Förordning (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder

SFS nr
1998:579
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1424
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1818

Allmän bestämmelse

1 § Denna förordning kompletterar EG:s förordningar om
strukturstöd för att genomföra program för strukturfondsmålen
2, 3, 4, 5 b och 6 samt gemenskapsinitiativ.

Denna förordning skall inte tillämpas avseende gemenskaps-
initiativet PESCA och inte heller om ett beslut om stöd fattas
av något annat organ än en svensk myndighet.

Förfarandet i stödärenden

2 § Med stödmyndighet avses en myndighet som beslutar om stöd
från EG:s strukturfonder. Med utbetalningsmyndighet avses en
myndighet som enligt 3 § betalar ut stöd.

3 § Stöd från EG:s strukturfonder betalas ut av

1. Närings- och teknikutvecklingsverket för stöd från
Europeiska regionala utvecklingsfonden,

2. Arbetsmarknadsstyrelsen för stöd från Europeiska
socialfonden,

3. Statens jordbruksverk för stöd från Europeiska utvecklings-
och garantifonden för jordbruket,

Utan hinder av första stycket betalas stöd som har beslutats
inom gemenskapsinitiativet Interreg II A ut av

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för stöd från det
operativa programmet Bohuslän/Dalsland-Östfold,

2. Länsstyrelsen i Värmlands län för stöd från det operativa
programmet Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold,

3. Länsstyrelsen i Jämtlands län för stöd från det operativa
programmet Jämtland-Tröndelag.

4 § Utbetalningsmyndigheterna får efter samråd med respektive
stödmyndighet meddela föreskrifter om stödmyndigheternas
handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för
utbetalning av stöd.

Utbetalningsmyndigheterna får även föreskriva om vilka allmänna
villkor för utbetalning, rapportering, uppföljning och återkrav
som stödmyndigheten skall meddela i samband med beslutet om
stöd.

5 § Stödmyndigheten skall i beslut om stöd upplysa om att
beslutet kan komma att återkallas om utbetalningsmyndigheten
finner att stödet inte är förenligt med gemenskapsreglerna
eller inte stämmer överens med det program på vilket
stödbeslutet grundas.

6 § Innan stödet betalas ut skall utbetalningsmyndigheten
kontrollera att utbetalningen är förenlig med
gemenskapsreglerna samt stämmer överens med det program på
vilket stödbeslutet grundas.

Om kontrollen visar att utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna eller inte stämmer överens med det program
på vilket stödbeslutet grundas, skall den
utbetalningsmyndigheten, med angivande av skälen, besluta att
inte betala ut stödet. Utbetalningsmyndigheten skall därefter
sända tillbaka stödärendet till stödmyndigheten.

Stödmyndigheten skall därvid ompröva sitt beslut om stöd.

Tillsyn och kontroll

7 § Tillsynen och kontrollen över efterlevnaden av
gemenskapsreglerna om stöd från EG:s strukturfonder och de
program på vilka besluten om stöd grundas utövas av
utbetalningsmyndigheten.

Bestämmelser om tillsyn finns i lagen (1994:1708) om EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd.

8 § Utbetalningsmyndigheten får överlämna till en annan
myndighet att utöva tillsyn och kontroll enligt 7 § samt därvid
meddela föreskrifter om hur tillsynen skall ske.

Återbetalningsskyldighet

9 § En mottagare av stöd enligt stödmyndighetens beslut är
återbetalningsskyldig för belopp som mottagaren har fått i
strid med de gemenskapsregler och det program som gäller för
beslutet. Om det är oskäligt att återkräva hela beloppet, får
stödmyndigheten sätta ned beloppet.

Upphävande av beslut

10 § Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om
denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får
stödmyndigheten häva beslutet helt eller delvis. Om stödbeslut
upphävs och stöd redan betalats ut till följd av beslutet får
stödmyndigheten kräva att stödet betalas tillbaka helt eller
delvis. Återbetalning skall krävas inom tio år från det att
beloppet betalades ut.

Ränta

11 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta skall återbetalas, utgår ränta enligt räntelagen
(1975:635).

Den stödmyndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned
räntekravet om det finns särskilda skäl.

Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1998:1818).

Övergångsbestämmelser

1998:1818

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 1999. I fråga om
beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1999:1424

De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för att avsluta
programperioden 1995–1999 med de ändringar som anges i 3 och 4.