Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster

SFS nr
1998:408
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:90
Upphävd
2005-04-01

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell
förbindelse, döms – om inte gärningen är belagd med straff
enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter
eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.