Förordning (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning

SFS nr
1998:52
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-02-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1343

1 § De som under läsåret 1999/2000 genomför ett basår med
naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom kommunal
vuxenutbildning eller vid statens skolor för vuxna kan få ett
stipendium på 10 000 kronor enligt bestämmelserna i denna
förordning. Förordning (1999:1343).

2 § Med basår avses i denna förordning en utbildning där
studierna bedrivs på heltid och genomförs enligt en individuell
studieplan som syftar till att den studerande skall få särskild
behörighet för en viss grundläggande naturvetenskaplig eller
teknisk högskoleutbildning.

3 § Stipendium får lämnas till studerande som fyller högst 20
år under år 2000 och som redan innan basårsstudierna påbörjats
har grundläggande behörighet för grundläggande
högskoleutbildning. Förordning (1999:1343).

4 § Den studerande skall senast den 1 oktober 2000 ha fått
lägst betyget Godkänd på de kurser som ingått i den
individuella studieplanen. Förordning (1999:1343).

5 § Centrala studiestödsnämnden beslutar om utbetalningen av
stipendiet efter ansökan av den studerande. Ansökan måste ha
kommit in till nämnden senast den 16 oktober 2000.
Förordning (1999:1343).

6 § Centrala studiestödsnämnden skall besluta om utbetalning av
stipendium i den ordning ansökningar från behöriga sökande
kommer in till nämnden. Stipendier betalas ut i mån av tillgång
på medel för detta ändamål.

7 § Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.

Bestämmelserna om omprövning i 9 kap. 2 §
studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på beslut
enligt denna förordning.

8 § Centrala studiestödsnämnden får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.