Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

SFS nr
1998:642
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1155

1 kap. Villkorlig dom

Nöjdförklaring

1 § En nöjdförklaring enligt 38 kap. 1 § brottsbalken lämnas
inför den domstol som har meddelat domen eller inför
Kriminalvården. En förklaring får inte lämnas inför en annan
domstol än den som har meddelat domen utan att domen eller ett
domsbevis finns tillgängligt för den som tar emot förklaringen.
Den dömde skall upplysas om innebörden av förklaringen innan
den lämnas.

En anteckning om nöjdförklaringen skall göras i protokollet
eller på annat sätt tas in i akten i målet. Lämnas förklaringen
inför Kriminalvården skall den som tar emot förklaringen genast
underrätta domstolen om förklaringen. Förordning (2005:1018).

Skriftligt besked om varning

2 § Om domstolen meddelar en varning enligt 27 kap. 6 § första
stycket 1 brottsbalken skall den dömde få skriftligt besked om
detta.

Anmälan till åklagaren

3 § Om Kriminalvården finner att domstolen bör fatta ett beslut
enligt 27 kap. 6 § brottsbalken, skall myndigheten skyndsamt
anmäla detta till åklagaren. Förordning (2005:1018).

2 kap. Skyddstillsyn

Ansvarig myndighet

1 § I en dom på skyddstillsyn skall det anges att
Kriminalvården skall ansvara för övervakningen av den dömde.
Förordning (2005:1018).

Inledande åtgärder och förordnande av övervakare

2 § När en underrättelse om en dom på skyddstillsyn kommer in
till Kriminalvården, skall myndigheten genast vidta de åtgärder
som behövs för att övervakningen snabbt skall bli verkningsfull.
Har en övervakare inte förordnats i domen, skall myndigheten
förordna en övervakare. Förordnandet skall meddelas genast, om
påföljden har börjat verkställas och i annat fall så snart
verkställigheten skall påbörjas. Förordning (2005:1018).

3 § Till övervakare skall förordnas en handläggande tjänsteman
vid Kriminalvården eller en annan lämplig person.

Den dömde bör få tillfälle att yttra sig om valet av
övervakare. Förordning (2005:1018).

Övervakningsmeddelande

4 § Så snart det kan ske skall Kriminalvården lämna övervakaren
och den dömde meddelande om övervakningen enligt ett formulär
som fastställs av myndigheten (övervakningsmeddelande).
Förordning (2005:1018).

5 § Har upphävts genom förordning (2005:1018).

Byte av övervakare

6 § Kriminalvården får entlediga övervakaren och i stället
förordna någon annan till övervakare. Förordning (2006:1308).

Delgivning av och underrättelse om en övervakningsnämnds beslut

7 § När en övervakningsnämnds beslut som får överklagas inte
har meddelats i den dömdes närvaro, skall beslutet genast
skriftligen delges den dömde.

Kriminalvården skall på lämpligt sätt underrätta den dömde och
övervakaren om andra beslut av övervakningsnämnden än de som
avses i första stycket. Förordning (2005:1018).

Skriftligt besked om varning

8 § I samband med att den dömde meddelas en varning, skall den
dömde få ett skriftligt besked om detta.

Om varningen skall delges den dömde av en annan myndighet än
den som har beslutat om varningen, skall beslutet och de övriga
handlingar som behövs sändas till myndigheten. Så snart
varningen har delgetts den dömde, skall den myndighet som har
beslutat varningen underrättas och handlingarna återställas.

Beslut om omhändertagande enligt 28 kap. 11 § brottsbalken

9 § Meddelas ett beslut om att den dömde ska omhändertas
enligt 28 kap. 11 § brottsbalken genom Polismyndighetens
försorg, ska beslutet sändas till myndigheten med uppgift om
den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller
har sin hemort. Beslutet bör innehålla en uppmaning till
Polismyndigheten att om det behövs efterlysa den dömde och
att omedelbart underrätta beslutsmyndigheten och
Kriminalvården så snart den dömde har omhändertagits. I
beslutet bör det även påminnas om att den dömde inte får
hållas kvar längre än en vecka på grund av beslutet.

Har den dömde omhändertagits enligt 28 kap. 11 §
brottsbalken, ska Kriminalvården skyndsamt göra den utredning
om den dömde som behövs och ge beslutsmyndigheten förslag
till lämpliga åtgärder. Förordning (2014:1155).

Journal

10 § För varje person dömd till skyddstillsyn skall föras
journal enligt föreskrifter som Kriminalvården meddelar.
Förordning (2005:1018).

3 kap. Samhällstjänst

Ansvarig myndighet vid föreskrift om samhällstjänst

1 § Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av en
föreskrift om samhällstjänst. I en villkorlig dom med
föreskrift om samhällstjänst skall det anges att Kriminalvården
skall anordna samhällstjänsten. Förordning (2005:1018).

2 § Kriminalvården ansvarar för att skaffa samhällstjänstplatser
inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2005:1018).

Arbetsplanens innehåll

3 § En arbetsplan för samhällstjänst skall innehålla uppgifter
om var arbetet skall utföras, vilka arbetstider som skall
gälla, det minsta och det högsta antalet timmar som den dömde
får tillgodoräkna sig per vecka eller månad samt de övriga
föreskrifter som är nödvändiga för verkställigheten.

Kontroll av verkställigheten

4 § Kriminalvården skall genom besök eller på annat lämpligt
sätt kontrollera att en arbetsplan för samhällstjänst följs.
Myndigheten får förordna att kontrollen skall utföras av andra
lämpliga personer än anställda vid myndigheten.
Förordning (2005:1018).

Journal

5 § För varje person som i dom meddelats föreskrift om
samhällstjänst skall föras journal enligt föreskrifter som
Kriminalvården meddelar. Förordning (2005:1018).

4 kap. Villkorlig frigivning

Ansvarig myndighet

1 § Om en övervakningsnämnd beslutar att en villkorligt
frigiven ska stå under övervakning, ska det i beslutet
anges att Kriminalvården ska ansvara för övervakningen.
Förordning (2011:146).

Besök i anstalten och kontakter inför övervakningen

2 § En tjänsteman vid Kriminalvården som skall ansvara för
övervakningen skall om möjligt besöka den dömde i anstalten. Om
det är lämpligt, bör myndigheten även genom kontakt med den
dömdes familj och andra närstående ta reda på sådant som kan
vara av betydelse för övervakningen. Förordning (2005:1018).

Övervakningsmeddelande

3 § Om den som villkorligt friges skall stå under övervakning
under prövotiden, skall Kriminalvården skicka ett
övervakningsmeddelande till övervakaren och den dömde.
Meddelandet skall om möjligt skickas före frigivningen.
Förordning (2005:1018).

Underrättelser och kontakter under anstaltstiden

4 § Kriminalvården skall hålla övervakaren underrättad om den
dömdes förhållanden under anstaltstiden. Myndigheten skall se
till att övervakaren besöker den dömde i anstalten i den
utsträckning det behövs samt i övrigt verka för att den dömde
håller kontakt med övervakaren under anstaltstiden.
Förordning (2005:1018).

Senare beslut om övervakning

5 § Om en villkorligt frigiven person inte har ställts under
övervakning vid frigivningen, är Kriminalvården behörig att med
stöd av 26 kap. 11 § brottsbalken senare besluta om övervakning
för tiden till dess att ett år av prövotiden har förflutit om
övervakning bedöms som nödvändig. Övervakningsnämnden på den
ort där den frigivne uppehåller sig får besluta om åtgärder
enligt 26 kap. 18 § brottsbalken för en villkorligt frigiven
som inte har ställts under övervakning. Beslutar Kriminalvården
eller nämnden att den villkorligt frigivne skall ställas under
övervakning, tillämpas 3 §. Förordning (2005:1018).

Expediering av beslut om förverkande av villkorligt medgiven
frihet

6 § Förklarar en övervakningsnämnd villkorligt medgiven frihet
helt eller delvis förverkad, skall nämnden genast sända
beslutet till Kriminalvården. Är den frigivne omhändertagen
enligt 26 kap. 22 § brottsbalken, skall beslutet i stället
sändas till den myndighet som svarar för förvaringen av den
omhändertagne. Förordning (2005:1018).

Journal

6 a § För varje person som är villkorligt frigiven skall föras
journal enligt föreskrifter som Kriminalvården meddelar.
Förordning (2005:1018).

Övriga bestämmelser

7 § Bestämmelserna i 2 kap. 5-8 §§ skall tillämpas också i
fråga om den som har villkorligt frigivits.

Bestämmelserna i 2 kap. 9 § gäller även när omhändertagande har
beslutats enligt 26 kap. 22 § brottsbalken.

5 kap. Övervakning

Tillsyn

1 § Kriminalvården skall ha tillsyn över och ansvara för
övervakningsverksamheten.

Kriminalvården skall se till att varje övervakningsuppdrag blir
utfört på ett tillfredsställande sätt. Myndigheten skall ge
övervakarna råd och riktlinjer om hur uppdragen skall utföras
och fortlöpande ge dem annan hjälp. Förordning (2005:1018).

Inledande åtgärder och plan för övervakningen

2 § Kriminalvården skall se till att övervakaren snarast får
reda på innehållet i domen och i yttrande som lämnats enligt
lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Myndigheten skall vidare se till att övervakaren får reda på
vad den dömde har att rätta sig efter under prövotiden och
följderna av att den dömde begår brott eller på något annat
sätt inte fullgör sina skyldigheter. Förordning (2005:1018).

3 § I samband med att en övervakning börjar skall en tjänsteman
vid Kriminalvården så snart som möjligt och senast inom en
månad sammanträffa med den dömde och övervakaren. Vid mötet
skall det bestämmas på vilket sätt och i vilken omfattning den
dömde skall hålla kontakt med övervakaren, myndigheten eller
någon annan samt närmare om vad den dömde i övrigt skall rätta
sig efter till följd av domen.

Vidare skall det särskilt undersökas i vilken utsträckning
Kriminalvården behöver medverka för att förmedla stöd och hjälp
enligt 26 kap. 14 § brottsbalken. Den övervakades behov av att
delta i särskilt anordnad verksamhet som syftar till att
motverka brott eller missbruk skall särskilt uppmärksammas.

Vid sammanträffandet skall det upprättas en plan för
övervakningen som anger vilka åtgärder som skall vidtas. Planen
skall omprövas så ofta det finns anledning till det.
Förordning (2005:1018).

4 § Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om
behandlingsplan enligt 28 kap. 6 a § brottsbalken behöver
åtgärderna enligt 3 § vidtas endast om motsvarande åtgärder
inte ingår i behandlingsplanen. Kriminalvården bör dock alltid
bestämma villkoren för den dömdes kontakt med övervakaren och
Kriminalvården. Myndigheten skall också på lämpligt sätt
kontrollera att behandlingsplanen följs. Förordning (2005:1018).

5 § Kriminalvården skall så snart som möjligt för den dömde
noggrant redovisa vad den dömde har att rätta sig efter under
prövotiden och följderna av att den dömde begår brott eller på
något annat sätt inte fullgör sina skyldigheter.
Förordning (2005:1018).

Åtgärder vid anhållande eller häktning

6 § Anhålls eller häktas den som står under övervakning och
begär den övervakade personligt stöd eller annan hjälp som inte
lämpligen kan lämnas av den myndighet som svarar för
förvaringslokalen, skall Kriminalvården vidta de åtgärder som
behövs. Förordning (2005:1018).

Anmälan till övervakningsnämnden

7 § Finner Kriminalvården på grund av en rapport från
övervakaren, en anmälan enligt 28 kap. 6 a § tredje stycket
brottsbalken eller av någon annan anledning att
övervakningsnämnden bör fatta beslut enligt brottsbalken i
fråga som rör den dömde, skall Kriminalvården skyndsamt anmäla
det till nämnden. Förordning (2005:1018).

Hinder för övervakaren

8 § Om övervakaren får förhinder och inte kan fullgöra sitt
uppdrag, skall Kriminalvården pröva om någon annan person skall
förordnas till övervakare. Förordning (2006:1308).

Skyldighet att lämna yttranden

9 § Kriminalvården ska efter samråd med övervakaren yttra sig
om den dömdes förhållanden under övervakningstiden om
yttrandet behövs som underlag för prövning av ett mål eller
ett ärende hos en domstol, en nämnd som avses i 37 kap.
brottsbalken, en länsstyrelse, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Åklagarmyndigheten
eller Ekobrottsmyndigheten. Kriminalvården ska också på
begäran yttra sig till Regeringskansliet när det behövs för
beredningen av ett nådeärende. Förordning (2014:1155).

Anmälan om behov av övervakning

10 § När prövotiden är längre än ett år och den som är
villkorligt frigiven inte står under övervakning efter ett års
prövotid, skall Kriminalvården göra en anmälan till
övervakningsnämnden, om det har förekommit omständigheter som
kan föranleda att den frigivne på nytt bör ställas under
övervakning. Detsamma gäller när den som genomgår skyddstillsyn
inte står under övervakning efter ett års prövotid.

Vad som sägs i första stycket skall tillämpas på motsvarande
sätt när det i fråga om den som genomgår skyddstillsyn före
övervakningstidens utgång har förekommit omständigheter som
medför att ett beslut bör fattas om övervakning för längre tid.
Förordning (2005:1018).

Övervakarens uppgifter

11 § Övervakaren skall samarbeta med Kriminalvården och hålla
myndigheten underrättad om allt som är av betydelse för
övervakningen. Övervakaren bör vidare samråda med den dömdes
familj och andra närstående för att få deras bistånd att hjälpa
och stödja den dömde.

Vid utgången av varannan månad samt annars när Kriminalvården
begär det skall övervakaren avge rapport till myndigheten om den
dömdes förhållanden. Övervakaren skall underrätta den dömde om
innehållet i rapporten, om särskilda skäl inte talar mot det.
Förordning (2005:1018).

12 § Övervakaren skall regelbundet sammanträffa med den dömde.
Övervakaren skall besöka den dömde i hemmet så ofta det
behövs.

13 § Om befogenhet för övervakaren att meddela anvisningar,
medge lättnader och vidta jämkningar när det gäller
föreskrifter finns bestämmelser i 26 kap. 17 § och 28 kap. 6 §
brottsbalken. Innan övervakaren vidtar en sådan åtgärd bör
övervakaren samråda med den dömde, om det lämpligen kan ske.

Övervakaren skall till Kriminalvården anmäla den åtgärd som
övervakaren vidtagit, om den inte är av ringa betydelse.
Förordning (2005:1018).

14 § Övervakningen skall fullgöras på ett sådant sätt att den
dömde och den dömdes anhöriga inte i onödan tillfogas obehag.

15 § Om övervakaren finner att den dömde åsidosätter sina
skyldigheter under övervakningstiden, att en meddelad
föreskrift bör ändras, att en ny föreskrift bör meddelas eller
att en föreskrift inte längre behövs, skall övervakaren
skyndsamt anmäla detta till Kriminalvården.
Förordning (2005:1018).

16 § Om övervakaren på grund av flyttning eller av någon annan
orsak får svårigheter att personligen utöva övervakningen,
skall övervakaren genast anmäla detta till Kriminalvården.
Förordning (2005:1018).

Ersättning till övervakaren

17 § Övervakaren har rätt till ersättning för sitt uppdrag.
Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan
ersättning. Om övervakaren är en tjänsteman vid Kriminalvården
som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock inte någon
ersättning.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens
storlek. Förordning (2012:36).

18 § Har upphävts genom förordning (2005:1018).

Handräckning enligt 38 kap. 12 § brottsbalken

19 § Handräckning av Polismyndigheten enligt 38 kap. 12 §
brottsbalken för att den dömde ska inställas hos
Kriminalvården bör begäras endast när syftet med en sådan
begäran inte kan uppnås på något annat sätt.
Förordning (2014:1155).

Biträdande övervakare

20 § Vad som föreskrivs om övervakare i denna förordning
gäller, med undantag av 13 § detta kapitel, också den som med
stöd av 26 kap. 12 § brottsbalken har förordnats att biträda
övervakningen (biträdande övervakare).

6 kap. Övriga bestämmelser

1 § De närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av
denna förordning meddelas av Kriminalvården.
Förordning (2005:1018).

1 a § Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av
allmänna medel för utgifter i samband med verkställighet
av frivårdspåföljder. Förordning (2011:146).

2 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden
att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2004:22).

3 § Kriminalvården skall lämna ut sådana uppgifter som behövs i
verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter,
statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd,
statssekreterare och kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett
särskilt fall begärs av Säkerhetspolisen. Förordning (2006:163).