Förordning (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

SFS nr
1998:415
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1042
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:488

Verksamhetens mål

1 § Statens jordbruksverk skall som central
förvaltningsmyndighet inom jordbrukets område arbeta aktivt för
en konkurrenskraftig och miljö- och djurskyddsanpassad
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Jordbruksverket skall

– följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
utvecklingen inom verkets ansvarsområde,

– bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet
inom verkets ansvarsområde,

– medverka i Sveriges strävan att uppnå en från
samhällsekonomisk synpunkt mer effektiv och miljöanpassad
jordbrukspolitik inom EU,

– medverka i genomförandet av politiken för regional
utveckling.

Jordbruksverket skall vidta åtgärder i syfte att

– säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt
förebygga spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar,

– säkerställa ett gott djurskydd,

– förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare,

– åstadkomma ett rikt och varierat odlingslandskap, bevara den
biologiska mångfalden och se till att jordbrukets belastning på
miljön blir så liten som möjligt,

– skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre
gynnade områden. Förordning (2007:488).

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 § Jordbruksverket skall som utbetalningsställe för EG-stöd

– svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för
jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för
landsbruksutveckling (EJFLU) genom centrala ADB-system som
verket ansvarar för,

– bedriva internrevision av EG-stöden inom berörda myndigheter,

– verka för enhetlighet och likabehandling,

– samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens
handläggning av EG-stöden till jordbruket, rennäringen och
skogsbruket.

Vid Jordbruksverket finns ett råd för samverkan, övergripande
planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse
rörande hanteringen av stöd till jordbrukare. Rådet skall varje
år lämna en skriftlig rapport till regeringen.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter
samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen
utser de andra ledamöterna för en bestämd tid.
Förordning (2007:488).

3 § Jordbruksverket ansvarar för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2001:120).

4 § Jordbruksverket ansvarar för
distriktsveterinärorganisationen.

Jordbruksverket har tillsyn över veterinärerna, med den
begränsning som framgår av 3 § förordningen (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion.

4 a § Jordbruksverket ansvarar för samordning, uppföljning och
rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt
odlingslandskap. Förordning (2001:1291).

5 § Föreskrifter om Jordbruksverkets medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

Verket skall i den mån det behövs samråda med
Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter i frågor rörande
beredskapsplaneringen. Förordning (2006:944).

5 a § Jordbruksverket skall till Livsmedelsekonomiska
institutet lämna ut de uppgifter inom verkets verksamhetsområde
som institutet behöver. Förordning (1999:662).

5 b § Jordbruksverket ansvarar för uppgifter om växtsorter och
utsäde i enlighet med vad som anges i växtförädlarrättslagen
(1997:306), växtförädlarrättsförordningen (1997:383),
utsädeslagen (1976:298) och utsädesförordningen (2000:1330).
Förordning (2005:1224).

5 c § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som ankommer på
en medlemsstat enligt artikel 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Beredskapsplanen
skall utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket.
Förordning (2006:944).

5 d § Jordbruksverket skall inom sitt verksamhetsområde bistå
Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och
den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget skall utarbetas i
enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i denna
EG-förordning. Förordning (2006:944).

5 e § Jordbruksverket skall lämna stöd till utveckling av
djurskyddsfrämjande åtgärder och främja utvecklingen av
alternativa metoder till djurförsök, särskilt genom att lämna
stöd till sådana metoder.

Vid Jordbruksverket skall det finnas ett eller flera rådgivande
organ (råd) för frågor om stöd för utveckling. Råden skall vara
allsidigt sammansatta och innefatta representanter för
myndigheter och organisationer. Jordbruksverket utser ledamöter
och ordförande för en bestämd tid. Förordning (2007:488).

6 § Jordbruksverket får ta ut avgifter för tjänster som rör

– veterinär yrkesutövning,

– vattenhushållning,

– laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra
undersökningar av utsäde och växtsorter, samt

– kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål.
Förordning (2005:1224).

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Jordbruksverket med undantag av 17 och 32 §§.
Förordning (2007:488).

Internrevision

7 a § Statens jordbruksverk skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1247).

Myndighetens ledning

8 § Jordbruksverkets generaldirektör är chef för verket. Hos
verket finns en överdirektör, som är generaldirektörens
ställföreträdare.

Veterinärchef

8 a § Vid Jordbruksverket skall det finnas en veterinärchef.

Veterinärchefen skall vara Sveriges ombud vid internationella
byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) och
vid den europeiska mul- och klövsjukekommissionen inom FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Veterinärchefen
skall också vara Sveriges officielle chefsveterinär (CVO) inom
EU. Förordning (2001:257).

Myndighetens organisation

8 b § Jordbruksverket bestämmer själv sin organisation med
undantag för vad som anges i 2 § andra och tredje styckena,
5 e § andra stycket och 8 c §. Förordning (2007:488).

Djurförsöksetiska nämnder

8 c § Inom Jordbruksverket finns det djurförsöksetiska nämnder.
De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden
enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om
nämndernas organisation och sammansättning finns i
djurskyddsförordningen (1988:539). Förordning (2007:488).

Styrelsen

9 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Jordbruksverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen
(1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av
principiellt slag eller av större vikt.

Ärendenas handläggning

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

Anställningar

13 § Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut
av regeringen för en bestämd tid. Veterinärchefen anställs
genom beslut av regeringen efter anmälan av Jordbruksverket.
Andra anställningar beslutas av verket. Förordning (2001:257).

Taxor

14 § Jordbruksverket bemyndigas att fastställa taxor för
verkets uppdragsverksamhet.

Taxa fastställs efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Medel för utveckling

15 § Jordbruksverket skall, efter samråd med de myndigheter
eller andra organ som skall förvalta medel för utveckling som
beviljats av Jordbruksverket, fastställa villkor för
användningen av medlen. Förordning (2007:488).

Överklagande

16 § Jordbruksverkets beslut i ärenden om medel för utveckling
får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007, då
förordningen (2003:1125) med instruktion för
Djurskyddsmyndigheten upphör att gälla. Förordning (2007:488).