Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

SFS nr
1998:518
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:165

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
innebörd som i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Termerna
upplagshavare, varumottagare och skatterepresentant har samma
innebörd som i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på
energi. Förordning (2007:359).

2 § Om en punktskattepliktig vara påträffas vid
transportkontroll skall protokoll föras över kontrollen.

Av protokollet skall det framgå

1. var kontrollen verkställts,

2. vilka som var närvarande vid kontrollen, när kontrollen
påbörjades och avslutades samt vad som genomsökts,

3. om beslut om omhändertagande fattats, samt

4. annat av betydelse som förekommit vid kontrollen.

3 § I samband med att ägare och andra rättsinnehavare
underrättas om innehållet i ett beslut om upphävande av ett
omhändertagande enligt 2 kap. lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter skall upplysning lämnas om
innehållet i 2 kap. 18 § nämnda lag. Förordning (2007:359).

3 a § I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt
lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter gäller
bestämmelserna om betalningssäkring i 11 kap. 1, 2 och 4–7 §§,
17 kap. 8 §, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 §
skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska
det som sägs i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i
stället gälla Tullverket. Förordning (2012:165).

4 § Om det krävs säkerhet för anstånd enligt 4 kap. 7 § lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter skall den
skattskyldige underrättas om den tid inom vilken säkerheten
skall lämnas för att anståndet skall gälla. Tullverket
bevakar den ställda säkerheten. Förordning (2007:359).

5 § Har upphävts genom förordning (2002:518).

6 § Tullverket skall underrätta Skatteverket om

1. kontroller och beslut enligt lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter, och

2. vem som hämtat ut punktskattepliktiga varor för vilka skatt
inte påförts. Förordning (2007:359).

7 § Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter
Skatteverket och Tullverket meddelar lämna
uppgifter till verken om sina beslut enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Förordning (2007:359).

8 § Tullverket får meddela

1. föreskrifter om hur avsändaren av en postförsändelse ska
underrättas om att en vara har tagits om hand enligt 3 kap. 1 §
lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

2. föreskrifter om betalningssäkring enligt 4 kap. 5 § lagen om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter som gäller

a) sådan säkerhet som avses i 46 kap. 17 §
skatteförfarandelagen (2011:1244), och

b) sådan säkerhet som avses i 69 kap. 16 §
skatteförfarandelagen,

3. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter, och

4. föreskrifter om verkställighet av denna förordning inom
verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av första
stycket 2–4 ska verket höra Skatteverket. Förordning (2012:165).

9 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställighet av
denna förordning inom verkets verksamhetsområde.

Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra
Tullverket. Förordning (2012:165).

Övergångsbestämmelser

1998:518

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i
5 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av
år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.