Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

SFS nr
1998:413
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1998-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:789
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:784

1 § Om Skatteverket, med stöd av 2 § andra stycket lagen
(1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. uppdrar
åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag
om ackord, skall verket skyndsamt underrätta gäldenären om
detta. Förordning (2006:784).

2 § Skatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för
en följdriktig och över landet enhetlig tillämpning av
bestämmelsen i 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord
rörande statliga fordringar m.m. och de föreskrifter i övrigt
som behövs för verkställigheten av den lagen.
Förordning (2003:995).