Lag (1998:620) om belastningsregister

SFS nr
1998:620
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:83

Belastningsregister

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i
registret. Lag (2014:593).

Förhållandet till andra bestämmelser om
personuppgiftsbehandling

1 a § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2013:331).

1 b § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen
(1998:204). Detta gäller dock inte vid behandling av
personuppgifter som utbyts eller har utbytts enligt rådets
rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om
organisationen av medlemsstaternas utbyte av personuppgifter
ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Bestämmelsen
i 10 § lagen med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen ska dock tillämpas även vid
sådan behandling. Lag (2013:331).

Ändamål

2 § Belastningsregistret ska föras för att ge information om
sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket,
Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, upptäcka
och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal
samt för utfärdande av strafföreläggande,

3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd
och

4. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan
lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning
som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna
uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes
verksamhet. Lag (2014:593).

Innehåll

Domar eller beslut som har meddelats i Sverige

3 § Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats
fri från påföljd,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 §
rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott,
eller

5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om
kontaktförbud eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte
tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.
Lag (2011:492).

Domar och beslut som har meddelats i utlandet

4 § Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som
meddelats i utlandet skall föras in i registret, om uppgiften
motsvarar vad som sägs i 3 § och

1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol,
från denna organisation eller från Europol och avser en svensk
medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller

2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige
och den staten.

4 a § Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut
som har meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska
unionen ska föras in i registret om uppgifterna har överförts
till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut
2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av
medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och
uppgifternas innehåll. Lag (2012:762).

Uppgifter som skall föras in i registret

5 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter registret ska innehålla om den som ska registreras
enligt 3-4 a §§. Lag (2012:762).

Rätt att få uppgifter från registret

Svenska myndigheter

6 § Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om
det begärs av

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller
Datainspektionen för deras tillsynsverksamhet,

2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket,
Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för
verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket
4 eller

4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa
slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall
ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första
stycket får ha direktåtkomst till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och
som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk
lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon
har fyllt 15 år, får dock endast lämnas ut till de
myndigheter som avses i första stycket 1 och endast om
uppgifterna behövs hos myndigheten för tillsynen över
Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt denna
lag. Lag (2014:593).

7 § En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret
skall i varje särskilt fall noga pröva behovet av information.
En begäran om att få ta del av uppgifter ur registret får göras
endast om skälet till det uppväger den olägenhet det innebär
för den som berörs.

8 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa
rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar
för att framställa sådan statistik.

Enskilda

9 § En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del
av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana
uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per
kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har
rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land
eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling,

4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll
av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot
barn,

5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll
av personal som utför vissa insatser åt barn med
funktionshinder, eller

6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll
av personer som ska arbeta med barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1–3 den
myndighet regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om
vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och
undertecknad av den sökande. Lag (2013:853).

10 § Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller
uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av
betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en
enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild
i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall
föreskriver det.

En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende
av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få
ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna
får lämnas ut.

Utländska myndigheter

11 § Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk
myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet
följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter
riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt.
Lag (2012:218).

12 § Uppgifter ur registret skall lämnas till domstol eller
polis- eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller
Norge om det begärs för utredning i brottmål.

Uppgifter får på begäran även lämnas till domstol
eller polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten
till Interpol eller till denna organisation om det behövs för
att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga,
upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett
utlänningsärende.

12 a § Uppgifter ur registret får efter en begäran som sker
med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari
2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter
ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll lämnas ut till
en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen för
något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande
om motsvarande rätt att få del av uppgifterna finns för en
svensk myndighet. Lag (2012:762).

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att uppgifter får lämnas till domstol eller polis- eller
åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 11 §, om det
behövs för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,

2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat
eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i
annat fall än som sägs i 11 eller 12 § och

3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 11 och 12 §§ skall
begränsas.

14 § Uppgifter om den som avses med ett beslut om överflyttning
skall lämnas till den stat från eller till vilken överflyttning
har skett

1. om verkställighet av annan påföljd än böter har förts hit
från Danmark, Finland, Island eller Norge eller till någon av
dessa stater härifrån,

2. i fråga om anteckning som gjorts rörande tillämpningen av 14
eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. och

3. om verkställighet av påföljd har förts hit från en annan
stat eller till någon annan stat härifrån enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Utlämnande myndighet

15 § En begäran om att uppgifter ska lämnas ut prövas av
Polismyndigheten. Lag (2014:593).

Gallring

16 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
En uppgift i registret ska gallras

1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den
registrerade för den åtalade gärningen,

2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut
som avses i 1,

3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot har undanröjts,

4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för
böter,

5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse har
återkallats,

6. om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts, eller

7. när den registrerade har avlidit.
Lag (2011:492).

16 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
En uppgift i registret ska gallras

1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den
registrerade för den åtalade gärningen,

2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut
som avses i 1,

3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot har undanröjts,

4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff
för böter,

5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller
straffvarning har återkallats,

6. om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts,
eller

7. när den registrerade har avlidit.
Lag (2015:83).

17 § Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år
efter frigivningen,

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare
frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd
helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller
9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har
fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen
(1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en
person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller
brotten,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden
helt verkställts,

6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en
person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller
brotten,

7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter
utskrivningen,

8. ungdomstjänst gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en
person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller
brotten,

9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller
godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av
ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats
fri från påföljd gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en
person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller
brotten,

11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

a) tio år efter beslutet, eller

b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var
under 18 år vid tidpunkten för brottet,

12. beslut om kontaktförbud gallras tio år efter beslutet, och

13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.
Lag (2011:492).

17 a § Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift
som har förts in i registret med stöd av 4 a § gallras så
snart Polismyndigheten har underrättats av behörig myndighet
i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har
gallrats i den staten.

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § ska
alltid gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut
som föranledde att uppgiften fördes in i registret.
Lag (2014:593).

18 § Om det före utgången av den tid som anges i 17 § har
gjorts en ny anteckning enligt 3 eller 4 § beträffande samma
person, skall ingen av uppgifterna gallras så länge någon av
dem skall finnas kvar i registret. Detta skall dock inte gälla
om den nya anteckningen avser penningböter.

En uppgift skall gallras senast tjugo år efter den dom eller
det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret.
I fråga om uppgift som avses i 17 § 1 eller 7 gäller detta
endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

Skall en uppgift som avses i 3 eller 4 § gallras enligt denna
paragraf, skall även sådana uppgifter som har antecknats i
anslutning till uppgiften gallras, om inte regeringen
föreskriver annat.

Tystnadsplikt

19 § Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter
om någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen
röja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:473).

Rättelse och skadestånd

20 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Användningsbegränsningar

21 § Om en svensk myndighet efter begäran har fått uppgifter
från en annan medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av
bestämmelserna i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26
februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, får
uppgifterna användas endast för det ändamål som de begärdes
för.

Om den medlemsstat som överfört uppgifterna med stöd av
rambeslutet har föreskrivit villkor som begränsar rätten att
använda uppgifterna, ska myndigheten följa även dessa villkor.

Första och andra styckena ska gälla oavsett vad som annars är
föreskrivet i lag eller annan författning. Uppgifter som har
överförts med stöd av rambeslutet får dock alltid användas för
att avvärja ett överhängande och allvarligt hot mot den
allmänna säkerheten. Lag (2012:762).

Övergångsbestämmelser

1998:620

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då
lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen
(1965:94) om polisregister m.m. upphör att gälla.

2. Uppgifter i kriminal- och polisregister som förs enligt de
upphävda lagarna får stå kvar i högst tjugo år. Bestämmelserna
i 7 och 10 §§ lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister
skall fortfarande gälla för dessa uppgifter.

3. 6 – 15 §§ samt 19 och 20 §§ i den nya lagen skall gälla även
för uppgifter i polis- och kriminalregister enligt punkt 2 samt
för uppgifter i vägtrafikregistrets belastningsdel. Lag (2001:574).

2003:1166

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Beslut om utlämning som har antecknats i registret enligt de
äldre bestämmelserna får stå kvar i högst ett år.

2008:47

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på uppgifter som
registrerats före ikraftträdandet.

2010:540

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på uppgifter som
registrerats före ikraftträdandet.