Lag (1998:646) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999

SFS nr
1998:646
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1998-06-11

Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig
samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid
ingången av år 1999 minskas med 5,4 procent.