Förordning (1998:654) om energiteknikbidrag

SFS nr
1998:654
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:761
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:580

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas för att främja utvecklingen av teknik baserad på
förnybara energislag och effektiv energianvändning i
industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar
(energiteknikbidrag).

2 § Energiteknikbidrag får lämnas till enskilda projekt samt
till svenskt och internationellt forsknings- och
utvecklingssamarbete.

3 § I förordningen avses med

industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar
till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att
utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster
eller för att markant förbättra befintliga produkter,
tillverkningsprocesser eller tjänster,

utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av
industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller
en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer
eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som
dock inte skall kunna användas i kommersiella syften.
Förordning (2004:1231).

3 a § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år. Förordning (2004:1231).

3 b § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda
investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder. Förordning (2007:580).

3 c § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 3 b § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.
Förordning (2004:1231).

3 d § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25
procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 3 a § endast om de kontrolleras
av offentliga organ som anges i 3 b § andra stycket 1, 3 eller
4. Förordning (2004:1231).

Energiteknikbidrag

4 § Energiteknikbidrag får uppgå till högst 50 procent av
kostnaden för projektet om det avser industriell forskning.
Energiteknikbidrag som avser utveckling innan varan
introduceras på marknaden får lämnas med högst 25 procent av
kostnaden för projektet. Om stödet lämnas till små och
medelstora företag får stödnivån höjas med 10 procentenheter om
stödet avser utveckling innan varan introduceras på marknaden.

Vid bestämning av bidragsnivåerna skall hänsyn tas till annat
offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats för samma
ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda
stödet får inte överstiga de angivna nivåerna.

Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband
med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som
har sökts eller erhållits för samma ändamål eller samma
investeringsprojekt.

5 § Bidraget får avse

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp
som behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader som direkt uppkommit till följd av
projektet, såsom material- och lagerkostnader,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i
den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta
forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommer till följd av
projektet.

6 § Den som fått energiteknikbidrag skall till Statens
energimyndighet, enligt vad energimyndigheten närmare
bestämmer, skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder
som föranlett bidraget och för bidragets utnyttjande samt i
förekommande fall en plan för det fortsatta utnyttjandet.

Förfarandet i bidragsärenden

7 § En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter
som energimyndigheten bestämmer. Den stödberättigande åtgärdens
väntade miljöpåverkan skall redovisas av den sökande.

8 § Frågor om energiteknikbidrag prövas av Statens
energimyndighet.

Innan energimyndigheten beslutar om stöd som överstiger fem
miljoner ecu skall projektet anmälas till Europeiska
gemenskapernas kommission om kostnaderna för det överstiger 25
miljoner ecu.

Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av
Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta
godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

9 § Energiteknikbidraget betalas ut senast när projektet
slutförts.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

10 § Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt
energiteknikbidrag helt eller delvis skall krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för bidraget, eller

3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att
bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få
ha detta kvar.

Övriga bestämmelser

11 § Beslut av Statens energimyndighet enligt denna förordning
får inte överklagas.

12 § Statens energimyndighet får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.