Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

SFS nr
1998:58
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:158

1 § En läkare som i sin verksamhet misstänker eller
konstaterar att någon har insjuknat i eller avlidit av
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller någon annan besläktad human
spongiform encefalopati, ska anmäla detta till
Folkhälsomyndigheten enligt lagen (1997:982) om anmälan av
vissa allvarliga sjukdomar. Förordning (2013:892).

2 § En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

1. patientens eller den avlidnes namn och personnummer,

2. andra uppgifter av betydelse som behövs för att kunna
klargöra sjukdomens utbredning och epidemiologi.

3 § Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 §
och diagnosen senare visar sig vara felaktig, ska den läkare
som i sin verksamhet får kännedom om förhållandet anmäla
detta till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1.
Förordning (2013:892).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av lagen (1997:982) om anmälan av
vissa allvarliga sjukdomar och denna förordning.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen
(1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar och denna
förordning. Förordning (2015:158).

Övergångsbestämmelser

2013:892

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Bestämmelsen i 3 § i sin nya lydelse gäller även om ett
misstänkt sjukdomsfall har anmälts till Smittskyddsinstitutet
enligt 1 § i sin äldre lydelse.