Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

SFS nr
1998:562
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:267

Allmän bestämmelse

1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för
Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad
som föreskrivs i denna förordning. Förordning (2004:902).

Normgivningsbemyndiganden

2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter

1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt
har rätt till ersättning enligt 8–13 eller 23–37 kap.
socialförsäkringsbalken att lämna de uppgifter som är av
betydelse för tillämpningen av balken,

2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket
lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad
behandling,

4. om särskild ersättning enligt 33 kap. 25 §
socialförsäkringsbalken som kan utges för kostnader för en
försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon
deltar i,

5. om avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4
socialförsäkringsbalken samt ersättning för kostnader som den
enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte,

6. om särskilt läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3
socialförsäkringsbalken, och

8. om i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans
verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt
111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt om användningen av
elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för
identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel.
Förordning (2010:1702).

Verkställighetsföreskrifter

3 § Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av

1. socialförsäkringsbalken när det gäller
socialförsäkringsskyddet, graviditetspenning,
föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, vårdbidrag,
sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning,
sjukersättning, aktivitetsersättning, smittbärarersättning,
närståendepenning, handikappersättning och boendetillägg,

2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om
bostadstillägg till sjukersättning eller
aktivitetsersättning,

3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2
socialförsäkringsbalken om förfrågningar och besök,

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för
vissa hiv-smittade, och

5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av
ersättning enligt 20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om
socialförsäkringsskyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande
från Pensionsmyndigheten, om föreskrifterna gäller frågor som
rör även den myndighetens verksamhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid
adoption av utländska barn, ska myndigheten inhämta ett
yttrande från Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor. Förordning (2012:267).

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den
procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

– enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) när
sjukpenningförsäkringen, enligt 27 kap. 29 §
socialförsäkringsbalken, gäller med karenstid,

– enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention om social trygghet
mellan Sverige och Kanada, och

– enligt 2 § lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige
och Amerikas förenta stater om social trygghet.
Förordning (2010:1702).

Övriga bemyndiganden

5 § Försäkringskassan får genomföra försäkringsmedicinska
utredningar och utredningar om arbetslivsinriktad
rehabilitering samt bedriva därmed sammanhängande forskning.
Förordning (2004:902).

Övergångsbestämmelser

2000:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För tid
till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare
lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap.