Lag (1998:493) om trafikskolor

SFS nr
1998:493
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1564

1 § Med trafikskola avses yrkesmässig utbildning av förare av
fordon som kräver särskild behörighet.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på sådan
förarutbildning som avses i lagen (2009:121) om utbildning
till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
Lag (2009:123).

2 § Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av
Transportstyrelsen.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva
trafikskola på sådant sätt att kravet på god förarutbildning
blir tillgodosett. Lag (2008:1371).

3 § En trafikskola skall ha en godkänd trafikskolechef, som
svarar för att skolan drivs på det sätt som sägs i 2 §, och en
eller flera godkända utbildningsledare, som är ansvariga för
utbildningsarbetet.

Om det behövs med hänsyn till omfattningen av skolans
verksamhet, skall det vid skolan utöver utbildningsledare
finnas en eller flera godkända trafiklärare.

Frågor om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare
eller trafiklärare prövas av Transportstyrelsen.
Lag (2008:1371).

4 § För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare
skall sökanden

1. ha fyllt 21 år,

2. ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt
minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan
behörighet, och

3. ha den behörighet som utbildningen avser.

Vad som sägs i 4 kap. 7 § andra stycket körkortslagen
(1998:488) om hinder mot att meddela godkännande tillämpas även
i fråga om godkännande som trafiklärare eller
utbildningsledare.

Ett godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare kan
begränsas till att avse utbildning för en eller flera
behörigheter.

Med körkort i första stycket jämställs körkort utfärdat i en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Lag (2004:1086).

5 § Transportstyrelsen får återkalla tillståndet att driva
trafikskola, om

1. tillståndshavaren visar sig vara olämplig att driva
trafikskola,

2. utbildningen i trafikskola bedrivs i strid mot gällande
föreskrifter eller i övrigt på ett otillfredsställande sätt,
eller

3. undervisning inte har bedrivits vid skolan under de senaste
tolv månaderna. Lag (2008:1371).

6 § Om Transportstyrelsen finner att den som har godkänts som
trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är
olämplig, får styrelsen återkalla godkännandet.
Lag (2008:1371).

7 § Har trafikskolans tillståndshavare, trafikskolechef,
utbildningsledare eller trafiklärare gjort sig skyldig till
något förfarande eller någon försummelse som kan leda till att
tillståndet eller godkännandet återkallas, men det kan antas
att han kommer att rätta till felet eller bristen utan sådan
åtgärd, får Transportstyrelsen meddela varning.
Lag (2008:1371).

8 § Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om varning enligt 7 §
får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:1371).

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att
följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade
föreskrifter döms till böter.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om

1. trafikskolor,

2. kompetenskrav för godkända trafikskolechefer,
utbildningsledare och trafiklärare, och

3. utbildningen vid trafikskolor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
även meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1564).

Övergångsbestämmelser

2008:1371

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.