Yrkestrafiklag (1998:490)

SFS nr
1998:490
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:210
Upphävd
2012-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1582

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller yrkesmässig trafik, varmed avses sådan
trafik som

1. bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar,
terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon
(traktortåg) och

2. innebär att fordon och förare mot betalning ställs till
allmänhetens förfogande för transporter av personer eller gods.

Lagen innehåller också särskilda bestämmelser om vissa
transporter i internationell vägtrafik och om otillåten
taxitrafik. Lag (2006:512).

2 § Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag
detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Lag (2010:1069).

3 § Yrkesmässig trafik kan drivas som

1. Linjetrafik Sådan yrkesmässig trafik för
persontransporter som är tidtabellsbunden och där ersättningen
bestäms särskilt för varje passagerare för sig. En
förutsättning är vidare att trafiken inte ingår som ett led i
ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än
själva transporten.

2. Taxitrafik Sådan yrkesmässig trafik för
persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är
linjetrafik.

3. Beställningstrafik med buss Sådan yrkesmässig trafik för
person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon
eller traktortåg som inte är linjetrafik.

4. Godstrafik Sådan yrkesmässig trafik som avser
transport av gods.

2 kap. Trafiktillstånd

Tillståndsplikt

1 § Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har
trafiktillstånd.

En regional kollektivtrafikmyndighet får driva linjetrafik
utan särskilt tillstånd. Myndigheten får anlita någon annan
för att utföra sådan trafik. Den som utför trafiken ska ha
tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter.
Lag (2010:1069).

Prövningsmyndighet

2 § Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.
Lag (2009:1356).

Trafikansvariga

3 § Hos juridiska personer som har trafiktillstånd skall det
finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att
verksamheten utövas i enlighet med gällande regler och god
branschsed samt på ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

En trafikansvarig skall också finnas för utomlands bosatta
näringsidkare som driver tillståndspliktig trafik i Sverige.

4 § Trafikansvariga är

1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande
direktören, om det finns en sådan, eller annars den
styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,

3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot
som föreningen eller stiftelsen har utsett,

4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar
företagsledaren,

5. i utländska företag (filialer) den verkställande
direktören i filialen,

6. i statliga och kommunala organ samt hos andra
privaträttsliga juridiska personer än som avses i 1–5 den eller
de som organet respektive den juridiska personen har utsett,
och

7. för näringsverksamhet som drivs av utomlands bosatta
näringsidkare föreståndaren.

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen medge

a) att någon annan än den eller de som nu har angetts ska
vara trafikansvarig, eller

b) att kommanditdelägare undantas från att vara
trafikansvarig. Lag (2009:1356).

Gemensamma regler om tillståndsprövning

5 § Trafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till
yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms
vara lämplig att driva verksamheten.

Den som söker trafiktillstånd skall utöver vad som följer av
första stycket kunna styrka att han uppfyller kravet på
ekonomiska resurser enligt 9 §.

6 § I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta
näringsidkare skall prövningen enligt 5 § första stycket avse
den eller de som är trafikansvariga.

Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen
i fråga om en privaträttslig juridisk person och en utomlands
bosatt näringsidkare avse den juridiska personen respektive
näringsidkaren samt följande personer:

1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd
av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig
gemenskap med den juridiska personen som är grundad på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en
styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första
stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till
gäldenären.

7 § Om någon av dem som anges i 6 § byts ut eller om det
tillkommer någon sådan person, skall den nya personens
lämplighet prövas.

8 § Kravet på yrkeskunnande ska anses uppfyllt av den som
har godkänts vid ett skriftligt prov som anordnats av
Trafikverket.

Provet ska avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha
i fråga om främst

1. rättsregler,

2. företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag,

3. tekniska normer och driftsförhållanden, och

4. trafiksäkerhet.

Kravet på yrkeskunnande ska även anses uppfyllt av den som
kan visa ett sådant bevis om yrkesmässig kompetens som har
utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) i enlighet med rådets direktiv
96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt
bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt
erkännande av utbildnings-, examens- och andra
behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av
dessa transportörers etableringsrätt på området för
nationella och internationella transporter. Lag (2010:94).

9 § Den som söker trafiktillstånd skall ha tillräckliga
ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna
starta och driva företaget. Vid prövningen härav skall främst
likviditet och soliditet beaktas.

Om inte särskilda skäl föranleder annat skall sökanden anses ha
tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och
reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000
kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

10 § Den som innehar trafiktillstånd skall kunna styrka att han
fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

11 § Vid prövningen av sökanden i fråga om kravet på gott
anseende skall beaktas sökandens vilja och förmåga att fullgöra
sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och
andra omständigheter av betydelse.

Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har
dömts för

1. allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,

2. allvarliga eller upprepade överträdelser av

a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag,

b) författningar eller föreskrifter om vägtrafik och
vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och
vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och
beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för
trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i
branschen.

12 § Om en ansökan om trafiktillstånd avslås på grund av
omständigheter som anges i 11 § skall en tid på lägst sex
månader och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade
skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.

Gemensamma regler om villkor för tillstånd

13 § Trafiktillstånd får förenas med villkor om det finns
särskilda skäl. Sådana villkor får föreskrivas såväl i samband
med att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Gemensamma regler om tillstånds giltighet

14 § Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns
särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till viss tid eller
till vissa transporter.

15 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet.
Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på
konkursboet. Tillståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på
grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under
högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas
en föreståndare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga
om denne ska 5 § tilllämpas. Om det inte har anmälts en
föreståndare till Transportstyrelsen inom en månad efter
dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma
gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en
annan föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen
bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns,
upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet
har vunnit laga kraft. Lag (2009:1356).

16 § Har upphävts genom lag (2010:1069).

17 § Har upphävts genom lag (2010:1069).

Särskilda regler för persontransporter

18 § Den som har tillstånd till persontransporter får även
frakta gods med fordon som tillståndet avser.

19 § Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att före
färden genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom om
den taxa som han tilllämpar.

Taxan skall vara uppbyggd så att priset för transporten dels
enkelt kan bedömas före färden, dels med kännedom om körd
sträcka och nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden. Taxan
får inte vara uppbyggd så att grunderna för prisets bestämmande
förändras under färden.

Bestämmelser om prisinformation finns också i
prisinformationslagen (2004:347). Lag (2004:348).

3 kap. Taxiförarlegitimation m.m.

Krav på taxiförarlegitimation

1 § En personbil eller en lätt lastbil får föras i linjetrafik
eller taxitrafik endast av den som har taxiförarlegitimation.

Prövningsmyndighet

2 § Frågor om taxiförarlegitimation prövas av
Transportstyrelsen. Lag (2009:1356).

Prövningen avseende taxiförarlegitimation

3 § Taxiförarlegitimation får ges till den som

1. har fyllt 21 år,

2. sedan minst två år har körkort med behörigheten B eller
har körkort med behörigheten D,

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn
till säkerheten för passagerare och andra trafikanter,

4. i fråga om yrkeskunnande och laglydnad bedöms vara lämplig
att tjänstgöra som förare i taxitrafik, och

5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

För den som, inom gymnasieskolan eller motsvarande
utbildning, förvärvat grundläggande kompetens genom godkänd
grundutbildning enligt 4 kap. 1 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D
eller DE, gäller i stället för första stycket 1 och 2 att
personen ska ha fyllt 18 år och ha körkort med behörigheten
B.

Det som sägs i första stycket 2 om krav på innehav av körkort
med behörigheten B sedan minst två år gäller inte den som
under de tre senaste åren har haft taxiförarlegitimation och
som vid ansökan om ny sådan har körkort med behörigheten B.

En taxiförarlegitimation gäller endast tillsammans med ett
giltigt körkort. Legitimationen får förenas med villkor som
är motiverade av medicinska eller andra särskilda skäl.
Villkor får meddelas såväl i samband med att legitimationen
beslutas som senare under giltighetstiden. Lag (2010:486).

4 § Den som söker eller innehar taxiförarlegitimation är
skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller
annan liknande undersökning för prövning av de medicinska krav
som avses i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd
av denna lag.

5 § Om en läkare vid undersökning av en innehavare av
taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är
olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det
till Transportstyrelsen. Innan någon anmälan görs ska läkaren
underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns
anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens
tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik
som avses i 1 §.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av
journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av
medicinska skäl är olämplig att ha taxiförarlegitimation och
körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller
utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till
Transportstyrelsen. Lag (2011:1582).

6 § I ett mål eller ärende om taxiförarlegitimation får
Transportstyrelsen förelägga den enskilde att ge in läkarintyg.
Lag (2009:1356).

7 § Kravet på yrkeskunnande enligt 3 § 4 ska anses uppfyllt
av den som har godkänts vid ett skriftligt prov som
anordnats av Trafikverket. Lag (2010:94).

8 § Om en ansökan om taxiförarlegitimation avslås på grund av
att kravet på laglydnad enligt 3 § 4 inte anses uppfyllt, skall
en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas under
vilken den prövade skall anses olämplig att inneha
taxiförarlegitimation.

9 § Genom förhandsbesked kan det prövas om det finns hinder mot
att taxiförarlegitimation ges.

Krav på förarbehörighet i vissa fall

10 § Traktortåg eller tung terrängvagn får föras i yrkesmässig
trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D
eller E eller har taxiförarlegitimation.

11 § Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än
medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) att köra svenskregistrerat motordrivet
fordon i yrkesmässig trafik.

4 kap. Internationella vägtransporter m.m.

Inledande bestämmelse

1 § Med internationella vägtransporter avses i denna lag
yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till
eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

För internationella transporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) gäller särskilda bestämmelser.

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade
i Sverige

2 § Internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utom
landet med fordon som är registrerade i Sverige får drivas
endast av den som har trafiktillstånd enligt denna lag.

3 § På grund av överenskommelse mellan Sverige och en annan
stat kan det vid trafik som avses i 2 § krävas särskilt
tillstånd för transport av personer eller gods med ett fordon
som är registrerat i Sverige (transporttillstånd).

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade
i utlandet

4 § Internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik
i Sverige med fordon som är registrerade i utlandet får utföras
endast av den som har getts tillstånd av en behörig utländsk
myndighet till sådana transporter.

5 § På grund av överenskommelse mellan Sverige och en annan
stat kan det vid trafik som avses i 4 § utöver tillstånd enligt
den bestämmelsen krävas särskilt tillstånd av en behörig
utländsk myndighet för transport av personer eller gods med ett
fordon som är registrerat i utlandet.

Vid trafik som avses i 4 §, med fordon registrerade i en stat
med vilken Sverige inte har någon överenskommelse om
vägtransporter, krävs utöver tillstånd enligt den bestämmelsen
tillstånd av behörig svensk myndighet.

Prövningsmyndighet

6 § Frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 5 § andra
stycket prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1370).

Tillståndsprövning m.m.

7 § Transporttillstånd får endast meddelas den som kan
förväntas iaktta de bestämmelser som gäller för trafiken.

8 § När ett transporttillstånd meddelas skall det förenas med
de villkor som behövs.

9 § Ett transporttillstånd får inte överlåtas utan medgivande
av den myndighet som har meddelat det.

5 kap. Återkallelse av tillstånd och taxiförarlegitimation m.m.

Återkallelse av trafiktillstånd

1 § Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid
driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som
tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga
missförhållanden eller om annars förutsättningarna för
tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger, ska
tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet
bör återkallas, får i stället varning meddelas.
Lag (2009:1356).

2 § Ett tillstånd skall återkallas enligt 1 § om en
tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som
prövats enligt 2 kap. 6 §

1. har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,

2. har dömts för allvarliga eller upprepade överträdelser av

a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag,

b) författningar eller föreskrifter om vägtrafik och
vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och
vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och
beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för
trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i
branschen,

3. i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra sina
skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter
och avgifter, eller

4. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

Ett tillstånd skall också återkallas, om det vid prövning som
avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av dem som prövats är
olämplig.

3 § Om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de
omständigheter som anges i 2 § eller på grund av allvarliga
missförhållanden enligt 1 § första stycket skall en tid på
lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade
skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.

4 § Ett ärende som avses i 1-3 §§ får inte avgöras utan att
tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut en
trafikansvarig eller annan vars lämplighet prövas. Om inte
heller den nya personen godkänns skall tillståndet återkallas.

5 § Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte
särskilda skäl talar emot det.

Återkallelse av taxiförarlegitimation m.m.

6 § En taxiförarlegitimation ska återkallas av
Transportstyrelsen om innehavaren

1. genom brottslig gärning eller på grund av andra
missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som
förare i linjetrafik eller taxitrafik enligt 3 kap. 1 §,

2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3
kap. 3 §,

3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg, eller

4. begär att legitimationen ska återkallas.

Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är
så allvarliga att tillståndet bör återkallas får i stället
varning meddelas. Lag (2009:1356).

7 § Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av
omständigheter som anges i 6 § 1 skall en tid på lägst tre och
högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses
olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

8 § En taxiförarlegitimation skall återkallas tills vidare i
avvaktan på slutligt avgörande, om det på sannolika skäl kan
antas att legitimationen kommer att slutligt återkallas enligt
6 §.

9 § En taxiförarlegitimation skall tas om hand av en polisman
eller en åklagare

1. om det finns grund för att ta hand om innehavarens körkort
enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

2. om körkortet eller legitimationen har återkallats, eller

3. om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer
att återkallas enligt 6 §.

En taxiförarlegitimation är ogiltig under den tid den är
omhändertagen.

10 § Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 §
första stycket 3, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål avgöra
om legitimationen ska återkallas tills vidare eller lämnas
tillbaka. Lag (2009:1356).

11 § När en taxiförarlegitimation återkallas, tas om hand eller
blir ogiltig av något annat skäl skall innehavaren efter
anmaning överlämna den till Transportstyrelsen eller en
polismyndighet. Lag (2008:1370).

12 § Om en taxiförarlegitimation har blivit ogiltig endast på
grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, skall
legitimationen lämnas ut i samband med att körkortet lämnas ut.

Återkallelse av transporttillstånd

13 § När ett trafiktillstånd återkallas ska även ett
transporttillstånd återkallas av Transportstyrelsen.

I övrigt ska reglerna om återkallelse av trafiktillstånd i
1-5 §§ tillämpas även i fråga om transporttillstånd.
Lag (2008:1370).

Gemensamma bestämmelser

14 § Till grund för slutlig återkallelse eller varning med
anledning av brottslig gärning skall beträffande frågan om
brott föreligger läggas en lagakraftvunnen dom, ett godkänt
strafföreläggande, ett godkänt föreläggande av ordningsbot
eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 §
rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan
författning.

15 § Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett
annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk
domstol eller någon annan utländsk myndighet.

16 § Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den
som beslutet rör.

Tillsyn m.m.

17 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att
tillståndshavare bedriver verksamheten enligt gällande
bestämmelser. Transportstyrelsen ska också i övrigt verka för
att kraven på trafiksäkerhet, trafikmiljö och arbetsmiljö
uppfylls samt att yrkesmässig trafik bedrivs under
konkurrensvillkor som är lika för alla trafikutövare.

Transportstyrelsen utövar också tillsyn över att en
innehavare av taxiförarlegitimation uppfyller de krav som
gäller för legitimationen. Lag (2009:1356).

18 § Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av
kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad
kollektivtrafik.

6 kap. Straffbestämmelser m.m.

Olaga yrkesmässig trafik m.m.

1 § Den som uppsåtligen driver yrkesmässig trafik enligt denna
lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter
eller fängelse i högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

1 a § Den som uppsåtligen utan tillstånd till taxitrafik utför
en persontransport med personbil eller lätt lastbil mot
ersättning efter erbjudande om körning till allmänheten döms,
om gärningen inte är straffbar enligt 1 §, för otillåten
taxitrafik till böter. Lag (2006:512).

Beställaransvar

2 § Har yrkesmässig trafik enligt denna lag drivits utan
tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans
räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till
böter eller fängelse i högst ett år, om han kände till eller
hade skälig anledning anta att tillstånd saknades.

Brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation

3 § Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon
utan att inneha taxiförarlegitimation döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen
eller av oaktsamhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som
saknar taxiförarlegitimation.

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
villkor som har meddelats för taxiförarlegitimationen döms till
böter.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i vissa
fall

4 § Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 3 kap. 10
eller 11 § döms till böter.

5 § Den som i fall som avses i 3 kap. 10 eller 11 § uppsåtligen
eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter
annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det
döms till böter.

Hindrande av fortsatt färd

6 § Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en
föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av
lagen får polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd.
Därvid får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det
fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga
uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga
om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i
Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det
omedelbart förs ut ur landet.

Omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon

7 § En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts
för användning i taxitrafik enligt denna lag och som inte
undantagits från skyldigheten att ha taxameter får tas om hand
av polisman

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det
av annan anledning inte längre finns förutsättningar för att
fordonet skall ha en sådan skylt,

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3
kap. 6 § fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller brukandeförbud enligt en
föreskrift som meddelats med stöd av lagen (2001:558) om
vägtrafikregister eller användningsförbud enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 6 §
andra meningen på motsvarande sätt. Lag (2006:237).

Biträde vid förundersökning

8 § Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får
åklagare eller polismyndighet som leder undersökningen begära
hjälp av Tullverket samt ge tulltjänsteman i uppdrag att
genomföra en viss åtgärd under förundersökningen, om det är
lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket
har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som
tillkommer polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder
enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.
Lag (1999:437).

7 kap. Överklagande m.m.

Trafiktillstånd

1 § Har upphävts genom lag (2010:1069).

2 § Transportstyrelsens beslut i frågor om yrkesmässig trafik
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Lag (2010:1069).

3 § Har upphävts genom lag (2009:1356).

Taxiförarlegitimation

4 § Transportstyrelsens beslut i frågor om
taxiförarlegitimation får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Lag (2009:1356).

Transporttillstånd

5 § Transportstyrelsens beslut i frågor om transporttillstånd
och tillstånd enligt 4 kap. 5 § andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2008:1370).

Gemensamma bestämmelser

6 § Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller 3
kap. 7 §,

2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation enligt 3
kap. 3 § första stycket 5, och

3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation
enligt 5 kap. 9 §.

Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i
samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet
avgörs. Lag (2007:93).

6 a § I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller tillämplig
förordning, som får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd
eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även
offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en
kommun, ett kommunalförbund eller ett landsting, överklagas
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller
verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena
överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets
beslutet meddelades. Lag (2009:1357).

7 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

8 § Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för
den enskilda parten. Lag (2009:1356).

Verkställighet

9 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte
annat förordnas.

8 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag.
Undantag får förenas med villkor.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges
i denna lag samt meddela föreskrifter om

1. taxitrafik såvitt gäller prisinformation, utmärkning av
fordon och den lokalkännedom som taxiförare bör ha,

2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan
utrustning,

3. registrering av tillståndsinnehav och innehav av
taxiförarlegitimation,

4. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter,

5. körprov för taxiförarlegitimation, samt

6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
eller tillämplig förordning. Lag (2009:1356).

3 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder
sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig
eller av krigsfara vari riket har befunnit sig får regeringen
föreskriva att denna lag helt eller delvis inte skall
tillämpas.

Övergångsbestämmelser

1998:490

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då lagen
(1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik och
yrkestrafiklagen (1988:263) skall upphöra att gälla.

2. Trafiktillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser
skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.

3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre
bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast
under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även
övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett
sådant tillstånd skall fortfarande gälla.

4. Ett särskilt medgivande till trafik som har lämnats enligt
lagen om rätt att driva viss linjetrafik gäller också
fortsättningsvis, inbegripet de villkor och begränsningar som
kan ha föreskrivits för det.

5. I fråga om den som har erhållit trafiktillstånd enligt äldre
bestämmelser tillämpas kapitalkraven i 5 b §
yrkestrafikförordningen (1988:1503) intill utgången av år 2000.

6. Ärende som före ikraftträdandet inte har avslutats hos den
myndighet som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva
det skall prövas av den myndigheten även om denna inte är
behörig enligt den nya lagen.

7. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag,
skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

2006:237

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Brukandeförbud som har
inträtt enligt äldre bestämmelser skall gälla som
användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller
lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

2006:512

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 såvitt avser 1 kap.
1 § och 6 kap. 1 a § och i övrigt den 1 april 2007.

2. För ansökningar om taxiförarlegitimation som getts in före
den 1 april 2007 gäller 3 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

2008:1370

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen i stället för Vägverket respektive
Tullverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter
ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som
är föremål för prövning.

2009:1356

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning
av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.