Förordning (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket

SFS nr
1998:418
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1998-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:276
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1464

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för
statlig revision.

Revision

2 § Verket skall

1. utföra effektivitetsrevision och årlig revision som skall
bedrivas oberoende i förhållande till såväl uppdragsgivare som
revisionsobjekt,

2. granska statlig verksamhet och statliga åtaganden från
effektivitetssynpunkt,

3. granska effektiviteten i statsbidragsgivningen samt hur
statsbidragen används av mottagarna, i den utsträckning dessa
är redovisningsskyldiga för bidragen gentemot staten eller
särskilda föreskrifter har meddelats om bidragens användning,

4. i enlighet med god revisionssed granska myndigheternas
årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma
om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande
samt granska om ledningens förvaltning följer tillämpliga
föreskrifter och särskilda regeringsbeslut,

5. i anslutning till granskningen av myndigheternas
årsredovisning i förekommande fall också granska deras
sammanställda redovisning,

6. granska myndigheternas delårsrapporter med undantag för
prognoserna,

7. planera för revision under kris- och krigsförhållanden,

8. beträffande EU-medel granska, i enlighet med god
revisionssed, om god kontroll för hantering av dessa medel
uppnås samt fullgöra uppgifter inom EU-samarbetet enligt
artikel 188c i Fördraget om Europeiska unionen,

9. granska underlag till årsredovisningen för staten för de
myndigheter som regeringen särskilt beslutar, samt

10. granska Ekonomistyrningsverkets underlag till
årsredovisning för staten. Förordning (2000:1464).

Stöd

3 § Verket får inom sitt verksamhetsområde erbjuda stöd i form
av utbildning och liknande.

Övriga uppgifter

4 § Verket skall

1. företräda Sverige som det nationella revisionsorganet i
internationella sammanhang,

2. utse revisorer i bolag, stiftelser och andra organisationer
i enlighet med vad som anges i bolagsordningar,
stiftelseförordnanden, stadgar eller särskilda beslut, varvid
revisorerna får vara anställda vid verket, samt

3. biträda Europeiska revisionsrätten vid dess granskningar i
Sverige.

Rapportering

5 § Verket skall varje år till regeringen lämna

1. revisionsberättelser över granskningen av myndigheters
årsredovisning senast en månad efter den dag då myndigheten
skall ha lämnat årsredovisning eller, om myndigheten lämnar
redovisningen en senare dag, senast en månad efter den dagen,

2. en samlad redovisning av verkets iakttagelser vid
revisionen,

3. revisorsintyg över granskade myndigheters delårsrapport
senast tre veckor efter den dag myndigheten skall ha lämnat
delårsrapporten eller, om myndigheten lämnar delårsrapporten en
senare dag, senast tre veckor efter den dagen,

4. revisorsintyg över granskade myndigheters underlag till
årsredovisningen för staten, samt

5. ett granskningsutlåtande avseende Ekonomistyrningsverkets
underlag till årsredovisning för staten. Förordning (2000:1464).

6 § Verket skall lämna en kopia av revisionsberättelse enligt 5 § 1
och revisorsintyg enligt 5 § 3 och 4 till den granskade
myndigheten. En kopia av revisorsintyg enligt 5 § 4 skall även
lämnas till Ekonomistyrningsverket.

Revisionsrapport skall verket lämna till den granskade
myndigheten. Förordning (2000:1464).

7 § Resultatet av verkets granskning skall i andra fall än de
som avses i 5 § 1 och 6 § anmälas till den myndighet som berörs
eller den myndighet som ansvarar för den granskade
verksamheten.

Om det finns skäl, skall verket också anmäla resultatet av
granskningen till regeringen.

Rätten att få upplysningar

8 § Verket har rätt att från andra myndigheter få de handlingar
och andra upplysningar som verket behöver för sin
revisionsverksamhet.

Avgifter

9 § Den årliga revisionen av redovisningen och förvaltningen
skall finansieras genom avgifter när det gäller aktiebolag,
stiftelser som avses i 4 § 2 och affärsverk. Detsamma gäller om
inte regeringen bestämmer annat, myndigheter vars verksamhet
enligt regeringens beräkningar finansieras till minst hälften
genom avgifter.

Verket får också ta betalt för särskilda revisionstjänster som
regeringen eller myndigheter begär samt utbildning och andra
stödjande insatser. Förordning (1999:745).

10 § Verket får bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde.

Verksförordningens tillämpning

11 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket
med undantag av 4, 5, 10-14, 22 och 32-34 §§.

Bestämmelserna i 15 § skall gälla i fråga om den
revisionsberättelse som lämnas över verkets årsredovisning.

Myndighetens ledning

12 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Vid verket finns en överdirektör, som är generaldirektörens
ställföreträdare.

Organisation

13 § Vid verket skall det finnas ett råd, som skall bestå av
högst tio personer. Generaldirektören skall ingå i rådet och
vara dess ordförande.

Rådets uppgifter

14 § Rådet skall ge generaldirektören de råd som behövs
för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i
överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören
skall informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på verket.

Anställningar m.m.

16 § Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut
av regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar skall
beslutas av verket.

17 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.