Förordning (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem

SFS nr
1998:64
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-02-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1198

1 § Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till
rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om
ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa
myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för
att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och
jordbrukslagstiftningen1 i fråga om svenska myndigheters
tillämpning och användning av tullinformationssystemet.

2 § Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
förordning (EG) nr 515/97.

3 § Uppgifter ur tullinformationssystemet får användas av
Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Statens
jordbruksverk (Jordbruksverket) och Läkemedelsverket i
enlighet med bestämmelserna om tullinformationssystemet i
förordning (EG) nr 515/97 i den utsträckning myndigheten har
befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och
beivra överträdelser av EU:s tull- eller
jordbrukslagstiftning. Förordning (2014:1198).

4 § Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen får ha
direkt åtkomst till uppgifter i samtliga kategorier i
tullinformationssystemet. Jord-bruksverket och
Läkemedelsverket får ha direkt åtkomst till uppgifter i de i
artikel 24 uppräknade kategorierna e Utvecklingen vad avser
bedrägeri och f Tillgång till expertis.
Förordning (2014:1198).

5 § Sådana särskilda kontroller som avses i artiklarna 27 och
28 får genomföras av svenska myndigheter i den omfattning
myndigheten enligt lag eller förordning har befogenhet att
vidta åtgärder av detta slag.

6 § Tullverket får föra in uppgifter i
tullinformationssystemet. Bestämmelser om vilka uppgifter som
får föras in finns i förordning (EG) nr 515/97.
Förordning (1999:549).

7 § Tullverket är registeransvarigt för
tullinformationssystemet i Sverige och för de säkerhetsåtgärder
som anges i artiklarna 38 och 39. Tullverket är vidare
ansvarigt för bevarande och gallring av svenska uppgifter som
förts in i tullinformationssystemet enligt artikel 33.
Förordning (1999:549).

8 § Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för skydd av
personuppgifter i tullinformationssystemet enligt artikel 37.
Datainspektionen har i fråga om tullinformationssystemet, om
förordning (EG) nr 515/97 inte föreskriver annat, samma
befogenheter som enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (1999:549).

9 § I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna om
sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om utlämnande av personuppgifter ur
tullinformationssystemet finns även i artikel 36 i förordning
(EG) nr 515/97. Förordning (2014:1198).