Förordning (1998:400) om strategiska produkter

SFS nr
1998:400
Departement/myndighet
'Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1217
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:205

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av
strategiska produkter som anges i lagen (1998:397) om
strategiska produkter och rådets förordning (EG) nr 3381/94 av
den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning
för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden1.

Definitioner

2 § I denna förordning förstås med

naturligt uran: uran som innehåller den blandning av isotoper
som förekommer i naturen,

utarmat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är lägre än
i naturligt uran,

anrikat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är högre än
i naturligt uran,

producera genom syntes: att framställa genom kemiska reaktioner
eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes).

Med export avses i denna förordning detsamma som i artikel 2 i
rådets förordning (EG) nr 3381/94.

3 § Bilagorna I, IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP av
den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av
export av varor med dubbla användningsområden som antagits av
rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska
unionen2 har senast ändrats enligt följande

bilaga I: rådets beslut 2000/243/GUSP av den 20 mars 2000 om
ändring av beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för
kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som
antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om
Europeiska unionen3,

bilaga IV: rådets beslut 2000/243/GUSP av den 20 mars 2000 om
ändring av beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för
kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som
antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om
Europeiska unionen4,

bilaga V: rådets beslut 2000/243/GUSP av den 20 mars 2000 om
ändring av beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för
kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som
antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om
Europeiska unionen. Förordning (2000:205).

Produkter som kräver tillstånd

4 § Tillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr
3381/94 krävs för export av sådana produkter som finns i bilaga
I till rådets beslut 94/942/GUSP.

5 § Tillstånd enligt artikel 19.1 b i rådets förordning (EG) nr
3381/94 krävs för utförsel av sådana produkter som finns i
bilaga IV till rådets beslut 94/942/GUSP.

6 § Tillstånd enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr
3381/94 krävs för utförsel av sådana produkter som finns i
bilaga V till rådets beslut 94/942/GUSP.

Produkter som är undantagna från krav på tillstånd

7 § Tillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr
3381/94 krävs inte för sådana kemiska prekursorer
(utgångsämnen) som finns i bilaga I till rådets beslut
94/942/GUSP och som tillhör kategori 1 (1C350 och 1C450) och
som ingår i blandningar, om

1. den kemiska prekursorn är svår att separera ur blandningen,
och

2. prekursorn ingår i blandningen med en koncentrationsgrad som
understiger 25 procent eller mängden prekursorer i den aktuella
sändningen inte överstiger 100 kilogram.

7 a § Tillstånd enligt 13 § lagen (1998:397) om strategiska
produkter krävs bara för sådana kemiska prekursorer som finns i
bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör 1C 350
1, 3, 5, 11-13, 17-18, 21-22, 26-28, 31-36 eller 54 eller 1C
450 a.1-3 eller b.1-6.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för införsel från
länder anslutna till Förenta nationernas konvention om förbud
mot kemiska vapen. Förordning (2000:205).

Olika former av tillstånd

8 § Tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 ges i
form av ett särskilt tillstånd för varje utförsel eller export
(individuellt tillstånd).

Tillstånd kan dock också ges i form av ett globalt tillstånd
till en viss exportör för utförsel eller export av sådana
produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP
och som tillhör kategori 1-9. Ett globalt tillstånd kan ges för
en viss tid. Förordning (1999:681).

8 a § Inspektionen för strategiska produkter får meddela
föreskrifter om generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i
rådets förordning (EG) nr 3381/94.

Första stycket gäller dock inte i fråga om export av sådana
produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942 /GUSP
och som tillhör kategori 0 eller som i övrigt omfattas av
bilagorna IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP.
Förordning (1999:681).

Till vem ansökan om tillstånd skall ges in

9 § Ansökan om tillstånd enligt lagen (1998:397) om strategiska
produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall
ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av kärnämnen
och material m.m. som finns i bilaga I till rådets beslut
94/942/GUSP och som tillhör kategori 0 skall dock ges in till
Statens kärnkraftinspektion.

Beslutande myndighet i vissa fall

10 § Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om tillstånd som
avses i 9 § andra stycket.

Inspektionen skall dock med eget yttrande lämna över ärendet
till regeringens prövning, om utförseln eller exporten är
avsedd för en mottagare i en stat som inte har

– ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke-
spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller

– i en särskild förklaring till Internationella
atomenergiorganets (IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att
tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning m.m.,
som man kommit överens om inom Nuclear Supplier’s Group (NSG)
och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om genom
informationscirkulär INFCIRC 254.

I fall som avses i andra stycket får Statens
kärnkraftinspektion begära in nödvändiga garantier och
yttranden.

11 § Statens kärnkraftinspektion prövar, trots bestämmelserna i
10 § andra stycket, frågor om tillstånd till utförsel eller
export när det gäller uran, plutonium eller torium i ren form
eller i form av legering, förening eller blandning, om mängden
inte överstiger

1. 10 kilogram anrikat uran som innehåller högst fem procent av
isotopen uran 235,

2. 100 gram anrikat uran som innehåller mer än fem procent av
isotopen uran 235,

3. 10 gram av isotopen uran 233,

4. 10 gram plutonium,

5. 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat
uran,

6. 50 kilogram torium.

Innehållet i ansökningar

Individuellt tillstånd

12 § Ansökan om individuellt tillstånd till utförsel eller
export enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter och
enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall innehålla
uppgifter om

1. den sökandes namn och adress,

2. köparens, mottagarens och slutanvändarens namn och adress,

3. bestämmelseland,

4. land från vilket produkten skall föras ut eller exporteras,

5. produktens art, mängd, värde och avsedda användning,

6. anledning till utförseln, och

7. önskad giltighetstid.

Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som
har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Globala tillstånd

13 § Ansökan om globalt tillstånd enligt 8 § andra stycket
skall innehålla uppgifter om

1. den sökandens namn och adress,

2. produktens art, samt

3. produktens värde, där det kan anges.

Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som
har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.
Förordning (1999:681).

Använt kärnbränsle

14 § En ansökan om utförsel eller export enligt rådets
förordning (EG) nr 3381/94 av använt kärnbränsle skall också
innehålla uppgifter om hur materialet slutligt skall tas om
hand.

I fråga om material som härrör från en kärnteknisk verksamhet i
Sverige skall ansökan även innehålla en försäkran att
exportören eller den som för ut produkten kommer att återta
materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt.

Avtal om tillverkningsrätt

15 § Ansökan om tillstånd till upplåtelse eller överlåtelse av
tillverkningsrätt enligt 10 § lagen (1998:397) om strategiska
produkter eller till ändring eller tillägg till ett sådant
avtal enligt 11 § samma lag skall innehålla uppgifter om

1. den sökandes namn och adress,

2. tillverkningsrättens innehåll,

3. avtalspartens namn och adress,

4. den tidpunkt när man planerar att ingå avtalet, och

5. produktens avsedda användning och vem som slutligen skall
använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges.

Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som
har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Tillhandahållande av produkter som finns i utlandet

16 § Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som
finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska
produkter skall innehålla uppgifter om den sökandes namn och
adress och produktens art, samt där det kan anges

1. produktens värde,

2. vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet,

3. köparens eller annan mottagares namn och adress,

4. produktens avsedda användning,

5. den tidpunkt när man planerar att tillhandahålla produkten,
och

6. slutanvändarens namn och adress.

För tillverkningsutrustning skall därutöver anges produktens
kapacitet och för toxiner och kemiska prekursorer produktens
vikt.

Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som
har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Anmälan till Tullverket

17 § Utförsel eller export av produkter som omfattas av krav
på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall
anmälas till Tullverket senast en vecka innan utförseln eller
exporten är planerad att genomföras.

Anmälan behöver dock inte göras, om

1. utförseln eller exporten enligt vad som anges i tillståndet
avser

a) produkter som förs ut eller exporteras för reparation,
översyn eller någon annan liknande åtgärd och som skall
återinföras,

b) produkter som åter förs ut eller återexporteras efter
reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd,

c) produkter som förs ut eller exporteras för demonstration,
lån eller bearbetning och som skall återinföras, i den
utsträckning de inte förbrukas,

d) produkter som åter förs ut eller återexporteras efter
demonstration, lån eller bearbetning,

e) produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller
av något annat liknande skäl, eller

f) biologiska agens, eller

2. globalt tillstånd enligt 8 § andra stycket eller
föreskrifter om generellt tillstånd enligt 8 a § har meddelats
för utförseln eller exporten.

I fall där generellt exporttillstånd enligt 8 a § har meddelats
skall tillståndet åberopas i tulldeklarationen för export.
Förordning (1999:681).

18 § Tullverket får i enskilda fall medge undantag från 17 §
första stycket, om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (1999:554).

19 § En deklaration enligt 16 § lagen (1998:397) om strategiska
produkter skall lämnas senast den 31 januari och avse produkter
som fakturerats under föregående kalenderår.

Deklarationen skall innehålla

1. den avgiftsskyldiges namn och adress,

2. uppgift om det fakturerade värdet av tillverkarens sålda
produkter,

3. beskrivning av sålda produkter, och

4. uppgift om den kategori enligt bilaga I till beslut
94/942/GUSP som de sålda produkterna hör till.

Deklarationer enligt första stycket skall lämnas på en blankett
som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller.

Deklarationsskyldighet enligt 17 § lagen (1998:397) om
strategiska produkter

Vem som är deklarationsskyldig

20 § En deklaration enligt 17 § lagen (1998:397) om strategiska
produkter skall ges in till Inspektionen för strategiska
produkter av den som yrkesmässigt

1. producerar, bereder, förbrukar, för in, för ut eller
exporterar ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna
förordning,

2. under föregående kalenderår har producerat, berett,
förbrukat, fört in, fört ut eller exporterat sådana ämnen,

3. producerar, för in, för ut eller exporterar ämnen som anges
i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning,

4. under föregående kalenderår producerat, fört in, fört ut
eller exporterat sådana ämnen, eller

5. årligen genom syntes producerar sammanlagt mer än 10 ton av
sådana diskreta organiska kemikalier som inte tagits upp i
bilagan till denna förordning eller mer än 10 ton av en sådan
diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller
fluor och som inte tagits upp i bilagan till denna förordning.

Detta gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar,
formuleringar eller liknande som innehåller något av de ämnen
som är upptagna i bilagan till denna förordning.

Med att producera avses också att ämnet framställts som en
mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en
samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

När en deklaration skall ges in

21 § Den som är deklarationsskyldig enligt 20 § skall senast
den 31 januari årligen ge in en deklaration som avser
verksamheten under det föregående kalenderåret (årlig
deklaration).

Den som är deklarationsskyldig enligt 20 § första stycket 1-4
skall dessutom senast den 30 september årligen ge in en
deklaration som avser den verksamhet som planeras för det
kommande kalenderåret (planeringsdeklaration).

Om ändringar i verksamheten planeras för det pågående
kalenderåret, skall en deklaration ges in senast 30 dagar innan
den ändrade verksamheten påbörjas (inledande deklaration).

Uppgifter som skall lämnas i en deklaration

22 § Deklarationer som avses i 21 § skall innehålla uppgifter
om

1. företagets namn, adress och antal fabriksanläggningar inom
företaget,

2. varje enskild fabriksanläggnings namn, adress, ägare eller
bolag som driver den, exakta läge och antal enskilda fabriker
inom anläggningen,

3. varje enskild fabriks namn, ägare eller bolag som driver den
och exakta läge,

4. huvudsaklig verksamhet vid anläggningen eller fabriken,

5. för varje ämne som finns i bilagan till denna förordning

a) grunden för deklarationsskyldigheten enligt 20 §,

b) entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service) eller, om sådant saknas, strukturformel samt
handelsnamn eller trivialnamn, och

c) namnet på den produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i
respektive produkt,

d) tidsperiod när ämnet producerades eller de tidsperioder som
förutses för produktion,

e) den totala mängden som vid varje fabriksanläggning

– producerats eller syntetiserats eller planeras bli producerad
eller syntetiserad, med uppgift om produktionskapacitet,

– förts in eller planeras bli införd i landet, med uppgift om
ursprung,

– förvärvats eller planeras bli förvärvad inom landet, med
uppgift om överlåtare,

– avyttrats eller planeras bli avyttrad inom landet, med
uppgift om mottagare, eller

– förts ut eller planeras bli utförd ur landet eller
exporterats eller planeras bli exporterad, med uppgift om
mottagare, och

f) de ändamål för vilka ämnet producerats eller kommer att bli
producerat.

Årliga deklarationer skall för varje ämne som finns i bilagan
till denna förordning även innehålla uppgifter om

1. producerad kvantitet, plats dit ämnet levererades och, om
möjligt, slutprodukten som producerades där, och

2. den totala mängden som vid varje fabriksanläggning lagrats.

Den totala mängden skall anges i kilogram när det gäller sådana
ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning och
i ton när det gäller sådana ämnen som anges i avsnitt 2 i samma
bilaga.

23 § Deklarationer som avses i 21 § skall för varje ämne som
anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning också
innehålla uppgifter om

1. tidsperioder när ämnet beretts eller förbrukats eller de
tidsperioder som förutses för beredning eller förbrukning,

2. den totala mängden i kilogram som vid varje
fabriksanläggning beretts eller förbrukats eller planeras bli
beredd eller förbrukad,

3. de ändamål för vilka ämnet beretts eller förbrukats eller
kommer att bli berett eller förbrukat.

24 § En årlig deklaration som lämnas av den som är
deklarationsskyldig enligt 20 § första stycket 5 skall
innehålla uppgifter om

1. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning
genom syntes producerats av diskreta organiska kemikalier som
inte tagits upp i bilagan till denna förordning, och

2. den totala mängden i ton som vid varje fabrik genom syntes
producerats av en diskret organisk kemikalie som innehåller
fosfor, svavel eller fluor och som inte tagits upp i bilagan
till denna förordning.

Uppgiftslämnande

25 § Uppgiftsskyldighet enligt artikel 19.1 a och 19.2 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94 skall gälla för sådana produkter som
finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP.

Verkställighetsföreskrifter

26 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om
vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om
utförsel till land inom Europeiska unionen av produkter som
finns i bilagorna IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP.
Förordning (1999:554).

27 § Statens kärnkraftinspektion får meddela närmare
föreskrifter om tilllämpningen av 9 § andra stycket samt 10, 11
och 14 §§.

Tillsyn

28 § Tillsyn och annan kontroll som avses i 19 § lagen
(1998:397) om strategiska produkter skall utövas av Statens
kärnkraftinspektion när det gäller kärnämnen och material m.m.
som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som
tillhör kategori 0.

I andra fall skall tillsynen och kontrollen utövas av
Inspektionen för strategiska produkter.

Vite

29 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela
vitesföreläggande enligt 28 § lagen (1998:397) om strategiska
produkter.

Bilaga

Avsnitt 1 CAS-nummer

1. Amiton: O,O-Dietyl-S-[2-(dietylamino)etyl]
-fosforotiolat och motsvarande alkylerade och
protonerade salter 78-53-5

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-
propen 382-21-8

3. BZ:3-Kinuklidinyl bensilat 6581-06-2

4. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan
till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
innehållande en fosforatom till vilken är bundet
en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso)
grupp men inga ytterligare kolatomer ex: Metyl-
fosfonyldiklorid 676-97-1
Dimetylmetylfosfonat 756-79-6
Undantag: Fonofos: O-Etyl-S-fenyl-etyl-fosfo-
notiolotionat 944-22-9

5. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforami-
dodihalider

6. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl-
(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat

7. Arseniktriklorid 7784-34-1

8. 2,2-Difenyl-2-hydroxyättiksyra 76-93-7

9. Kinuklidin-3-ol 1619-34-7

10. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetyl-
2-klorider och motsvarande protonerade salter

11. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan-
2-oler och motsvarande protonerade salter
Undantag: N,N-Dimetylaminoetanol 108-01-0
och motsvarande protonerade salter
N,N-Dietylaminoetanol 100-37-8
och motsvarande protonerade salter

12. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan-
2-tioler och motsvarande protonerade salter

13. Tiodiglykol: Bis (2-hydroxyetyl) sulfid 111-48-8

14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464-07-3

Avsnitt 2 CAS-nummer

1. Fosgen: Karbonyldiklorid 75-44-5
2. Cyanklorid 506-77-4
3. Vätecyanid 74-90-3
4. Klorpikrin: Triklornitrometan 76-06-2
5. Fosforoxiklorid 10025-87-3
6. Fosfortriklorid 7719-12-2
7. Fosforpentaklorid 10026-13-8
8. Trimetylfosfit 121-45-9
9. Trietylfosfit 122-52-1
10. Dimetylfosfit 868-85-9
11. Dietylfosfit 762-04-9
12. Svavelmonoklorid 10025-67-9
13. Svaveldiklorid 10545-99-0
14. Tionylklorid 7719-09-7
15. Etyldietanolamin 139-87-7
16. Metyldietanolamin 105-59-9
17. Trietanolamin 102-71-6