arbetslöshetsersättning för personer som deltar i projektet.

3 § Ansökan om godkännande av projekt och medgivande av rätt
till fortsatt arbetslöshetsersättning skall göras av anordnaren
av projektet hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Projekt skall kunna
komma i fråga på hela arbetsmarknaden.

Villkor för fortsatt arbetslöshetsersättning

4 § För att Arbetsmarknadsstyrelsen skall godkänna ett projekt
och medge rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning för
deltagare i projektet skall villkoren i 5-8 §§ vara uppfyllda.

5 § Projektet skall i första hand omfatta personer med svagare
ställning på arbetsmarknaden såsom ungdomar,
långtidsarbetslösa, äldre, arbetshandikappade och utomnordiska
medborgare. Projektet skall utgå från de arbetslösas behov och
förutsättningar och syfta till att stärka dessa personers
möjligheter att komma tillbaka i arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.

6 § Projektet får endast omfatta personer som är berättigade
till ersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och som redan uppbär sådan ersättning.

7 § Projektet skall vara av sådan art att det inte går att
bedriva med stöd av andra bestämmelser om arbetsmarknads-
politiska åtgärder, om inte Arbetsmarknadsstyrelsen med hänsyn
till samordningsvinster eller administrativa förenklingar annat
särskilt föreskriver.

8 § Projektet får inte medföra konkurrenssnedvridningar eller
leda till att reguljära arbetstillfällen trängs undan. Projekt
får inte heller medföra att anställda blir lediga och helt
eller delvis ersätts av arbetslösa.

Beslut om fortsatt ersättning

9 § Arbetsmarknadsstyrelsen beslutar om att deltagare i ett
projekt som styrelsen har godkänt enligt denna förordning skall
kunna få fortsatt ersättning enligt 3 a § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.

Anvisning

10 § Länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa till projekt med
fortsatt ersättning. Heltidsarbetslösa anvisas till projekt på
heltid och deltidsarbetslösa anvisas till projekt på en tid som
svarar mot den arbetslöshet för vilken ersättning lämnas.

11 § Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det,
pröva om anvisningen till projekt med fortsatt
arbetslöshetsersättning kan ersättas av arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.

Återkallelse av anvisning

12 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen om
deltagaren i projektet gör sig skyldig till allvarlig
misskötsamhet eller avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete
på den reguljära arbetsmarknaden.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Rapportering av anvisningar och återkallelser

13 § Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt till den
arbetslöshetskassa som handlägger den ifrågavarande personens
ärende enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämna
uppgift om

– Arbetsmarknadsstyrelsen beslut om fortsatt ersättning enligt
9 §, och

– länsarbetsnämndens beslut om anvisning enligt 10 § och
återkallelse enligt 12 §.

Överklagande

14 § Ett beslut om återkallelse av en anvisning enligt 12 § får
överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut får inte
överklagas.

Övriga bestämmelser som skall tillämpas

15 § När projektverksamhet som avses i denna förordning
bedrivs, skall det som föreskrivs i följande bestämmelser om
arbetsmarknadsutbildning som berättigar till statligt
utbildningsbidrag tillämpas på den som deltar i projektet:

1. 2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

2. 1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning
av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering
m.m.,

3. 1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för
deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och

4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.
Förordning (1998:1795).

Bemyndigande

16 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare
föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:1795

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. I fråga om
skada som har inträffat före ikraftträdandet gäller 15 § i sin
äldre lydelse.