Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

SFS nr
1998:641
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1154

1 § På begäran av Statens institutionsstyrelse skall
socialnämnden lämna de uppgifter som behövs för att den som har
dömts till sluten ungdomsvård skall kunna anvisas plats och
erhålla lämplig vård.

2 § En dömd som har förelagts att själv inställa sig vid ett
särskilt ungdomshem för att undergå påföljd är berättigad till
ersättning av allmänna medel för nödvändiga resekostnader med
anledning av det, om dessa kostnader överstiger 50 kronor.
Ersättningen för sådana kostnader betalas enligt de grunder som
gäller för tjänstemän vid tjänsteresa inom landet med färdmedel
i reguljärtrafik. Kostnaden för resa med tåg ersätts dock högst
med det belopp som motsvarar avgiften för en plats i 2 klass,
inberäknat avgiften i förekommande fall för en sovplats.

3 § Om den dömde har förelagts att själv inställa sig vid
ett särskilt ungdomshem, har han eller hon rätt att få en
rekvisition av biljett för resa med allmänt
kommunikationsmedel. Rekvisition utfärdas av ungdomshemmet
eller av Polismyndigheten. Har Polismyndigheten utfärdat en
sådan rekvisition, ska en anteckning om det göras på det
föreläggande som avses i 9 § första stycket lagen (1998:603)
om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Har den dömde själv betalat kostnaden för resan eller är den
dömde berättigad till ersättning för resekostnader som inte
täcks enligt första stycket, får Statens institutionsstyrelse
ge den dömde ersättning enligt de grunder som anges i 2 §.
Förordning (2014:1154).

4 § Den dömde skall så snart som möjligt underrättas om
verkställighetens innebörd.

5 § En verkställighetsplan ska grundas på en utredning om den
dömdes behov av stöd och kontroll samt inriktas på åtgärder
som kan främja den dömdes anpassning i samhället och förbereda
den dömde för tillvaron utanför det särskilda ungdomshemmet.
Planen ska avse vistelsen vid och utslussningen ur det
särskilda ungdomshemmet. Vid utformningen av
verkställighetsplanen ska hänsyn tas till
verkställighetstidens längd och den dömdes motivation till
förändring.

Verkställighetsplanen ska upprättas efter samråd med
socialnämnden i den dömdes hemort och, när det är möjligt,
tillsammans med den dömde. En förälder eller annan
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med
planen, om det bedöms som lämpligt.

Verkställighetsplanen ska följas upp fortlöpande och ändras
när det finns anledning till det. Förordning (2011:854).

6 § För den som undergår sluten ungdomsvård skall en journal
föras.

7 § Om den dömde drabbas av en allvarlig sjukdom eller av ett
allvarligt olycksfall skall den dömdes anhöriga underrättas
genast, om inte synnerliga skäl talar mot det.

8 § Egendom som omhändertagits med stöd av 15 § lagen
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall
förtecknas. Förteckningen skall skrivas under av den som har
verkställt omhändertagandet. Egendomen skall, om inte annat är
särskilt föreskrivet, omhändertas på betryggande sätt.

9 § Uppgifter om den dömde som tas fram vid elektronisk
övervakning enligt 18 § lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård får bevaras i högst tre månader. När
uppgifterna inte längre får bevaras, ska de omedelbart
förstöras. Förordning (2011:854).