Körkortslag (1998:488)

SFS nr
1998:488
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1412

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor
och motorredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort,
traktorkort och förarbevis,

3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden
uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller
traktorkort ska få utfärdas,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd
eller körkort,

5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har
förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig
trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens samt i taxitrafik i
taxitrafiklagen (2012:211). Lag (2012:228).

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med alkolås avses en sådan anordning i ett fordon som hindrar
att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i
utandningsluften. Lag (2010:1914).

3 § Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag
bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller

2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig
anknytning som präglas av nära band mellan en person och den
plats där han bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än
den till vilken han har personlig anknytning och som därför
omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall
dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har
personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet
återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om
personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad
uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför
inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

2 kap. Förarbehörighet

Behörighetskrav

1 § Personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I,
terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den
som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon
kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även
för släpfordonet. Lag (2009:189).

2 § Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras
på väg endast av den som har ett gällande körkort eller
traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka
för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds
ägor eller för liknande ändamål.

3 § Moped klass II får köras endast av den som har körkort,
traktorkort eller förarbevis för moped klass II.

Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för
snöskoter.

Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för
terränghjuling. Lag (2009:189).

4 § För övningskörning med fordon som avses i 1 och 3 §§
gäller bestämmelserna i 4 kap. Lag (2009:189).

Körkortsbehörighet för särskilda fordonstyper

5 § 5 § Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med
följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet

AM moped klass I

A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt
av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger
0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets
originalutförande har ändrats, har sitt
ursprung i ett fordon med högst den dubbla
effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel

A två- och trehjulig motorcykel oavsett
slagvolym, effekt och förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt.

B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton
och lätt lastbil samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan bil.

2. terrängvagn

3. motorredskap klass I

4. trehjulig motorcykel

5. fyrhjulig motorcykel

BE bil som omfattas av behörighet B och ett
eller flera släpfordon som är kopplade till
sådan bil, om släpfordonens sammanlagda
totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton
och personbil med totalvikt över 3,5 men inte
7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är
kopplat till sådan bil.

C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B
och ett eller flera släpfordon som är kopplade
till sådan bil om bilens och släpfordonens
sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C tung lastbil och personbil med totalvikt över
3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är
kopplat till sådan bil.

CE bil som omfattas av behörighet C samt ett
eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är
kopplade till sådan bil.

D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser
utöver förarplatsen och vars längd inte
överskrider åtta meter samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett
eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är
kopplade till sådan buss.

D buss oavsett antal sittplatser och längd samt
enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
sådan buss.

DE buss som omfattas av behörighet D samt ett
eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är
kopplade till sådan buss.
Lag (2012:876).

5 a § Ny beteckning 7 b § geonom lag (2011:1580).

6 § Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig
motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.
Lag (2012:876).

7 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

7 a § Om körkortshavaren har godkänts i ett särskilt körprov
ger behörigheten B även rätt att framföra ett släpfordon vars
totalvikt överstiger 750 kilogram och i kombination med
dragfordonets totalvikt överstiger 3,5 men inte 4,25 ton
(utökad behörighet B). Lag (2011:1580).

7 b § Samtliga körkortsbehörigheter ger även behörigheten AM.
Lag (2011:1580).

8 § Körkort med behörigheten CE, D1E eller DE ger även
behörigheten BE. Körkort med behörigheten CE ger även
behörigheten C1E. Lag (2011:1580).

9 § Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om
körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

10 § Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon
inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde
eller annat liknande inhägnat område.

11 § Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får
den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil
oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan
släpfordon men utan last eller passagerare.

Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får
efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första
stycket samt moped. Vid sådant medgivande gäller de
begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får
lämnas för högst tre år.

Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med
villkor om alkolås får efter särskilt medgivande köra fordon
som anges i första stycket samt moped även om fordonet inte är
utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de
begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får
lämnas för högst tre år. Lag (2012:874).

12 § En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i
tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en
kortare sträcka. Lag (2014:729).

Särskilt förarbevis

13 § Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om
tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten
B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som
anges i det särskilda förarbeviset.

I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det
särskilda förarbeviset.

14 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och
förarbevis

Förutsättningar för utfärdande av körkort

1 § Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,

2. är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader
studerar här,

3. har fyllt

a) 15 år för behörigheten AM,

b) 16 år för behörigheten A1,

c) 18 år för behörigheterna A2, B, BE, C1 och C1E,

d) 20 år och har haft körkort med behörigheten A2 under minst
två år, eller har fyllt 24 år, för behörigheten A,

e) 21 år för behörigheterna C, CE, D1 och D1E,

f) 24 år för behörigheterna D och DE, och

4. har avlagt godkänt förarprov.

Körkort får inte utfärdas för den som har ett körkort som är
utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller som har ett körkort som i en sådan
stat är föremål för en åtgärd som är att likställa med
återkallelse eller omhändertagande enligt denna lag.

Har ett körkort blivit ogiltigt av en anledning som avses i
12 § eller 13 § första stycket 1 eller 7 eller sista stycket,
får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om
den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har
meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att
gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller
bestämmelserna i 5 kap. Lag (2011:1580).

1 a § Trots ålderskravet 21 år i 1 § första stycket 3 e får
körkort utfärdas för behörigheterna C, CE, D1 och D1E för en
sökande som har fyllt 18 år, om sökanden har förvärvat
grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i
3 kap. 3 § respektive 3 kap. 7 § andra stycket lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Trots ålderskravet 24 år i 1 § första stycket 3 f får körkort
utfärdas för behörigheterna D och DE för en sökande som har
fyllt

1. 20 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens
genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § andra
stycket lagen om yrkesförarkompetens,

2. 21 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens
genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första
stycket samma lag,

3. 23 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens
genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 6 § samma lag.

Trots ålderskravet 20 år i andra stycket 1 får körkort utfärdas
för en sökande som har fyllt 18 år, om körkortet villkoras till
att avse fordon som körs utan passagerare eller som används i
linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

Trots ålderskravet 23 år i andra stycket 3 får körkort utfärdas
för en sökande som har fyllt 21 år, om körkortet villkoras till
att avse fordon som används i linjetrafik, där linjens längd
inte överstiger 50 kilometer. Lag (2011:1580).

2 § Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med
hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan
anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.
Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena
förutsätter att sökanden inte är opålitlig i
nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera
trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena
förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att
köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i
övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med
hänsyn till trafiksäkerheten.

2 a § Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om
innehavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse
viss behörighet. Lag (2003:216).

3 § Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är
skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller
annan liknande undersökning som behövs för den prövning som
avses i 2 § andra och tredje styckena eller annars i denna lag.

4 § Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov
och för övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett
körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid, giltighetstid
för återkallelse tills vidare eller villkorstid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i
1 § första stycket 1 och 3 eller, i fråga om ålderskravet,
1 a §. För behörigheten AM krävs dessutom att sökanden
uppfyller kravet i 1 § första stycket 2 och har gått igenom
utbildning för moped klass I enligt lagen (2009:121) om
utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas

1. för behörigheten A av den som redan har ett körkort med
behörigheten A2 eller A1, eller

2. för behörigheten A2 av den som redan har ett körkort med
behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 §
första stycket 1–3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §.
Lag (2011:1580).

4 a § Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får
avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om
sådan körning som är förenad med risker (riskutbildning).

En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid,
dock längst till dess att körkort med den behörighet som
utbildningen avsett har utfärdats. Lag (2011:1580).

4 b § Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga
förarprov enligt 4 a § gäller inte

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis
om godkänt förarprov enligt 10 kap. 3 §, eller

2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till
automatväxlat fordon. Lag (2008:550).

5 § Sökanden ska godkännas i förarprovet, om provet visar att
han eller hon

1. för behörigheten AM, har de kunskaper som från
trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för denna behörighet, och

2. för övriga behörigheter, har de kunskaper och den förmåga
samt uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör
krävas för behörigheten i fråga. Lag (2011:1580).

6 § Körkort med behörigheten C1, C, D1 eller D får utfärdas
endast för den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden
har haft körkort med behörigheten C1, C, D1, D, C1D1, C1D, CD1
eller CD får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas
samtidigt. Lag (2011:1580).

7 § Körkort med behörigheten BE, C1E, CE, D1E eller DE får
utfärdas endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om
sökanden har haft körkort med behörighet för dragfordon och
släpfordon av det slag som ansökan avser får dock körkort med
motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2011:1580).

7 a § Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett
körprov, om sökanden redan har ett körkort med behörighet som
utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse
automatväxlat fordon och körprovet ska ske med ett manuellt
växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte heller vid ett
sådant särskilt körprov som avses i 2 kap. 7 a § för den som
redan innehar behörighet B.

Vid sådana körprov som avses i denna paragraf tillämpas i
övrigt bestämmelserna om körprov i 4 och 5 §§.
Lag (2011:1580).

8 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

Spärrtid

9 § Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns
hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens
personliga förhållanden, ska en tid bestämmas före vars utgång
körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst
en månad och högst tre år. Lag (2011:1580).

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

10 § När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort
utfärdas, får de särskilda villkor för innehavet av
körkortstillståndet eller körkortet som är nödvändiga från
trafiksäkerhetssynpunkt beslutas. Sådana villkor får också
beslutas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller
körkortet utfärdats. Lag (2011:1580).

Körkortets giltighet

11 § Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

12 § Behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE
fortsätter att gälla efter förnyelse av körkortet enligt 14 §
andra stycket endast om körkortshavaren i samband med ansökan
om förnyelse har visat att de medicinska kraven för att ha
sådan behörighet är uppfyllda. Lag (2011:1580).

13 § Ett körkort gäller inte om

1. det inte har förnyats efter föreläggande,

2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,

3. det har ersatts med annat körkort,

4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort,

5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga
körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter
uppmaning anger vilket av körkorten som ska behållas eller
anger att ett annat än det svenska körkortet ska behållas,

6. körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås och
villkorstiden löpt ut, eller

7. det inte lämnats ut inom ett år från den dag då det
utfärdats.

Ett körkort ska också förklaras ogiltigt om körkortshavaren
begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss
behörighet. Lag (2011:1580).

Förnyelse av körkort

14 § Ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE ska
förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller
senast förnyats.

Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller
DE ska förnyas vart femte år från det att det har utfärdats.

Körkortet ska också förnyas om det har förstörts eller kommit
bort eller om någon uppgift i det har ändrats.
Lag (2011:1580).

14 a § Ett körkort får förnyas enligt 14 § första eller andra
stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige,

2. studerar här sedan minst sex månader, eller

3. varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader
studerar i någon annan stat inom EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § tredje stycket om
körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. inte är permanent bosatt i någon annan stat inom EES.
Lag (2011:1580).

14 b § Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med
behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter
återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket
första meningen förnyas första gången vid utgången av den
giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om
utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid.
Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot
eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES
förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som
angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet
gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska
därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §
första stycket. Lag (2012:874).

14 c § Förnyelse enligt 14 § andra stycket eller 14 b § andra
stycket ska inte ske om innehavet av körkortet är förenat med
villkor om alkolås. Lag (2012:874).

Skyldighet att medföra körkort

15 § Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med
sig

1. körkortet, eller

2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och
färden äger rum inom två månader från och med den dag då det
utfärdades, en handling som styrker förarens identitet.

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för
kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det.
Lag (2014:729).

Traktorkort

16 § Traktorkort får utfärdas för den som

1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,

2. har körkortstillstånd och som

3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som
bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

17 § Bestämmelserna i 2–3 och 9–11 §§, 13 § första stycket 2
och 3 och andra stycket gäller även traktorkort.
Lag (2011:1580).

Prövotid

18 § För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov
gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om
körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan
behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå
av prövotiden för det äldre körkortet.

Första stycket gäller inte körkort med behörigheten AM.
Lag (2009:189).

Förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

19 § Förarbevis får utfärdas för den som

1. har fyllt

a) 15 år för förarbevis för moped klass II,

b) 16 år för förarbevis för snöskoter eller terränghjuling,
och

2. har avlagt godkänt förarprov. Lag (2009:189).

20 § Förarprovet består för förarbevis av ett kunskapsprov.
Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i
19 § 1 och har gått igenom utbildning för fordonsslaget enligt
lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder,
snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller
giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut om
återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller 4. Detsamma
gäller om körkortsinnehavet förenats med villkor om alkolås och
villkorstiden inte löpt ut. Lag (2010:1914).

21 § För förarbevis ska i tillämpliga delar följande
bestämmelser gälla:

1. 1 § sista stycket, om utfärdande av körkort i vissa fall
utan avläggande av nytt förarprov,

2. 5 § 1 om godkännande i förarprov,

3. 11 § om första giltighetsdag,

4. 13 § första stycket 1–3 och 7 samt andra stycket, om
ogiltighet,

5. 14 § första och tredje styckena, om förnyelse, och

6. 15 §, om skyldighet att medföra körkort.
Lag (2011:1580).

4 kap. Övningskörning m.m.

Krav för övningskörning

1 § Under de förutsättningar som anges i 2–5 §§ får den
övningsköra som

1. innehar körkortstillstånd och för att få körkort vill öva
sig i att med eller utan släpfordon köra bil, motorcykel eller
moped klass I, eller

2. utbildar sig till förare av moped klass II, snöskoter eller
terränghjuling.

Kravet på innehav av körkortstillstånd enligt första stycket 1
gäller dock inte den som redan har ett körkort med

1. behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats
till att avse automatväxlat fordon, och övningskörningen ska
ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet
krävs, eller

2. behörighet B, och övningskörningen ska ske med fordon för
vilka det krävs sådan utökad behörighet B som avses i 2 kap.
7 a §. Lag (2011:1580).

2 § Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha
uppnått en ålder av

1. 14 år och 9 månader för körning med moped,

2. 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller
terränghjuling eller med lätt två- eller trehjulig motorcykel,

3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon,

4. 17 år och 6 månader för körning med

a) fordon som kräver behörighet A2,

b) andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i
3 eller 7 b, eller

c) fordon som kräver utökad behörighet B,

5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1
eller C1E,

6. 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig
motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att
körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under
minst ett år och sex månader,

7. 20 år för körning med

a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller

b) tung trehjulig motorcykel, och

8. 23 år för körning med

a) fordon som kräver behörighet D eller DE, eller

b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om
körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2
under minst ett år och sex månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan
övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste
fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.
Lag (2012:876).

2 a § Trots ålderskravet 20 år i 2 § första stycket 7 får den
som har fyllt 18 år körträna inom ramen för sådan
grundutbildning som avses i 3 kap. 3 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens.

Trots ålderskravet 23 år i 2 § första stycket 8 får den som har
fyllt 20 år körträna inom ramen för sådan grundutbildning som
avses i 3 kap. 5 § första stycket eller 6 § lagen (2007:1157)
om yrkesförarkompetens. Lag (2011:1580).

3 § Den som är minst 17 år och 6 månader får övningsköra i
trafikskola med sådan motorcykel som kräver behörighet A under
förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med
på motorcykeln eller i en sidvagn. Lag (2011:1580).

4 § Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE får ske endast om den som
övningskör har ett körkort med behörigheten B eller har haft
körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker.
Lag (2011:1580).

Uppsikt under övningskörning

5 § Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har
vana och skicklighet att köra fordon av det slag som
övningskörningen avser samt

1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om
övningskörningen sker i trafikskola för annan
körkortsbehörighet än AM,

2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning
till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om
övningskörningen sker med något av dessa fordonsslag,

3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom
Polismyndigheten eller Försvarsmakten, eller

4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om
övningskörningen sker i andra fall än som avses i 1 och 3 för
annan körkortsbehörighet än AM. Lag (2014:729).

6 § Uppsikt under övningskörning inom Polismyndigheten eller
Försvarsmakten får utövas endast av den som

1. fyllt 21 år,

2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och

3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft
sådan behörighet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den
vars körkort eller förarbevis under de senaste tre åren har
varit återkallat enligt

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller

2. 5 kap. 3 § 2–4, om den sammanlagda spärrtid som under de
senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger
tre månader.

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den
vars körkortsinnehav

1. är förenat med villkor om alkolås, eller

2. har varit förenat med villkor om alkolås under de tre
senaste åren.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse
tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan
giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.
Lag (2014:729).

7 § Godkännande som handledare enligt 5 § 4 får endast meddelas
den som

1. har fyllt 24 år,

2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser,

3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren har haft
sådan behörighet, och

4. någon gång under de senaste fem åren har genomgått
introduktionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för
behörighet B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars
körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt
6 § andra och fjärde styckena. Ett godkännande som handledare
får inte heller meddelas den vars körkortsinnehav är eller
under de tre senaste åren har varit förenat med villkor om
alkolås. Lag (2011:1580).

8 § Ett godkännande som handledare enligt 7 § gäller i fem år.

Ett godkännande som handledare upphör att gälla, om
handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller
återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §. Detsamma gäller om
handledarens körkortsinnehav förenas med villkor om alkolås.
Lag (2011:1580).

Introduktionsutbildning och riskutbildning

9 § Introduktionsutbildning som avses i 2 § andra stycket och
7 § första stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av
Transportstyrelsen. Detsamma gäller riskutbildning som avses i
3 kap. 4 a §.

Transportstyrelsen får ge sådana tillstånd till fysiska och
juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att
bedriva god utbildning. Lag (2011:1580).

10 § Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om
förutsättningarna enligt 9 § andra stycket inte längre finns
eller om föreskrifter om introduktionsutbildning eller
riskutbildning som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte
följs. Ett tillstånd får även återkallas om tillståndshavaren
begär det. Lag (2011:1580).

11 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över
introduktionsutbildningen och riskutbildningen.

Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra
stycket är uppfyllda och att föreskrifter om
introduktionsutbildning eller riskutbildning som har meddelats
med stöd av 10 kap. 1 § följs.

Den som bedriver introduktions- eller riskutbildning ska på
begäran av Transportstyrelsen lämna tillträde till lokaler samt
ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som
behövs för tillsynen. Lag (2011:1580).

12 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

13 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

14 § Har upphävts genom lag (2011:1580).

5 kap. Körkortsingripande

1 § Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet,
genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med
villkor om alkolås.

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska
när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en
lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt
föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om
åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller
motsvarande bestämmelse i annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag
brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats
av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.
Lag (2010:1914).

2 § Vad som föreskrivs i detta kapitel om körkort gäller också
körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis. Vad som
föreskrivs om körkortshavare gäller också innehavare av
förarbevis och innehavare av traktorkort. Vad som föreskrivs om
spärrtid i 6 § andra stycket gäller endast körkort. Vad som
föreskrivs om villkor om alkolås för körkortsinnehav i 16–27 §§
gäller endast den som har körkort.

Vissa ytterligare undantag för förarbevis finns i 2 a §.

I fråga om utfärdande av nytt förarbevis efter återkallelse ska
hänvisningen i 14 § första stycket till kraven i 3 kap. 1 § i
stället avse 3 kap. 19 §. Lag (2010:1914).

2 a § För förarbevis för moped klass II, snöskoter och
terränghjuling gäller inte

1. vad som sägs om återkallelse i 3 § 5–8 och om
omhändertagande i 7 § första stycket 3, och

2. vad som anges i 14 § och 15 § sista stycket om innehav av
och ansökan om körkortstillstånd som villkor för utfärdande av
nytt förarbevis.

Trots 13 § får en ansökan om utfärdande av förarbevis prövas
innan

1. spärrtid löpt ut enligt 3 kap. 9 §, eller

2. spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare
löpt ut, om återkallelse skett enligt 3 § 5 eller 6.
Lag (2011:1580).

Återkallelse av körkort

3 § Ett körkort ska återkallas, om

1. körkortshavaren har gjort sig skyldig till

a) grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

b) rattfylleri enligt 4 § samma lag,

c) grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag,

d) brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen
(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, eller

e) brott mot 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket
järnvägslagen (2004:519),

2. körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa
trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har
visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de
bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens
intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,

4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet
fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna
hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt,
kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel
som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om
överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. körkortshavaren på grund av opålitlighet i
nykterhetshänseende inte bör ha körkort,

6. det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har
gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att
respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i
trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden
i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt
fordon,

7. körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett
körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom
sjukdom, skada eller dylikt att han från
trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,

8. körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in
läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov, eller

9. det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för
utfärdandet och hindret fortfarande består. Lag (2011:1580).

4 § Återkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en
eller flera behörigheter.

5 § Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett
slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika
skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt på
någon av de grunder som avses i 3 § 1–7. Om beslutet grundas på
misstanke om brottslig gärning, ska beslutets giltighetstid
begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.
Lag (2010:1914).

Spärrtid

6 § Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1–6 ska det bestämmas en
tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid).
Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Om
körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt
brott, ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Om körkortet återkallas för den som avses i 16 § första stycket,
ska spärrtiden bestämmas till lägst den villkorstid som enligt
20 § skulle ha bestämts vid bifall till en ansökan enligt 17 §
och högst tre år.

I 23 och 25 §§ finns regler om hur spärrtiden ska bestämmas i
särskilda fall. Lag (2010:1914).

Omhändertagande av körkort

7 § Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon
eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av
alkohol eller annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att
återkallas enligt 3 § 1 eller 4,

3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt
saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på
ett trafiksäkert sätt, eller

4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.

Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4
får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast
efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet
berättigar honom till.

8 § Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en
föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, ska en
polisman hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig
fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på
annat sätt. Lag (2014:729).

Varning

9 § I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren
varnas i sådana fall som avses i 3 § 2–6, om varning av
särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har gjort sig skyldig till
rattfylleri enligt 4 § första stycket lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott eller brott mot 30 § första
stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 10 kap. 2 § första stycket järnvägslagen
(2004:519) och alkoholkoncentrationen under eller efter färden
inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram
per liter i utandningsluften. Lag (2011:1580).

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

10 § Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills
vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som
spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas
att ytterligare ingripande inte skall ske.

Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag
återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan
ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får
varning meddelas i stället.

11 § Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd
sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid har
vunnit laga kraft, får återkallelsen eller varningen hävas
eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om det
finns synnerliga skäl.

12 § Har upphävts genom lag (2010:1914).

Nytt körkort efter återkallelse eller villkor om alkolås

13 § Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får
inte prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare
eller spärrtid löpt ut.

14 § Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om
sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov
och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § eller, i fråga
om ålderskravet, 3 kap. 1 a § om inte annat sägs i andra
stycket, tredje stycket, 15 eller 15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med
stöd av 3 § 2, 3 eller 4 bestämts till högst ett år får nytt
körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Om
körkortet omfattade någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D eller DE och utfärdandet görs vid eller efter
utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade
körkortet, får det nya körkortet ge sådan behörighet endast om
den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska
kraven för att ha behörigheten är uppfyllda.

Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd
av 3 § 1, 5 eller 6 har bestämts till högst ett år, eller om
körkortet har återkallats med stöd av 3 § 7 eller 8, får nytt
körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har
körkortstillstånd. Lag (2012:874).

15 § Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om
återkallelse med stöd av 3 § 1–6 om prövotid enligt 3 kap.
18 § löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som
medförde att körkortet återkallades.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som ska
uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för
kraven enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av
körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse
men innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller
spärrtiden löpt ut.

Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2–4 får
Transportstyrelsen besluta att en ansökan om
körkortstillstånd ska ges in. Ett sådant beslut får
Transportstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt
körkort har framkommit omständigheter som ger anledning att
pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd.
Lag (2009:1352).

15 a § Vid utfärdande av körkort efter återkallelse i fall som
avses i 24 § tillämpas inte 14 och 15 §§. I stället ska ett nytt
körkort utfärdas utan ansökan vid spärrtidens utgång.
Lag (2010:1914).

15 b § När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan
villkor om alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden har
körkortstillstånd.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska
uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första
stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som
fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan
villkorstiden löpt ut. Lag (2010:1914).

Villkor om alkolås för körkortsinnehav

16 § Bestämmelserna i 17–27 §§ samt 7 kap. 8 a § är tillämpliga
i fråga om den som

1. är permanent bosatt i Sverige och

2. har ett körkort som

a) är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och

b) kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4
eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
till följd av alkoholförtäring.

Bestämmelserna tillämpas emellertid inte om prövotid enligt 3
kap. 18 § löpte vid tidpunkten för brottet och körkortet ska
återkallas även på annan grund än som anges i första stycket.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills
vidare enligt 5 §. Lag (2010:1914).

17 § I fråga om körkortshavare som avses i 16 § får det, i
stället för körkortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet
under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om
alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan.

Om körkortsinnehavet har förenats med villkor om alkolås tills
vidare och villkorstiden löper när körkortet kan återkallas
slutligt, får beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med
villkor om alkolås meddelas utan ansökan. Lag (2010:1914).

18 § En ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla

1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär, och

2. en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de
särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav enligt 22 §.

Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra
veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför
ett slutligt beslut om återkallelse. Lag (2010:1914).

19 § En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas
endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och
medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav
med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att
sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa
hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av
alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med
hänsyn till trafiksäkerheten. Lag (2010:1914).

20 § Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens
rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden
vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska
vara ett år, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott
mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden

a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett
återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller
4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av
alkoholförtäring, eller

b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren
under denna tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller
alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år. Om det
finns anledning att anta att körkortshavaren har ett sådant
beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in
läkarintyg om dessa förhållanden.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills
vidare enligt 5 §. Lag (2010:1914).

21 § Om ett innehav av körkort ska förenas med villkor om
alkolås, ska körkortet förnyas enligt 3 kap. 14 §. I fall som
avses i 24 § ska ett nytt körkort utfärdas.

Om körkortet är utfärdat i en annan EES-stat än Sverige, ska det
i stället bytas ut enligt 6 kap. 6 §.

När innehavet av ett körkort förenas med villkor om alkolås ska
det i körkortet finnas uppgift om detta. Lag (2010:1914).

22 § Den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås
får

1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och

2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är
utrustade med ett godkänt alkolås.

Körkortshavaren ska följa de föreskrifter som meddelas i
anslutning till denna lag. Lag (2010:1914).

23 § Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte
längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § 1, ska
beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även
undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller
de krav på lämplighet som anges i 19 § 2 och 3.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska
då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills
vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid
som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2010:1914).

24 § Om innehavet av ett körkort ska förenas med villkor om
alkolås och körkortet även ska återkallas på annan grund, ska
beslutet om villkor om alkolås avse innehavet av det körkort som
utfärdas efter återkallelsen.

Om ett körkort återkallas under löpande villkorstid, ska även
innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen
förenas med villkor om alkolås, om inte beslutet om villkor om
alkolås ska undanröjas enligt 25 §. Den nya villkorstiden ska då
motsvara den tid som återstod av villkorstiden för det
förstnämnda körkortet när detta återkallades.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills
vidare enligt 5 §. Lag (2010:1914).

25 § Om ett körkort ska återkallas under löpande villkorstid och
körkortshavaren på grund av det inträffade inte längre bedöms
uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 §, ska beslutet om
villkor om alkolås undanröjas. Körkortet ska då återkallas även
på grund av det brott som föranledde beslutet om villkor om
alkolås.

Vid återkallelse enligt första stycket får den spärrtid som ska
bestämmas inte underskrida den återstående villkorstiden. Den
får inte heller underskrida den kortaste spärrtid som gäller vid
återkallelse på grund av en sådan händelse som föranleder att
beslutet om villkor om alkolås undanröjs.

Om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för den
händelse som föranleder fråga om återkallelse, ska beslutet om
villkor om alkolås alltid undanröjas.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills
vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid
som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2010:1914).

Kontroll av alkolås

25 a § En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde
till ett körkortspliktigt fordon som körs av en
körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om
alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av
godkänd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om
montering, funktion och användning. Kontrollen ska utföras så
att den inte orsakar större olägenheter än vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Lag (2014:1412).

Godkänt alkolås

26 § Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den
genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras
endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom
ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller
motsvarande förfarande. Lag (2012:874).

27 § Den typ av alkolås som används ska vara godkänd.

Ett godkännande får återkallas om föreskrifter om godkännande
av alkolås som har meddelats i anslutning till denna lag inte
följs. Om det kan antas att felet eller bristen rättas får i
stället varning meddelas. Lag (2011:1580).

28 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av
de föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i
anslutning till denna lag.

Den som har fått ett alkolås godkänt ska på begäran av
Transportstyrelsen ge upplysningar och lämna ut handlingar i
den utsträckning som behövs för tillsynen. Lag (2011:1580).

6 kap. Utländska körkort

Giltighet i Sverige

1 § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES
gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett
sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även
bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med
svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 6–8 §§.

Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt
innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med
någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har
undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien
den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska,
tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans
med

1) en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller
till svenska, danska eller norska, eller

2) ett internationellt körkort som är utformat i
överensstämmelse med någon av förebilderna i ovannämnda
konventioner eller i den konvention om vägtrafik som har
undertecknats i Paris den 24 april 1926.

Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av
körkortshavaren gäller endast tillsammans med en
identitetshandling med fotografi. Lag (2011:1580).

2 § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,

3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är
omhändertaget eller återkallat, eller

4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första
stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska
körkortet.

Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i
Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än
ett år.

Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid
en ansökan om utbyte enligt 7 § prövas.

3 § Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra moped
innan innehavaren har fyllt 15 år eller bil innan innehavaren
har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för
någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra
svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för
transport av personer eller gods. Lag (2009:189).

4 § Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ får en person
som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt
vistas här köra en moped som han eller hon fört in i landet,
om den uppfyller de villkor som gäller för mopeder i hans
eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den som har
fört in mopeden får köra denna i hemlandet utan körkort,
förarbevis eller därmed jämförlig handling. Lag (2009:189).

Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

5 § Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som
avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i
Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid
ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

6 § Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt
i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat
inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 § bytas
ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet
eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla
det svenska körkortet.

Utbyte av utländska körkort

7 § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES,
Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan
bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är
permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller
kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet
grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som
är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en
stat inom EES, får utbyte även göras om körkortshavaren sedan
minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som
är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en
stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan
behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har
visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är
uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut
eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de
personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.
Lag (2012:876).

7 a § Ett körkort får inte bytas ut eller ersättas enligt 7 §
om körkortet, i en annan stat inom EES, är föremål för en
åtgärd som är att likställa med återkallelse eller
omhändertagande enligt denna lag. Lag (2011:1580).

8 § Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt
körkort tillämpas 3 kap. 10 §. Lag (2012:874).

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

1 § Vad som sägs i detta kapitel

1. om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och
förarbevis, och

2. om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis
och innehavare av traktorkort. Lag (2009:189).

2 § Transportstyrelsen prövar frågor om

1. särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § andra och tredje
styckena,

2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

3. godkännande av handledare,

4. förnyelse av körkort,

5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

6. körkortstillstånd,

7. körkortsingripande,

8. giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt
körkort, och

9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet
samt varning enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om

1. medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,

2. ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1
och 5 samt andra stycket, och

3. undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3
kap. 16 § 1.

Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.
Lag (2012:876).

3 § Har upphävts genom lag (2009:1352).

4 § Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av
Polismyndigheten eller åklagare. Även Tullverket eller
Kustbevakningen får besluta om omhändertagande enligt 5 kap.
7 § första stycket 1 och, när det gäller brott som avses i 4
eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
enligt första stycket 2 samma paragraf. Lag (2014:729).

5 § Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 §
första stycket 1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan
dröjsmål pröva frågan om körkortet ska återkallas tills
vidare eller lämnas tillbaka. Lag (2009:1352).

6 § Transportstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om
körkortsingripande för godkännande inom viss tid, om det med
hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns
grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att
godta ett beslut om körkortsingripande.

Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på
nytt förrän tiden för godkännande har gått ut. Godkännande som
sker efter det att ärendet avgjorts är ogiltigt.

Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit
laga kraft. Lag (2009:1352).

Verkställighet av beslut m.m.

7 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat anges.

Ett beslut om körkortsingripande ska delges den som beslutet
rör.

Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§
delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1970).

8 § Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med
anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet
delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när
körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen.
Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av
körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett
beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först
delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse
av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås
löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska
den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller
körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av
från spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.
Lag (2010:1914).

8 a § Villkorstid räknas från den dag när beslutet om villkor om
alkolås delges körkortshavaren. Har beslutet föregåtts av ett
beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om
alkolås tills vidare, räknas villkorstiden från det först
delgivna beslutet. Har ett beslut om att körkortsinnehavet ska
förenas med villkor om alkolås tills vidare fattats och har
villkorstiden löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande
fattas, ska den tid under vilken körkortsinnehavet först varit
förenat med villkor om alkolås räknas av från villkorstiden.
Lag (2010:1914).

9 § Ett ogiltigt körkort ska överlämnas till
Transportstyrelsen. Lag (2009:1352).

8 kap. Överklagande

1 § Följande beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte
annat följer av 2 §,

2. beslut

a) att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första
stycket 2, och

b) att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D eller DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra
meningen,

3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att
bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och

4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att
bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis
om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det
beslut varigenom ärendet avgörs. Lag (2012:876).

2 § Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om utfärdande av traktorkort eller
förarbevis,

2. beslut i fråga om utfärdande av körkort i annat fall än som
avses i 1 § första stycket 2,

3. beslut i fråga om

a) förnyelse av förarbevis, och

b) förnyelse av körkort i andra fall än då beslut att inte
förnya körkortet fattas med stöd av 3 kap. 14 a §,

4. uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5,

5. beslut enligt 5 kap. 7 § om omhändertagande av
körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis, och

6. beslut i fråga om godkännande vid förarprov.
Lag (2011:1580).

3 § Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra
stycket samt beslut enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lag eller tilllämplig förordning och som inte
rör introduktionsutbildning eller riskutbildning överklagas
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är
folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige,
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas.
Övriga beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars
domkrets beslutet meddelades.

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den
enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1353).

9 kap. Ansvarsbestämmelser

1 § Har upphävts genom lag (2009:189).

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap.
15 § döms till penningböter.

Föraren ska inte dömas till straff,

1. om körkortet eller förarbeviset ska förnyas och föraren
före färden har återlämnat handlingen eller gjort anmälan om
att den förstörts eller kommit bort, eller

2. om återkallelse av körkort eller förarbevis begränsats på
det sätt som anges i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två
månader från det att frågan om återkallelse slutligt har
avgjorts, eller

3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.
Lag (2009:189).

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar
ogiltigt körkort eller förarbevis till Transportstyrelsen
enligt 7 kap. 9 § döms till penningböter. Lag (2009:1352).

4 § Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som
avses i 2 och 3 §§ kör fordon i strid mot denna lag eller som
tillåter sådan körning finns i lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott. Lag (2009:189).

10 kap. Bemyndiganden m.m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges
i denna lag samt meddela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade
behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna
fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än
som anges i 7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som
anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en
viss nivå, och

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap.
12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning
enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att
bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes
dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare
(postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om överlämnande enligt tredje stycket
och om utlämnande av körkort. Lag (2014:148).

2 § Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner
att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha
körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan
anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan
behöver inte göras om det finns anledning att anta att
körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå
från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av
journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av
medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren
motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska
läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Första och andra styckena gäller även den som har traktorkort.
Lag (2011:1580).

3 § I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att
ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att
förnya körkortet.

4 § Har upphävts genom lag (2009:1352).

Övergångsbestämmelser

1998:488

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen
(1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder
dock i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla
den 1 februari 2009. Lag (2003:216).

2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som
senast den 31 december 1998 fyller 45 år skall senast den 30
september 2003 ansöka om sådan förlängning av giltighet av
behörighet som stadgas i 3 kap. 12 § om körkortet inte skall
förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första meningen. Vid
ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de
medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.

3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet
C, CE, D, DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3
kap. 14 § andra meningen av den anledningen att giltighetstid
för körkortsbehörighet C, CE, D eller DE skall antecknas på
körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.

4. Godkännande som handledare som meddelats före
ikraftträdandet gäller som godkännande enligt den nya lagen.
Bestämmelserna om övningskörning i körkortsförordningen
(1977:722) gäller för den som vid ikraftträdandet har uppnått
en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.

5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande
av beslut om förnyelse av körkort som meddelats före
ikraftträdandet.

6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i
enlighet med sitt innehåll. Ansökan om undantag som getts in
före ikraftträdandet prövas enligt den gamla lagen.

7. Körkortsbehörighet A LÄTT MOTORCYKEL och B som förvärvats
före den 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt
de definitioner som fanns före ikraftträdandet av lagen
(1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477).

8. Ärende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före
ikraftträdandet skall avgöras av denna länsstyrelse.

1999:878

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre
bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och
med den 31 mars 2000.

2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet
ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när
ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfär
7. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 1 § gäller fortfarande i
fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1
oktober 2009.

2003:216

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

2. För återkallelse som prövats slutligt före den 1 oktober
1998 gäller 5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.

2004:524

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit
mot 30 § första, andra eller tredje stycket
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1
juli 2004.

3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som
har brutit mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.

2004:1087

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i
4 kap. 9–11 §§, 8 kap. 2 § första stycket andra meningen samt
10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den
1 oktober 2005. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § första stycket 4
skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

2008:550

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

2. Denna lag tillämpas första gången den 1 april 2009 i fråga
om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten B.

3. Denna lag tillämpas första gången den 1 november 2009 i
fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten A
eller A1.

4. Redan lämnat godkännande att bedriva verksamhet vid en
trafikövningsplats gäller fortfarande. Återkallelse av
godkännande som beror på händelse som inträffat efter
ikraftträdandet ska prövas enligt de nya bestämmelserna om
återkallande av tillstånd.

2008:1369

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes
motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att
handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

2009:189

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009 i fråga om 4 kap.
1, 2 och 5–7 §§ och i övrigt den 1 oktober 2009.

2. Ansökningar om körkortstillstånd och begäran om
förhandsbesked enligt 3 kap. 8 § som omfattar
körkortsbehörigheten AM får prövas från och med den 1 april
2009.

3. Äldre föreskrifter om rätt att köra moped klass II gäller
fortfarande för personer som är födda före den 1 oktober 1994.

4. Förarbevis som har utfärdats med stöd av lagen (1999:877) om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter ger även i
fortsättningen rätt att köra det fordonsslag förarbeviset
avser. Ett sådant förarbevis upphör dock att gälla om inte
innehavaren före visst datum har ansökt om utbyte till en
behörighetshandling enligt de nya bestämmelserna. Regeringen
får meddela föreskrifter om sista dag för sådan ansökan.

På förarbevis som avses i första stycket ska från och med den 1
oktober 2009 tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 13 § första
stycket 2 och 3 och andra stycket samt 15 § första stycket 1
och andra stycket, 7 kap. 1 §, 8 kap. 3 § i tillämpliga delar
samt 9 kap. 2 och 3 §§. Därutöver ska

– förarbevis för moped klass I likställas med körkort med
behörigheten AM, och innehavare av sådant förarbevis likställas
med körkortshavare, vid tillämpning av bestämmelserna i 3 kap.
3 § och 10 § andra meningen, 5 kap. och 10 kap. 2 §, samt

– på förarbevis för terrängskoter tillämpas bestämmelserna i 5
kap. 2 och 2 a §§.

5. Traktorkort som har utfärdats före den 1 oktober 2009 ger
fortsatt rätt att köra moped klass I.

6. Nytt körkort eller traktorkort som utfärdats efter
återkallelse av körkort eller traktorkort som utfärdats före
den 1 januari 2000 ger rätt att köra snöskoter och
terränghjuling trots bestämmelserna i 2 kap. 3 §.

7. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 1 § gäller fortfarande i
fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1
oktober 2009.

2009:1352

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning
av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

2010:799

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. Genomgången introduktionsutbildning enligt äldre rätt ska
anses som sådan utbildning enligt den nya lagen.

2010:1914

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011 i fråga om 5 kap.
26 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som senast den
31 december 2011 fått en ansökan om villkorlig
körkortsåterkallelse beviljad enligt lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

2010:1970

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller
lämnats före den 1 april 2011.

2011:1580

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4
kap. 8 §, 5 kap. 25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i
övrigt den 19 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse
tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19
januari 2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser
samt den upphävda 2 kap. 7 §. Lag (2012:876).

4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har
utfärdats eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett
körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19
januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 §
andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt
äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18
januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska
dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta
inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen.
Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19
januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i
första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten
löper ut. Lag (2012:876).

5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19
januari 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 §
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller
fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger
0,1 kilowatt/kilogram. Lag (2012:876).

6. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med
behörigheten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som
tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om
det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari 2013. För
dessa fall gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.
Lag (2012:876).

7. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant
godkännande som handledare som har meddelats före den 1
februari 2012. Lag (2012:876).

8. Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med
gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19
januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla
ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E.
Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse
av ett körkort med sådan gemenskapskod. Lag (2012:876).

2012:874

1. Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

2. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE
som efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra
stycket första meningen före den 19 januari 2013 tillämpas
inte 3 kap. 14 b §. Detsamma gäller ett körkort med
behörigheten C, CE, D eller DE som före den 19 januari 2013
hade lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som
utfärdats i en annan stat inom EES.

3. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE
som efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra
stycket första meningen den 19 januari 2013 eller senare
tillämpas inte 3 kap. 14 b § första stycket, om det
återkallade körkortet före den 19 januari 2013 hade utfärdats
eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som
utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade
körkortet inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket
eller 3 kap. 14 b § andra stycket. I stället gäller för ett
körkort som utfärdas under de förutsättningar som anges i
första meningen vad som föreskrivs i 5 kap.14 § andra stycket
andra meningen om att körkortet får ge behörigheten C, CE, D
eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har visat
att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda,
oavsett om utfärdandet görs före, vid eller efter utgången av
den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet.

4. Det som anges i punkten 3 andra meningen gäller dock inte
om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19
januari 2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut
efter utfärdandet. Körkortet ska i sådant fall förnyas första
gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden
för behörigheten löper ut.

5. Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
eller DE som efter den 18 januari 2013 har lämnats i utbyte
mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat
inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången
enligt 3 kap. 14 b § fem år efter utbytet, om
ursprungskörkortet hade en längre giltighetstid än fem år.