Förordning (1998:414) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

SFS nr
1998:414
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1072
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1112

Uppgifter

1 § Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja
och samordna svensk polarforskning och utveckling som har
anknytning till den.

Sekretariatet fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924)
om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis.
Förordning (2006:1112).

2 § Sekretariatet skall särskilt

1. planera forskning och utveckling med inriktning på
polarområdena,

2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena,

3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och
utveckling som avser polarområdena,

4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön i
polarområdena genom forsknings- och utvecklingsprogram,

5. bistå med nödvändig expertis vid internationella
förhandlingar och internationellt samarbete,

6. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom
polarforskningen, samt

7. verka för att information sprids om expeditionsverksamhet
och polarforskning.

3 § Sekretariatet skall samverka med myndigheter, andra organ
och organisationer vars verksamhet har anknytning till
polarforskning.

Sekretariatet bör vid behandlingen av forskningsfrågor samverka
med Vetenskapsrådet och andra organ som finansierar forskning.

Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell
inriktning samverka med organisationer och företag som har
kompetens och verksamhet inom arktisk teknik.
Förordning (2002:1020).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
sekretariatet med undantag av 2, 5, 19, 20 och 32-34 §§.
Förordning (1998:1199).

Sekretariatets ledning

5 § Chef för sekretariatet är sekretariatets föreståndare.

6 § Sekretariatets styrelse består av en ordförande,
sekretariatets föreståndare och högst sex andra ledamöter.
Förordning (1999:672).

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om

1. expeditioner och verksamhetens övergripande inriktning i
övrigt,

2. skiljande från annan anställning än provanställning eller
från uppdrag, och

3. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning.

Förordnanden och anställningar

8 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än föreståndaren
utses av regeringen för högst tre år.

9 § Föreståndaren anställs genom beslut av regeringen. Andra
anställningar beslutas av sekretariatet.

10 § Har upphävts genom förordning (2001:1033).

Överklagande

11 § Sekretariatets beslut att bevilja eller avslå en ansökan
om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande
35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1998:1199).