Lag (1998:492) om biluthyrning

SFS nr
1998:492
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:317

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller yrkesmässig uthyrning av bilar och
terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år.

2 § Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:573).

Tillståndsplikt

3 § Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse.

Prövningsmyndighet

4 § Frågor om tillstånd till uthyrningsrörelse prövas av
Transportstyrelsen. Lag (2009:1358).

Närmare bestämmelser om tillstånd

5 § Ett tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda
skäl, får det begränsas till viss tid.

Ett tillstånd får förenas med villkor, om det finns särskilda
skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att ett
tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

6 § Tillstånd till uthyrningsrörelse får ges endast till den
som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden,
vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det
allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av
betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

7 § Hos juridiska personer som har tillstånd till
uthyrningsrörelse ska det finnas en eller flera personer som
har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande regler och god branschsed samt tillgodoser
trafiksäkerhetens krav. En eller flera ansvariga ska också
finnas för uthyrningsrörelser som bedrivs i Sverige av
utomlands bosatta näringsidkare.

Tillståndshavaren utser den eller de som ska vara ansvariga.
Ansvariga ska vara bosatta i Sverige. För en tillståndshavare
som har sitt säte eller är bosatt inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) får dock den eller de ansvariga vara
bosatta inom EES-området. Lag (2013:317).

8 § I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta
näringsidkare skall prövningen enligt 6 § avse den eller de som
är ansvariga för uthyrningsrörelsen.

Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen
i fråga om en juridisk person eller en utomlands bosatt
näringsidkare avse den juridiska personen respektive
näringsidkaren samt följande personer:

1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd
av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig
gemenskap med den juridiska personen som är grundad på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en
styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första
stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till
gäldenären.

9 § Om någon av dem som anges i 8 § byts ut eller om det
tillkommer någon sådan person, skall den nya personens
lämplighet prövas.

10 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på
dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår
tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte
Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger längre
giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet
eller konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas
en föreståndare som har godkänts av Transportstyrelsen. I
fråga om denne ska 6 § tilllämpas.

Om det inte har anmälts en föreståndare till
Transportstyrelsen inom en månad efter dödsfallet eller
konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om
föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan
föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer.
Om inte heller den andra föreståndaren godkänns, upphör
tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har
vunnit laga kraft. Lag (2009:1358).

Återkallelse av tillstånd

11 § Om det i uthyrningsrörelsen eller i någon annan
näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit
allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna
för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, ska
tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet
bör återkallas, får i stället varning meddelas.
Lag (2009:1358).

12 § Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall återkallas, om
det vid prövning enligt 9 § framgår att någon av dem som
prövningen avser är olämplig.

13 § Ett ärende som avses i 11 eller 12 § får inte avgöras utan
att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut den vars
lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns
skall tillståndet återkallas.

14 § Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte
särskilda skäl talar emot det.

15 § Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den
som beslutet rör.

Närmare bestämmelser om uthyrningen

16 § I en uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till
någon annan person som förare än den som kan visa att han har
behörighet att föra fordonet.

17 § En buss som är inrättad för fler än sjutton personer
inklusive föraren får endast lämnas ut till den som innehar

1. ett giltigt bevis på yrkeskompetens om persontransporter som
avses i 6 kap. 1 eller 2 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens, eller

2. ett intyg om minst ett års tjänstgöring som förare av buss i
yrkesmässig trafik eller motsvarande erfarenhet under de
senaste fem åren (körvaneintyg). Lag (2007:1158).

18 § Ett fordon som med stöd av fordonslagen (2002:574) är
registreringsbesiktigat för taxitrafik får inte hyras ut till
någon annan än den som har tillstånd till sådan trafik.
Lag (2002:581).

Tillsyn

19 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att
tillståndshavaren bedriver verksamheten enligt gällande
bestämmelser. Lag (2009:1358).

Straffbestämmelser

20 § Den som uppsåtligen driver uthyrningsrörelse enligt denna
lag utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett
år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
bestämmelserna i 16, 17 eller 18 § döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Överklagande

22 § Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd
eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas. Ett
beslut som rör en juridisk person överklagas hos den
förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets ledning finns.
Beslut i andra fall överklagas hos den förvaltningsrätt inom
vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1359).

23 § Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för
den enskilda parten. Lag (2009:1358).

Verkställighet

24 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte
annat förordnas.

Bemyndiganden

25 § Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge
undantag från denna lag. Undantag får förenas med villkor.
Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de
avseenden som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om
registrering av tillståndsinnehav.

Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt
förvaltningsmyndighet.

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1563).

Övergångsbestämmelser

1998:492

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då lagen
(1979:561) om biluthyrning skall upphöra att gälla.

2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall
gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.

3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre
bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast
under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även
övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett
tillstånd skall fortfarande gälla.

4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag,
skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

2002:581

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordon som har
registreringsbesiktigats för taxitrafik före ikraftträdandet.

2009:1358

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning
av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.