Lag (1998:544) om vårdregister

SFS nr
1998:544
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:355
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:726

Lagens tillämpningsområde

1 § Den som bedriver vård får utföra automatiserad behandling
av personuppgifter i vårdregister.

Med vård enligt denna lag avses vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård samt smittskydd enligt smittskyddslagen
(2004:168). Lag (2004:187).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd härav, tillämpas personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandling av personuppgifter för vårdregister.

Ändamål

3 § Personuppgifter i ett vårdregister får behandlas för
dokumentation av vården av patienter eller för sådan
administration som rör patienter och som syftar till att bereda
vård i enskilda fall.

Behandling av personuppgifter får även utföras för den
ekonomiadministration som föranleds av vård i enskilda fall.

4 § Personuppgifter i ett vårdregister får, utöver vad som
anges i 3 §, behandlas för följande ändamål:

1. framställning av statistik,

2. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration på verksamhetsområdet, och

3. uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

Innehåll

5 § Ett vårdregister får endast innehålla de uppgifter som
enligt lag eller annan författning skall antecknas i en
patientjournal. Registret får dock även innehålla andra
uppgifter som antecknas i och för vården av patienter samt
uppgifter som behövs för sådan administration som avses i 3 §
andra stycket.

Samkörning

6 § Uppgifter om en patient som behövs för vård av denne samt
uppgifter som behövs för den ekonomiadministration som
föranleds av den aktuella vården får hämtas till ett
vårdregister från andra vårdregister genom samkörning. Dessutom
får patientens läkemedelsförteckning samt uppgifter om
patientens folkbokföringsadress hämtas till registret genom
samkörning. Lag (2005:260).

Sökbegrepp

7 § Personuppgifter som avses i 13 eller 21 §
personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som sökbegrepp
i ett vårdregister. Inte heller får uppgifter om att någon fått
ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten eller varit
föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716) användas
som sökbegrepp.

Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som
sökbegrepp använda uppgifter om sjukdom och hälsotillstånd samt
uppgifter om att någon varit föremål för tvångsingripande
enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Lag (2005:726).

Direktåtkomst

8 § Endast den som för de ändamål som anges i 3 och 4 §§
behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt
arbete får ha direktåtkomst till uppgifter i ett vårdregister.
Åtkomsten får endast avse de uppgifter som behövs för arbetets
utförande.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 § Personuppgifter i ett vårdregister får lämnas ut på medium
för automatiserad behandling endast om de skall användas för de
ändamål som anges i 3 och 4 §§ eller för forskningsändamål.

Bevarande och gallring

10 § Utöver vad som följer av personuppgiftslagen (1998:204)
finns särskilda bestämmelser om bevarande och gallring i
patientjournallagen (1985:562).

Information

11 § Den som är personuppgiftsansvarig för ett vårdregister
skall se till att den registrerade får information om
behandlingen.

Informationen skall innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,

2. ändamålet med registret,

3. vilken typ av uppgifter som ingår i registret,

4. den uppgiftsskyldighet som följer av lagen (1998:543) om
hälsodataregister,

5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
registret,

6. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204),

7. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

8. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i
strid med denna lag,

9. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

10. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt

11. om registreringen är frivillig eller inte.

Sekretess

12 § För utlämnande av personuppgifter från ett vårdregister
gäller de begränsningar som följer av sekretesslagen
(1980:100), patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:531)
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Lag (2000:361).

Rättelse

13 § Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om den
personuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den
registrerade rätta, blockera eller utplåna personuppgifter och
att underrätta tredje man, till vilken uppgifterna har lämnats
ut, skall gälla även då personuppgifter behandlats i strid med
denna lag. Detta gäller dock inte om åtgärderna skulle strida
mot bestämmelserna i patientjournallagen (1985:562).

Skadestånd

14 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag.