Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

SFS nr
1998:532
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:360

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område träder i kraft den 1 januari 1999.

Vid ikraftträdandet skall följande lagar upphöra att gälla,
nämligen lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet
på hälso- och sjukvårdens område, lagen (1984:542) om
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.,
lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården, lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso-
och sjukvårdens område och lagen (1996:786) om tillsyn över
hälso- och sjukvården.

2 § I denna lag avses med

behörighetslagen lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården m.m.,

disciplinpåföljdslagen lagen (1994:954) om disciplinpåföljd
m.m. på hälso- och sjukvårdens område,

tillsynslagen lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och
sjukvården, och
den nya lagen lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område.

Behörighet

3 § Behörighetslagens bestämmelser om rätt att utöva yrke som
apotekare och receptarie skall, trots vad som sägs i 1 §, gälla
till utgången av år 1999.

4 § har upphävts genom lag (2000:360).

5 § Den som fått tandläkarexamen enligt de bestämmelser som
gällde före den 1 juli 1994 skall fullgöra praktisk
tjänstgöring enligt bestämmelser som gällde före denna tidpunkt
för att få legitimation som tandläkare.

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka utbildningar
som före utgången av år 2008 skall anses likvärdiga med
sjukhusfysikerexamen vid ansökan om legitimation som
sjukhusfysiker.

7 § Den som avlagt apotekarexamen, arbetsterapeutexamen,
receptarieexamen eller av regeringen med stöd av 6 §
föreskriven utbildning för sjukhusfysiker får, utan att ha
erhållit legitimation för yrket, till utgången av år 1999
använda yrkestiteln apotekare, arbetsterapeut, receptarie
respektive sjukhusfysiker.

Prövotid

8 § Föreskrift om prövotid får inte meddelas enbart på grundval
av omständigheter som hänför sig till tid före den nya lagens
ikraftträdande.

Verksamhetstillsyn

9 § Övergångsbestämmelserna till tillsynslagen skall alltjämt
gälla.

Äldre ärenden om disciplinpåföljd

10 § Ärenden som har anmälts till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd före den 1 oktober 1994 skall prövas enligt lagen
(1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
Disciplinpåföljd får dock inte åläggas om så inte kan ske även
enligt disciplinpåföljdslagens bestämmelser.

Preskription

11 § Disciplinpåföljdslagens bestämmelser om preskription skall
gälla för förseelser som är begångna före den nya lagens
ikraftträdande.

Överklagande

12 § Beslut som har meddelats före den 1 januari 1999 skall
överklagas enligt äldre bestämmelser.

Övriga bestämmelser

13 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i den nya lagen
eller i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya
bestämmelsen.