Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

SFS nr
1998:603
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:100

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt
32 kap. 5 § brottsbalken. Verkställigheten av sluten
ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses
i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga. Lag (2006:898).

2 § Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall utformas så
att den dömdes anpassning i samhället främjas och att de
skadliga följderna av frihetsberövandet motverkas.

3 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för
verkställigheten. Verkställigheten ska planläggas och
genomföras efter samråd med socialnämnden i den dömdes hemort.
En individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas för
den dömde. Lag (2011:735).

Intagning m.m.

4 § Verkställigheten inleds genom att den dömde tas in i ett
sådant särskilt ungdomshem som avses i 1 §.

5 § Verkställigheten får inledas om den dömde inte inom
föreskriven tid har överklagat domen när det gäller påföljden.
Detta gäller även om åklagare eller målsägande har överklagat
domen.

6 § Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde
före överklagandetidens utgång förklarar att han eller hon
avstår från att överklaga domen när det gäller påföljden och
medger att påföljden får verkställas (nöjdförklaring).

Nöjdförklaring får lämnas inför

1. chefen för häktet, av den som är häktad,

2. den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem, av
den som är intagen i ett sådant hem,

3. Polismyndigheten.

Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även
inför en annan tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt
ungdomshem som har förordnats att ta emot en sådan
förklaring.

En tjänsteman som avses i andra stycket 1 eller 2 eller
tredje stycket ska så snart det kan ske upplysa den dömde om
att han eller hon har rätt att lämna en sådan förklaring samt
om när och hur det kan ske. En sådan tjänsteman är vidare
skyldig att den dag, då nöjdförklaring först kan lämnas,
fråga om den dömde vill lämna en sådan förklaring.
Lag (2014:623).

7 § När nöjdförklaring lämnas skall ett vittne närvara. Den som
har tagit emot förklaringen skall göra en anteckning om det på
domen eller på rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den
dömde (domsbevis). Anteckningen skall undertecknas av
mottagaren, den dömde och vittnet.

8 § En nöjdförklaring gäller endast om den dömde har haft
betänketid till andra dagen efter den dag då domen avkunnades
för honom eller henne vid rätten eller på annat sätt delgavs
honom eller henne och om den som ska ta emot förklaringen har
tillgång till domen eller domsbevis. Den dömde ska ges
tillfälle att under betänketiden samråda med sin
försvarare.

En nöjdförklaring som har lämnats enligt denna
lag får inte tas tillbaka. Har den dömde överklagat domen när
det gäller påföljden, ska överklagandet anses återkallat
genom nöjdförklaringen.

Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som
avses i 6 § andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket, ska
tjänstemannen omedelbart se till att domen verkställs. Lämnar
den dömde nöjdförklaring inför Polismyndigheten, ska den som
tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till
det särskilda ungdomshem där verkställigheten ska äga rum.
Lag (2014:623).

9 § När domen får verkställas ska Statens
institutionsstyrelse förelägga den dömde att senast en viss
dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem som styrelsen
bestämmer. Statens institutionsstyrelse ska se till att
intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får
verkställas.

Om den dömde inte rättar sig efter eller inte kan nås av ett
föreläggande enligt första stycket, ska Polismyndigheten på
begäran av Statens institutionsstyrelse förpassa honom eller
henne till ungdomshemmet.

Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte eller
i polisarrest, om det är nödvändigt för att förpassningen ska
kunna genomföras. Lag (2014:623).

10 § Är den dömde, när domen får verkställas, häktad eller
intagen på ett särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, skall häktet eller
det särskilda ungdomshemmet omedelbart se till att domen
verkställs och att den dömde omedelbart förpassas till det
särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer.

10 a § Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om
rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har
förordnat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska,
i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som
verkställighet av påföljden, 19 a–19 c §§ lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.
Lag (2015:100).

11 § I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten skall
pågå, skall 19, 21-23 och 25 §§ lagen (1974:202) om beräkning
av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas,
skall Statens institutionsstyrelse fastställa dagen för
verkställighetens slut. Styrelsen skall fastställa en ny sådan
slutdag om omständigheterna ger anledning till det.

11 a § Har upphävts genom lag (2010:625).

Genomförande av verkställigheten

12 § Den dömde skall ges nödvändig vård och behandling och ges
tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk
träning och vistelse utomhus.

13 § Den dömde får hindras att lämna det särskilda
ungdomshemmet och i övrigt underkastas den begränsning av
rörelsefriheten som är nödvändig för att verkställigheten skall
kunna genomföras. Den dömde får också hindras att disponera
sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas, när
det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens
säkerhet. Lag (2005:658).

14 § Verkställigheten skall inledas på en låsbar enhet. Så
snart förhållandena medger det, skall den dömde ges möjlighet
till vistelse under öppnare former.

Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under
öppnare former skall prövas fortlöpande, dock minst en gång
varannan månad.

Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av
vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet
får en dömd som vårdas på en låsbar enhet hindras från att
träffa andra intagna (vård i enskildhet). En fråga om vård i
enskildhet skall prövas fortlöpande och alltid omprövas inom
sju dagar från senaste prövning. Lag (2003:419).

15 § Vad som sägs i 16, 17, 19 och 20 §§ lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga skall gälla även för den
som är föremål för verkställighet av sluten ungdomsvård.

16 § Den dömde har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal och
ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den
dömde får dock förvägras telefonsamtal och besök, om det kan
äventyra säkerheten vid det särskilda ungdomshemmet eller kan
motverka hans anpassning i samhället eller annars vara till
skada för honom eller någon annan.

17 § Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder
våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller
hon inte kan hållas till ordningen, får den dömde hållas i
avskildhet under förutsättning att han eller hon står under
fortlöpande uppsikt av personalen. Den dömde får dock inte
hållas i sådan avskildhet längre tid än som är absolut
nödvändigt och inte i något fall under längre tid än 24 timmar
i följd. Lag (2003:419).

17 a § Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska
eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-,
urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om
han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga
drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den dömde är
påverkad av något sådant medel eller någon sådan vara.
Lag (2011:735).

18 § Den dömde ska tillåtas att vistas utanför det särskilda
ungdomshemmet i den utsträckning som kravet på samhällsskydd
medger, om det bedöms lämpligt för att främja hans eller
hennes anpassning i samhället eller det finns andra särskilda
skäl. Ett tillstånd att vistas utanför det särskilda
ungdomshemmet ska förenas med de villkor som behövs.

Vid vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet får
elektroniska hjälpmedel användas för att kontrollera villkor
som ställts om var den dömde ska befinna sig.

Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet enligt
första stycket ska räknas in i verkställighetstiden.
Lag (2011:735).

18 a § Under den senare delen av verkställigheten ska den
dömde genom konkreta åtgärder förberedas för ett liv i frihet.
Lag (2011:735).

18 b § En kontroll- eller tvångsåtgärd enligt denna lag får
användas endast om den står i rimlig proportion till syftet
med åtgärden. Lag (2011:735).

Bestämmelser om hälso- och sjukvård

19 § Om den dömde behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas
enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan nödvändig
undersökning och behandling inte lämpligen genomföras vid det
särskilda ungdomshemmet, bör den allmänna sjukvården anlitas.
Om det behövs, får den dömde föras över till ett allmänt
sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den
dömde har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra
stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom,
skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det
inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.
Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första
stycket vistas utanför det särskilda ungdomshemmet stå under
bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Tiden
för sådan vistelse skall räknas in i verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan
sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen om
rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas
föreskrifterna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård samt bestämmelsen i 8 § andra stycket lagen om
rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Statens
institutionsstyrelse att besluta om särskilda restriktioner.
Lag (2006:252).

Handräckning av Polismyndigheten

20 § Polismyndigheten skall på begäran av den som förestår
vården vid ett särskilt ungdomshem lämna biträde för att söka
efter och hämta tillbaka den som dömts till sluten ungdomsvård
om den dömde avvikit eller för att ombesörja förflyttning av
honom.

Underrättelse till målsägande

21 § Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som
har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska
målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om
följande:

1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,

2. när den dömde friges,

3. om den dömde förflyttas,

4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och

5. om den dömde rymmer.

Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda
ungdomshemmet behöver inte lämnas, när en underrättelse på
grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår
som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse
på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den dömdes egen
säkerhet.

Underrättelse till målsägande om frigivning ska lämnas i
lämplig tid före frigivningen. I andra fall ska underrättelsen
lämnas så tidigt som möjligt. Underrättelsen ska utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla information om de
regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen
(1988:688) om kontaktförbud. Lag (2011:491).

Övriga bestämmelser

22 § Beslut enligt denna lag fattas av Statens
institutionsstyrelse. I frågor som avses i 14 och 18 §§ ska
Statens institutionsstyrelse höra socialnämnden i den dömdes
hemort om det inte är uppenbart obehövligt.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat
förordnas. Lag (2011:735).

23 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag i
särskilda fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.