Lag (1998:543) om hälsodataregister

SFS nr
1998:543
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:472

Lagens tillämpningsområde

1 § Central förvaltningsmyndighet inom hälso- och sjukvården
får utföra automatiserad behandling av personuppgifter i
hälsodataregister. Den centrala förvaltningsmyndighet som utför
behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd härav, tillämpas personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandling av personuppgifter för
hälsodataregister.

Ändamål

3 § Personuppgifter i ett hälsodataregister får behandlas för
följande ändamål:

1. framställning av statistik,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och
sjukvård, och

3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

Innehåll

4 § Ett hälsodataregister får innehålla endast de uppgifter som
behövs för de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas
enligt 3 §.

Samkörning

5 § Den som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i ett hälsodataregister får för de ändamål som
anges i 3 § hämta personuppgifter till registret genom
samkörning.

Uppgiftsskyldighet

6 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården
skall lämna uppgifter till ett hälsodataregister för de ändamål
som anges i 3 §.

Sökbegrepp

7 § Som sökbegrepp i ett hälsodataregister får användas
uppgifter som enligt 4 § får ingå i ett hälsodataregister.

Direktåtkomst

8 § Endast den som är personuppgiftsansvarig får ha
direktåtkomst till uppgifter i ett hälsodataregister.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 § Personuppgifter i ett hälsodataregister får lämnas ut på
medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall
användas för de ändamål som anges i 3 §.

Sekretess

10 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns
bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut
personuppgifter. Lag (2009:472).

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Bemyndiganden

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. vilka myndigheter som får föra hälsodataregister enligt 1 §,

2. begränsning av de i 3 § angivna ändamålen,

3. begränsningar av de uppgifter som ett hälsodataregister
enligt 4 § får innehålla,

4. begränsningar av samkörning enligt 5 §,

5. uppgiftsskyldighet enligt 6 §, och

6. begränsningar i rätten att bevara uppgifter.

Övergångsbestämmelser

1998:543

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om behandling av
personuppgifter för ett ändamål som avses i denna lag påbörjats
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser t.o.m. den 30
september 2001 om behandlingen inte omfattas av ett
hälsodataregister enligt denna lag.