Lag (1998:621) om misstankeregister

SFS nr
1998:621
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:594

Misstankeregister

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register med uppgifter om dem som är
skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret).
Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i registret. Lag (2014:594).

Förhållandet till andra bestämmelser om
personuppgiftsbehandling

1 a § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2013:332).

1 b § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2013:332).

Ändamål

2 § Misstankeregistret ska föras för att underlätta
tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott
som behövs i verksamhet hos

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket,
Tullverket och Kustbevakningen för att samordna
förundersökningar mot en person och för att förebygga,
upptäcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal
och

3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan
lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning
som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna
uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes
verksamhet. Lag (2014:594).

Innehåll

3 § Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt
femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är
skäligen misstänkt för

1. brott mot brottsbalken,

2. annat brott för vilket svårare straff än böter är
föreskrivet eller

3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag
motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att
frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

Registret skall även innehålla uppgifter om den mot vilken
allmän åklagare har inlett utredning i mål om förvandling av
böter och om den som har begärts överlämnad eller utlämnad för
brott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att registreringen skall begränsas på visst
sätt. Lag (2003:1167).

4 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
registret skall innehålla om den som skall registreras enligt 3 §.

Rätt att få uppgifter ur registret

Svenska myndigheter

5 § Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det
begärs av

1. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket,
Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för
verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa
slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall
ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första
stycket får ha direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10
kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2014:594).

6 § En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret
skall i varje särskilt fall noga pröva behovet av information.
En begäran om att få ta del av uppgifter får göras endast om
skälet till det uppväger den olägenhet det innebär för den som
berörs.

7 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa
rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar
för att framställa sådan statistik.

Enskilda

8 § Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller
uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av
betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en
enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild
i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall
föreskriver det.

En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende
av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få
ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna
får lämnas ut.

8 a § En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv
enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av
personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret. Regeringen
får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag
skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och
undertecknad av den sökande. Lag (2007:173).

Utländska myndigheter

9 § Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk
myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet
följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter
riksdagens godkännande har tillträtt.

10 § Uppgifter får på begäran lämnas till en polis- eller
åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol
eller till denna organisation om det behövs för att
myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga,
upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett
utlänningsärende.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 8
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:474).

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att uppgifter får lämnas till en domstol eller polis- eller
åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 9 §, om det behövs
för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,

2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat
eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i
annat fall än som sägs i 9 eller 10 § och

3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 9 och 10 §§ skall
begränsas.

Utlämnande myndighet

12 § En begäran om att lämna ut uppgifter prövas av
Polismyndigheten. Lag (2014:594).

Gallring

13 § En uppgift i registret skall gallras

1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med
anledning av misstanken,

2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts
ned,

3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga
kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har
godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av
misstanken eller

4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits
eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen
har verkställts.

Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla
även uppgifter om talan om förvandling av böter. Lag (2003:1167).

Tystnadsplikt

14 § Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter
om någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen
röja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:474).

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.