Förordning (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

SFS nr
1998:417
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:884
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. 2001:419

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Ekonomistyrningsverket är central förvaltningsmyndighet för
ekonomisk styrning av statlig verksamhet samt för statliga
myndigheters ekonomi- och personaladministrativa system.

Information om statlig ekonomi

2 § Verket skall

1. göra prognoser dels över alla statens inkomster, utgifter
och andra betalningar som påverkar statens lånebehov, dels av
utfallet för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

2. i prognosarbetet samarbeta med Konjunkturinstitutet och
därvid förklara större skillnader mellan verkens prognoser,

3. utveckla modeller för sådana prognoser som anges under 1
samt utveckla modeller för Finansdepartementets
budgetberäkningar,

4. sammanställa utfallet dels på statsbudgeten, dels för
ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

5. sammanställa och beräkna statens totala inkomster och
utgifter anpassade till nationalräkenskapstermer,

6. utarbeta statistik över statens finanser,

7. rapportera till internationella organisationer om statens
finanser,

8. ta fram underlag till årsredovisningen för staten,

9. ansvara för statsredovisningen och system för denna,

10. ta fram en förteckning över de bestämmelser som gäller för
varje inkomsttitel,

11. ta fram underlag för pris- och löneomräkning,

12. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga
redovisningsorganisationen,

13. genomföra systemsamråd enligt förordningen (1994:1261) om
statliga myndigheters redovisningssystem, samt

14. samordna det årliga beräkningsunderlaget för
mervärdesskattebaserad avgift till EU:s budget enligt rådets
förordning (EEG) nr 1553/89, i fråga om
mervärdesskatteinkomster. Förordning (2001:419).

Resultatstyrning och finansiell styrning

3 § Verket skall

1. utveckla metoder för resultatstyrning och finansiell
styrning på olika nivåer i staten,

2. utveckla metoder för redovisning och analys av statlig
verksamhet,

3. utveckla årsredovisningen för staten samt formerna för
myndigheternas budgetunderlag, delårsrapporter och
årsredovisningar,

4. utveckla god redovisningssed i staten,

5. planera för redovisning under kris- och krigsförhållanden,

6. se till att redovisningen och kassahållningen är
ändamålsenlig för såväl myndigheterna som för
statsförvaltningen i sin helhet,

7. genomföra avgiftssamråd enligt avgiftsförordningen
(1992:191),

8. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om
konsekvensutredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322),
samt

9. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet.
Förordning (2001:419).

Ekonomi- och personaladministrativa system

4 § Verket skall erbjuda statliga myndigheter
ekonomiadministrativa system.

5 § Verket skall erbjuda statliga myndigheter dels sådana
personaladministrativa system som är, eller kan utgöra, en
integrerad del i ekonomiadministrativa system, dels andra
personaladministrativa system.

Stöd

6 § Verket skall inom sina verksamhetsområden erbjuda stöd i
form av handledning, utbildning och liknande.
Förordning (2001:419).

6 a § Verket får bedriva tjänsteexport på de villkor som
föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).
Förordning (2001:419).

Föreskrifter

7 § Verket får meddela föreskrifter i fråga om

1. den statliga redovisningen, finansieringen och
kassahållningen, samt

2. myndigheters sammanställda redovisning, årsredovisning och
delårsrapporter. Förordning (2001:419).

Rapportering

8 § Verket skall varje år till regeringen lämna

1. sådant underlag som anges i 2 § 1, 4- 6, 8, 10, 11 och
3 § 9,

2. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de fem
nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som
Finansdepartementet inte gör,

3. en redovisning av utvecklingstendenser för statligt
avgiftsbelagd verksamhet, samt

4. en redovisning av behovet av insatser för att förbättra den
ekonomiska styrningen av statlig verksamhet.
Förordning (2001:419).

Rätten att få upplysningar

9 § Verket har rätt att från andra myndigheter få den
information som verket behöver för sin verksamhet.
Förordning (2001:419).

Avgifter

10 § Verket skall ta ut en avgift för samråd enligt 5 §
förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters
redovisningssystem och för samråd enligt 7 §
avgiftsförordningen (1992:191).

11 § Verket skall ta ut avgifter för de verksamheter som avses
i 2 § 9 samt 4, 5 och 6 a §§. Förordning (2001:419).

12 § Verket får ta ut avgifter för de verksamheter som avses i
6 §.

13 § har upphävts genom förordning (2001:419).

Verksförordningens tillämpning

14 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
verket med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

15 § Ekonomistyrningsverkets generaldirektör är chef för
verket.

Organisation

16 § Vid verket skall det finnas ett råd som består av
högst tio personer. Generaldirektören skall ingå i rådet och
vara dess ordförande.

Vid verket skall det vidare finnas ett särskilt råd för
redovisningsfrågor. Detta råd skall bestå av högst nio
personer. Rådet skall inom sig utse en vice ordförande.

Rådets uppgifter

17 § Rådet skall ge generaldirektören de råd som behövs
för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i
överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören
skall informera rådet om verksamheten.

Redovisningsrådets uppgifter

18 § Redovisningsrådet skall ge generaldirektören de råd
som behövs för att främja utvecklingen av god redovisningssed i
staten.

Utseende av ledamöter

19 § Andra ledamöter i rådet än generaldirektören utses
av regeringen för en bestämd tid.

20 § Ordförande och andra ledamöter i det särskilda
redovisningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalföreträdare

21 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på verket.