Förordning (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

SFS nr
1998:666
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:664
Upphävd
2002-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:20

Stödets syfte

1 § För att motverka att en kommun på grund av åtaganden för
boendet inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser kan
statligt stöd lämnas enligt denna förordning.

Stödets omfattning och inriktning

2 § Med åtaganden för boendet avses en kommuns åtaganden,
direkt eller indirekt, för ett bostadsföretag över vilket
kommunen har bestämmande inflytande, samt en kommuns
borgensåtaganden för enskilda bostadsrättsföreningar inom
kommunen som erhållit statligt reglerat bostadslån eller
erhållit bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt
räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

3 § Stöd lämnas i mån av tillgång på medel och endast i den
omfattning som behövs för att kommunen skall kunna fullgöra
sina förpliktelser.

4 § Stöd kan ges som

1. statliga kreditgarantier för sådana lån som en kommun tar
upp för att kommunen skall kunna fullgöra sina förpliktelser,

2. statliga kreditgarantier som ersätter kommunal borgen för
lån till bostadsrättsföreningar, samt

3. bidrag till en kommun för sådana ändamål som avses i denna
förordning.

5 § Stödet skall utformas på ett sådant sätt att statens
långsiktiga kostnader hålls så låga som möjligt. Stödet skall
utformas så att statens insatser så långt som möjligt
återvinns.

Förfarandet i stödärenden

6 § Ansökan om stöd görs hos Delegationen för stöd till vissa
kommuner med bostadsåtaganden (Bostadsdelegationen).

7 § Bostadsdelegationen beslutar om bidrag enligt 4 § 3.

Statens bostadskreditnämnd beslutar om kreditgaranti enligt 4 §
1 och 2.

Ärenden som är av principiell betydelse eller i övrigt av
större vikt skall Bostadsdelegationen med eget yttrande
överlämna till regeringen.

Beslut om stöd skall förenas med villkor.

Bidrag

8 § Bidrag enligt 4 § 3 får lämnas i den mån andra åtgärder
bedöms inte vara tillräckliga.

Kreditgarantier

9 § Kreditgaranti som avses i 4 § 1 får lämnas under
förutsättning att Bostadsdelegationen eller regeringen medgett
utfärdande av garantin. Sådan kreditgaranti skall beläggas med
en avgift som motsvarar den risk som garantiåtagandet innebär
för staten samt täcker Statens bostadskreditnämnds
adminstrationskostnader. Avgiften bestäms av Statens
bostadskreditnämnd. Förordning (1999:20).

10 § Kreditgaranti som avses i 4 § 2 får lämnas under
förutsättning

1. att Bostadsdelegationen eller regeringen medgett utfärdande
av garantin,

2. att det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av
det pantvärde som fastställts i bostadslåne- eller
bidragsärendet, samt

3. att säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom det
pantvärde som anges i 2.

Statens bostadskreditnämnd får dock, även om säkerhet enligt
första stycket 3 inte erbjuds, lämna kreditgaranti enligt denna
paragraf om berörd fastighet eller tomträtt inte tidigare är
pantsatt och om ett fortsatt pantsättningsförbud kan
upprätthållas.

När Statens bostadskreditnämnd lämnar kreditgaranti enligt
denna paragraf skall nämnden i varje enskilt fall bestämma
avgiften. Förordning (1999:20).

11 § För kreditgaranti som utfärdas med stöd av 10 § gäller
följande bestämmelser i förordningen (1991:1924) om statlig
kreditgaranti för bostäder i tillämpliga delar:

1-2 §§ med inledande bestämmelser,

12 § första stycket 4 om krav på avgift,

13 §, i dess lydelse före utgången av år 1992, om fastställande
av pantvärde,

16 § om ersättning till långivaren,

18-19 §§ om regress och eftergift, samt

21-22 §§ med övriga bestämmelser.

Statens bostadskreditnämnd får meddela närmare föreskrifter för
kreditgaranti som lämnas med stöd av 9 eller 10 §§.

De närmare villkoren för kreditgaranti enligt 9 eller 10 §§ får
bestämmas i avtal mellan Statens bostadskreditnämnd och berört
kreditinstitut. Förordning (1999:20).

Uppföljning av beviljat stöd

12 § Bostadsdelegationen skall bevaka att villkor för stöd
följs och ta till vara statens intresse när dessa villkor inte
följs.

Överklagande

13 § Beslut med stöd av denna förordning får inte överklagas.