Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden

SFS nr
1998:525
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11

För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt för
småhusenhet och småhus med tillhörande tomtmark på
lantbruksenhet skall omräkningstalet enligt 16 A kap.
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1999 vara det
omräkningstal som gäller för år 1998.