Lag (1998:397) om stategiska produkter

SFS nr
1998:397
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1064
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:154

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter.

Lagen innehåller också vissa kompletterande bestämmelser till
rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om
upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av
varor med dubbla användningsområden2.

Utöver vad som sägs i denna lag kan bestämmelserna i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet vara tilllämpliga.

2 § Lagen gäller

1. fullständiga robot- och raketsystem och andra obemannade
luftfarkoster som kan utnyttjas som bärare av
massförstörelsevapen,

2. delsystem, komponenter och konstruktionsmaterial för sådana
system som avses i 1 och som kan uppnå en räckvidd av minst 300
kilometer,

3. provnings- och tillverkningsutrustning för system, delsystem
och komponenter som avses i 1 och 2,

4. biologiska ämnen som kan användas i biologiska stridsmedel
och kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för
tillverkning av kemiska stridsmedel,

5. utrustning som kan användas för tillverkning av biologiska
eller kemiska stridsmedel samt av sådana biologiska ämnen och
kemiska prekursorer som avses i 4,

6. kärnämnen, mineraler med halt av kärnämne, det som har
framställts av kärnämne eller varor där sådana ämnen ingår,

7. utrustning eller material som har särskilt konstruerats
eller ställts i ordning för bearbetning, användning eller
framställning av kärnämnen,

8. utrustning eller material som kan användas för framställning
av kärnladdningar,

9. andra högteknologiska produkter som direkt eller indirekt
kan användas i förstörelsebringande syfte,

10. programvaror för automatisk databehandling och andra
programvaror särskilt utformade för produkter som avses i 1-3
och 9 eller utrustning eller material som avses i 5, 7 och 8,

11. produkter i övrigt som avses i artikel 4.1 och 4.2 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94, och

12. produkter i övrigt som i ett enskilt fall är eller kan vara
avsedda att användas som delar eller komponenter till sådan
krigsmateriel

– som har förts ut ur landet i strid mot bestämmelserna i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel, lagen (1988:558) om förbud mot
utförsel av krigsmateriel, m.m., lagen (1982:513) om förbud mot
utförsel av krigsmateriel, m.m. och kungörelsen (1949:614)
angående förbud mot utförsel från riket av krigsmateriel, eller

– som har vidareexporterats i strid mot ett tillstånd som har
lämnats enligt dessa författningar.

Definitioner

3 § I denna lag förstås med

strategiska produkter: produkter som kan användas både för
civila och militära ändamål (dubbla användningsområden),

tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot
ersättning, lån, gåva eller förmedling,

tillverkningsrätt: varje rätt att tillverka en produkt som
omfattas av lagens bestämmelser,

kärnämne: uran, plutonium eller andra ämnen som används eller
kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller
föreningar där ett sådant ämne ingår, torium eller andra ämnen
som är ägnade att omvandlas till kärnbränsle eller föreningar
där ett sådant ämne ingår, och använt kärnbränsle som inte har
placerats i slutförvar.

Med export, exportör och exportdeklaration avses i denna lag
detsamma som i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

Tillstånd

4 § Tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen skall lämnas, om det inte
strider mot Sveriges utrikes-, säkerhets- eller
försvarspolitiska intressen.

5 § Frågor om tillstånd enligt denna lag och enligt rådets
förordning (EG) nr 3381/94 prövas av Inspektionen för
strategiska produkter eller av den myndighet som regeringen
bestämmer.

En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till
regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse
eller annars är av särskild vikt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande
av ärenden till regeringen.

Export och utförsel

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. vilka produkter enligt 2 § som skall omfattas av krav på
tillstånd till export enligt artikel 3 i rådets förordning (EG)
nr 3381/94,

2. vilka produkter enligt 2 § som skall omfattas av krav på
tillstånd till utförsel enligt artikel 19.1 b i rådets
förordning (EG) nr 3381/94,

3. vilka produkter enligt 2 § som artikel 19.1 a och 19.2 i
rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall tillämpas på.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter för att komplettera bestämmelserna om
exporttillstånd i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
3381/94.

7 § Tillstånd till export enligt artikel 5 i rådets förordning
(EG) nr 3381/94 krävs för andra produkter än som avses i 6 §
första stycket 1, om Inspektionen för strategiska produkter i
ett enskilt fall har informerat exportören om att produkterna
är eller kan vara avsedda för något sådant ändamål som avses i
2 § 12.

En exportör som känner till att hans produkter i ett enskilt
fall är avsedda för något sådant ändamål som avses i 2 § 12 är
skyldig att genast underrätta Inspektionen för strategiska
produkter om det. Inspektionen skall därvid besluta om
tillstånd skall krävas för exporten.

8 § Utförsel som avses i artiklarna 19.3 och 20 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94 får inte äga rum utan tillstånd.

Krav på tillstånd till utförsel enligt artikel 19.3 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94 skall gälla för sådana produkter som
avses i 6 § första stycket 1 och 7 § samt i artikel 4.1 och 4.2
i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka produkter enligt 2
§ som skall omfattas av krav på tillstånd till utförsel enligt
artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

9 § För tillstånd till utförsel av använt kärnbränsle gäller de
begränsningar som anges i 20 a och 24 §§ strålskyddslagen
(1988:220).

Avtal om tillverkningsrätt

10 § Avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av
tillverkningsrätt till produkter som avses i 2 § 1-5 och 7-9
till någon i utlandet får inte ingås här i landet utan
tillstånd, om produkterna inte får föras ut från Sverige eller
exporteras utan tillstånd enligt denna lag eller enligt rådets
förordning (EG) nr 3381/94.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt
eller stadigvarande vistas här får inte heller i utlandet ingå
ett sådant avtal utan tillstånd.

Ändring av avtal

11 § Avtal om tillägg till eller ändring av avtal av det slag
som kräver tillstånd enligt 10 § får inte ingås utan tillstånd,
om tillägget eller ändringen avser

1. de produkter som omfattas av avtalet,

2. vidareupplåtelse eller vidareöverlåtelse av rätt enligt
avtalet,

3. rätt att tillhandahålla produkt till mottagare som inte har
angivits tidigare, eller

4. förlängning av avtalets giltighetstid.

Tillhandahållande

12 § Produkter som avses i 2 § och som finns i utlandet får
inte här i landet tillhandahållas åt någon i utlandet utan
tillstånd, om produkterna inte får föras ut från Sverige eller
exporteras utan tillstånd enligt denna lag eller enligt rådets
förordning (EG) nr 3381/94.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt
eller stadigvarande vistas här får inte heller i utlandet
tillhandahålla sådana produkter utan tillstånd.

Införsel

13 § Produkter som avses i 2 § 4 får inte föras in i landet
utan tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta
tillståndskrav för vissa produkter eller för införsel från
vissa länder. Förordning (2000:154).

Villkor

14 § Ett tillstånd enligt denna lag får förenas med villkor
samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Återkallelse

15 § Tillstånd till utförsel eller export enligt denna lag
eller enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 och tillstånd
enligt 10-12 §§ kan återkallas, om tillståndshavaren har
åsidosatt en föreskrift i denna lag eller rådets förordning
(EG) nr 3381/94 eller en föreskrift, ett villkor eller en
bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller om det
finns andra särskilda skäl till återkallelse.

En återkallelse får inte avse tillstånd till avtal enligt 10
eller 11 § som redan har ingåtts.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något
annat beslutas.

Årlig avgift och deklarationer

16 § Föreskrifter om skyldighet för tillverkare av produkter
som avses i denna lag att betala årliga avgifter för att täcka
statens kostnader för Inspektionen för strategiska produkter
finns i 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Den som är avgiftsskyldig skall varje år lämna en deklaration
till inspektionen med de uppgifter som behövs för att bestämma
avgifterna, enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
deklarationsskyldigheten.

17 § Enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar
skall en deklaration varje år lämnas av den som

1. producerar, bereder, förbrukar, för in, för ut eller
exporterar produkter som avses i 2 § 4,

2. under något av de tre senaste åren har producerat, berett,
förbrukat, fört in, fört ut eller exporterat sådana produkter,
eller

3. producerar diskreta organiska kemikalier.

Deklarationen skall innehålla uppgifter om

1. verksamheten under det gångna kalenderåret,

2. den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret,

3. ändringar i verksamheten som planeras för det pågående
kalenderåret.

Deklarationen skall ges in till den myndighet som regeringen
bestämmer.

Uppgiftskontroll

18 § Den som har lämnat en deklaration enligt 17 § skall, på
begäran av den myndighet som avses i 17 § tredje stycket, också
lämna de upplysningar och handlingar som kan behövas för
kontroll av uppgifterna i deklarationen.

För denna kontroll har företrädare för myndigheten rätt till
tillträde till de områden, lokaler och anläggningar där sådan
verksamhet bedrivs som omfattas av deklarationsskyldigheten och
får där göra undersökningar och ta prover. Vad som nu har sagts
gäller dock inte bostadsutrymmen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att
kontrollen skall kunna genomföras.

Tillsyn och kontroll

19 § Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av
bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall utövas
av Inspektionen för strategiska produkter eller av den
myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.

20 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen av den
som för utförsel eller export tar befattning med strategiska
produkter.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där
den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet. Vad som
nu har sagts gäller dock inte bostadsutrymmen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att
kontrollen skall kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får
begära biträde även av andra statliga myndigheter för sin
tillsyn.

21 § Den som enligt artikel 14.2 eller artikel 19.2 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94 är skyldig att bevara och på begäran
av tillsynsmyndigheten visa upp handlingar skall bevara dessa i
fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller
handlingar kan vara föreskriven i annan lag eller författning.

Straff m.m.

22 § Bestämmelser om olovlig utförsel och försök till sådant
brott finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Bestämmelserna om varusmuggling och försök till sådant brott i
lagen om straff för varusmuggling tillämpas i fråga om

1. export utan tillstånd av produkter som avses i 6 § första
stycket 1 och 7 § samt i artikel 4.1 och 4.2 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94, och

2. utförsel utan tillstånd av produkter som avses i 6 § första
stycket 2 och artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

23 § Den som bryter mot 10, 11 eller 12 § döms,

1. om gärningen har skett uppsåtligen, till böter eller
fängelse i högst två år,

2. om gärningen har skett av oaktsamhet, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Den som uppsåtligen genom vilseledande förmår regeringen eller
någon annan myndighet att lämna tillstånd enligt 10, 11 eller
12 § och därigenom föranleder att avtalet eller
tillhandahållandet kommer till stånd, döms till böter eller
fängelse i högst två år. Om gärningen har skett av oaktsamhet,
döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall det inte dömas till ansvar.

24 § Har ett brott enligt 23 § begåtts uppsåtligen och är det
att anse som grovt skall dömas till fängelse i lägst sex
månader och högst fyra år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
produkterna har varit av särskilt farligt slag, om brottet har
avsett betydande värde eller om gärningen annars har varit av
särskilt allvarlig art.

25 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. i annat fall än som avses i 22 § och 23 § andra stycket
lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i
någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett
ärende enligt denna lag eller rådets förordning (EG) nr 3381/94
eller i en deklaration,

2. åsidosätter villkor eller bryter mot kontroll- eller
ordningsbestämmelse som har meddelats med stöd av denna lag,

3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt 7 § andra
stycket eller artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94,

4. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 19.1 a
eller 19.2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94,

5. bryter mot 21 § och artikel 14.2 eller 19.2 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94.

I ringa fall skall det inte dömas till ansvar.

26 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

27 § Utbyte av brott som avses i 23 och 24 §§ skall förklaras
förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt.

28 § Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid ge in en
sådan deklaration som avses i 16 eller 17 §, får den myndighet
som skall ta emot deklarationen vid vite förelägga den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Överklagande

29 § Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla
ett tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 18, 20 och 28 §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag eller enligt rådets
förordning (EG) nr 3381/94 får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:397

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 13 § den dag regeringen
bestämmer, och i övrigt den 1 juli 1998.

2. Genom lagen upphävs lagen (1991:341) om strategiska
produkter.

3. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser
skall vid tillämpningen av de nya bestämmelserna anses som
meddelat enligt dessa.

4. Bestämmelserna i 11 § skall tillämpas på avtal av det slag
som avses i 10 §, även om avtalet på grund av äldre
bestämmelser inte har krävt tillstånd.