Lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

SFS nr
1998:514
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:667

Definitioner

1 § Med torg- och marknadshandel avses i denna lag all handel
utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i
permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa.

Med upplåtelsetillfälle avses varje tillfälle då en viss plats
upplåts till en viss person för torg- och marknadshandel.

Platsupplåtarens skyldigheter

2 § Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel
skall föra anteckningar om namn, personnummer, adress och
telefonnummer för den som platsen upplåts till och för dennes
företrädare. Om det är fråga om en juridisk person skall även
uppgifter om firma och organisationsnummer antecknas. Sådana
anteckningar behöver dock inte göras, om kopia av F-skattebevis
överlämnas.

Platsupplåtaren skall bevara de uppgifter som inhämtats med
stöd av första stycket i sju år efter det kalenderår
upplåtelsen skedde.

Skatteverket får förelägga platsupplåtaren att överlämna
uppgifter som avses i andra stycket. Föreläggandet får förenas
med vite. Lag (2003:667).

Revision och kontrollbesök

3 § Skatteverket får besluta om revision hos den som har
eller kan antas ha upplåtit plats för torg- och marknadshandel
för att kontrollera att denne fullgjort sina skyldigheter
enligt 2 §.

Revision enligt första stycket får göras hos den som är eller
kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078) och hos annan juridisk person än dödsbo.

I övrigt gäller bestämmelserna i 3 kap. 9-14 c §§
taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar. Lag (2003:667).

4 § Skatteverket får för att identifiera en person som
bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel
besluta om kontrollbesök på den plats där handeln bedrivs.
Myndigheten får vid ett sådant besök kontrollera innehav av
F-skattsedel och ställa frågor om verksamheten. Lag (2003:667).

Kontrollavgift

5 § Om platsupplåtaren inte fullgjort sin skyldighet enligt 2 §
skall Skatteverket påföra denne en kontrollavgift på 2 000
kronor för varje upplåtelsetillfälle då skyldigheten inte har
fullgjorts.

Platsupplåtaren skall befrias från avgiften om det framstår som
uppenbart oskäligt att ta ut den. Detta skall beaktas även om
det inte framställts något yrkande om detta. Lag (2003:667).

Förfarandet

6 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.
Lag (2003:667).

7 § I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift,
överklagande och förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i
skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite
får inte överklagas. Lag (2003:667).

Övergångsbestämmelser

1998:514

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Vad som föreskrivs i 6 § första stycket om skattemyndigheten
i den region där torg- och marknadshandeln bedrivs eller har
bedrivits skall intill utgången av år 1998 i stället gälla
skattemyndigheten i det län där torg- och marknadshandeln
bedrivs eller har bedrivits.

1999:1119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra
räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 3 §
även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.

2003:667

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om någon före
ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 2 §
tredje stycket att inge uppgifter till skattemyndighet, skall
efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till
Skatteverket.