Förordning (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

SFS nr
1998:62
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1020
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:228

Uppgifter m.m.

1 § Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige har till
uppgift att, inom de medelsramar som regeringen särskilt
bestämmer, utveckla energiförsörjningen i Sydsverige.

2 § Delegationen skall

1. initiera åtgärder som stärker regionens el- och
värmeförsörjning,

2. verka för åtgärder som utvecklar regionens infrastruktur,

3. utreda behovet av och besluta om planerings- och
projekteringsstöd,

4. främja en effektivare energianvändning och en ökad
användning av förnybara energislag liksom ett effektivare
utnyttjande av naturgasnätet, och

5. stärka och utveckla den regionala kompetensen inom
energiområdet.

Delegationen kan även besluta om stöd till regional tillämpning
av

resultaten från forskning och utveckling.

Bestämmelser om delegationens möjlighet att lämna stöd till
vinstdrivande verksamhet finns i förordningen (1999:213) om
statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige.
Förordning (1999:214).

3 § En ansökan om stöd skall ha kommit in senast den 31
december 2000. Förordning (2000:757).

4 § Delegationen skall varje halvår rapportera till regeringen
om sin verksamhet.

Delegationen skall slutredovisa sin verksamhet senast den 31
december 2002. Förordning (2001:228).

Sammansättning

5 § Delegationen består av högst tolv ledamöter, varav en är
ordförande. Ordföranden och övriga ledamöter utses av
regeringen för en bestämd tid.

Organisation

6 § Ett sekretariat skall knytas till delegationen.
Delegationen utser den eller de personer som skall anställas i
sekretariatet. Delegationen får också anställa eller anlita
personal för de projekt som delegationen beslutar om.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

8 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1998:914).

Ärendenas handläggning

9 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större
vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande.

10 § Ärenden avgörs efter föredragning.

Vid delegationens sammanträde skall protokoll föras.

11 § Delegationen får överlåta åt ordföranden att på
delegationens vägnar pröva frågor av mindre betydelse.

Överklagande

12 § Delegationens beslut om stöd får inte överklagas.