Förordning (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

SFS nr
1998:563
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
2000:806
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:895

1 § Vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa skall det
finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för
försäkrings- och bidragsärenden som gäller försäkrade och
bidragsskyldiga som är bosatta utomlands.

2 § Vid Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa skall
det finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för
sjukförsäkringsfrågor, arbetsskadeförsäkringsfrågor och vissa
pensionsfrågor som gäller sjömän. Förordning (1998:1267).

3 § Östergötlands läns allmänna försäkringskassa får genomföra
försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om
arbetslivsinriktad rehabilitering för alla försäkringskassor.
Förordning (1999:895).