Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

SFS nr
1998:489
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1581

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med
villkorlig återkallelse av körkort under en villkorstid.

Lagen är tillämplig för sådana körkortshavare med
förarbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE som är folkbokförda i
Sverige och vilkas körkort skall återkallas med stöd av 5 kap.
3 § 1 körkortslagen (1998:488) på grund av brott mot 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till
följd av alkoholförtäring. Lag (2003:217).

2 § Med villkorlig körkortsåterkallelse förstås att rätten att
köra ett körkortspliktigt fordon, för vilket krävs
körkortsbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE, under viss angiven
tid (villkorstid) är begränsad till att gälla inom svenskt
territorium och att därvid särskilda villkor skall gälla för
förare och fordon. Begränsningarna skall anges på körkortet.

Med alkolås förstås en sådan anordning i ett fordon som hindrar
att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i
utandningsluften. Lag (2003:217).

3 § Deltagande i försöksverksamheten prövas efter ansökan av
körkortshavaren i ett ärende om körkortsingripande.

4 § Till ansökan skall fogas,

1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär

2. ett avtal om leverans, inmontering av alkolås och hyra av
alkolås, samt

3. en förklaring i vilken sökanden förklarar sig villig att
följa de särskilda villkor för fortsatt innehav av
förarbehörighet som gäller enligt denna lag. Lag (2003:217).

5 § Ansökan om villkorlig återkallelse får inte bifallas om
körkortshavaren med hänsyn till sina personliga eller
medicinska förhållanden bedöms olämplig att delta i
försöksverksamheten. Härvid skall det särskilt beaktas om
sökanden har förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som
gäller trafiksäkerheten samt omfattningen av sökandens bruk av
alkohol eller av andra droger.

Ansökan får inte heller bifallas om prövotid enligt 3 kap. 18 §
körkortslagen (1998:488) löpte för sökanden vid tidpunkten för
överträdelsen.

6 § Bifalls en ansökan gäller en villkorstid om två år.
Körkortshavaren skall under denna tid

1. iaktta villkoret att inte köra andra körkortspliktiga fordon
än sådana som är utrustade med ett godkänt alkolås,

2. iaktta meddelade föreskrifter om installation, användning
och kontroller av alkolås,

3. genom läkarintyg regelbundet styrka nyktert levnadssätt och

4. iaktta föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag och
de krav som i övrigt gäller för ett fortsatt körkortsinnehav.

Villkorstiden räknas från den dag då beslut om villkorlig
återkallelse meddelas. Lag (2003:217).

7 § Den som ansöker om eller fått villkorlig återkallelse är
skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller
annan liknande undersökning som behövs för prövning enligt
denna lag.

8 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över deltagarna i
försöksverksamheten.

Om körkortshavaren bryter mot 6 § ska den villkorliga
återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsingripande tas
upp till förnyad prövning. När spärrtid bestäms med anledning
av ett körkortsingripande ska villkorstid då körkortet varit
återkallat villkorligt inte räknas av. Detsamma gäller om
körkortshavaren själv vill avbryta deltagandet i
försöksverksamheten.

Förnyad prövning får inte inledas efter villkorstidens
utgång. Lag (2009:1354).

9 § Transportstyrelsen prövar frågor enligt denna lag.

Beslut gäller omedelbart, om inte annat förordnas.
Lag (2009:1354).

10 § Transportstyrelsens beslut att vägra villkorlig
återkallelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Ett beslut om att undanröja villkorlig återkallelse får
överklagas endast i samband med talan mot det beslut
varigenom frågan om körkortsingripande avgörs.

Beslut om begränsningar för förarbehörigheten får inte
överklagas.

Transportstyrelsens beslut enligt första stycket eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av tillämplig
förordning, överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars
domkrets klaganden är folkbokförd.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1355).

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om avgifter för deltagande i
försöksverksamheten och de ytterligare föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna lag.

Övergångsbestämmelser

1998:489

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999 och upphör att
gälla den 1 januari 2012. Lag (2011:1581).

2. För en körkortshavare som fått ansökan beviljad enligt 6 §
och för vilken villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör
att gälla, ska dock dels bestämmelserna i lagen fortsätta att
tillämpas, dels 5 kap. 25 a § körkortslagen (1998:488) från
och med den 1 februari 2012 ha motsvarande tillämpning.
Lag (2011:1581).

2003:217

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

2. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för vilken
villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet, skall de äldre
bestämmelserna fortsätta att tillämpas. Den för vilken
villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet kan dock ansöka
om villkorlig körkortsåterkallelse enligt de nya
bestämmelserna. Villkorstiden skall i ett sådant fall räknas
från den dag då det första beslutet om villkorlig återkallelse
meddelades.

2009:1354

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning
av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.