Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

SFS nr
1998:653
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:761
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:579

Inledande bestämmelser

1 § För att främja utvecklingen av ny energiteknik får stöd
lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel.

2 § Stöd får lämnas till användaren av den nya tekniken. Om det
finns särskilda skäl, får stöd lämnas till tillverkare av
system och utrustning för energiomvandling.

3 § I förordningen avses med

grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning
av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten
till industriella eller affärsmässiga mål,

industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar
till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att
utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster
eller för att markant förbättra befintliga produkter,
tillverkningsprocesser eller tjänster,

utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av
industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller
en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer
eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som
dock inte skall kunna användas i kommersiella syften;
utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och
skisser av varor, processer eller tjänster och inledande
demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att
dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell
tillämpning eller kommersiell exploatering.
Förordning (2004:1232).

3 a § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år. Förordning (2004:1232).

3 b § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda
investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder. Förordning (2007:579).

3 c § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 3 b § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.
Förordning (2004:1232).

3 d § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25
procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 3 a § endast om de kontrolleras
av offentliga organ som anges i 3 b § andra stycket 1, 3 eller
4. Förordning (2004:1232).

Stödberättigande åtgärder

4 § Stöd får lämnas till forskning och utveckling i projekt och
sammanhållna program samt till svenskt och internationellt
forskningssamarbete inom energiområdet som syftar till att

1. utveckla, prova eller demonstrera ny energiteknik i
fullskale- eller försöksanläggningar, eller

2. utveckla, praktiskt prova eller demonstrera system där ny
energiteknik utnyttjas.

Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även
lämnas till projekt för att

1. demonstrera energieffektiv teknik eller nya
förvaltningsformer, system och metoder i lokaler och bostäder,

2. uppföra småskaliga el- eller värmeproduktionsanläggningar
som utnyttjar nyutvecklad teknik eller beprövad teknik i nya
tillämpningar, eller

3. uppföra fullskale- eller försöksanläggningar för
framställning av etanol baserad på cellulosahaltiga råvaror.

Stödformer m.m.

5 § Stöd får lämnas som bidrag eller lån.

6 § Stöd får avse

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp
som behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader som uppkommit till följd av
projektet, såsom materialkostnader och lager,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i
den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av
projektet.

7 § Stöd till grundforskning och industriell forskning får
lämnas med högst 50 procent av kostnaden för projektet. Stöd
till utveckling innan varan introduceras på marknaden får
lämnas med högst 25 procent av kostnaden då det utgår som
bidrag och med högst 40 procent då det skall återbetalas. Stöd
enligt 4 § andra stycket 1 får lämnas med högst 25 procent av
bruttokostnaden.

Om stödet lämnas till små och medelstora företag får
stödnivåerna höjas med 10 procentenheter om stödet avser
utveckling innan varan introduceras på marknaden eller om det
lämnas enligt 4 § andra stycket 1.

8 § Vid bestämningen av de stödnivåer som anges i 7 § skall
hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha
lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt.
Det sammanlagda stödet får inte överskrida de angivna nivåerna
utom såvitt avser stöd till grundforskning. I dessa fall får
stödet motsvara hela kostnaden för projektet.

Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband
med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som
har sökts eller erhållits för samma ändamål eller samma
investeringsprojekt.

9 § Den lägsta projektkostnad som berättigar till stöd är
250 000 kr.

Förfarandet i stödärenden m.m.

10 § En ansökan om stöd skall vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter
som energimyndigheten bestämmer.

Den stödberättigande åtgärdens väntade miljöpåverkan skall
redovisas av den sökande.

11 § Statens energimyndighet prövar frågor om stöd.

Innan energimyndigheten beslutar om stöd som överstiger fem
miljoner ecu skall projektet anmälas till Europeiska
gemenskapernas kommission om kostnaderna för det överstiger 25
miljoner ecu.

Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av
Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta
godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

12 § Stödet skall betalas ut senast när projektet slutförts.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.

13 § Som villkor för stöd skall gälla att resultaten får göras
offentliga och allmänt tillgängliga.

Den som har fått stöd skall till Statens energimyndighet,
enligt vad energimyndigheten närmare bestämmer, skriftligt
redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

14 § Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt stöd
helt eller delvis skall krävas åter om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för stödet, eller

3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att
stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha
detta kvar.

Särskilda bestämmelser om lån

15 § Ett lån skall, i den mån återbetalningen inte regleras av
16 §, betalas tillbaka inom en tid som inte får vara längre än
som behövs med hänsyn till syftet med lånet. Räntesatsen skall
bestämmas med hänsyn till möjligheterna till annan
finansiering. Räntesatsen skall minst vara den av Riksbanken
vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt 9 §
räntelagen (1975:635). Förordning (2002:365).

16 § Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas
med royalty eller annan löpande avgift. De närmare villkoren
bestäms med beaktande av projektets beräknade ekonomiska utfall
och övriga omständigheter.

Övriga bestämmelser

17 § I fråga om stöd som beviljats i form av lån gäller i
övrigt föreskrifterna om lån i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

18 § Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.

19 § Statens energimyndighet får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:653

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1998, då
förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden
m.m. skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall fortsätta att tillämpas i
fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.

2000:191

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre
föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före
ikraftträdandet.