Förordning (1998:667) med instruktion för Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden

SFS nr
1998:667
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:669
Upphävd
2002-08-01

Uppgifter

1 § Delegationen för stöd till vissa kommuner med
bostadsåtaganden (Bostadsdelegationen) har till uppgift att

1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1998:666) om
statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,

2. överlägga med enskilda kommuner om lämpliga åtgärder och
villkor för sådant stöd,

3. i enskilda stödärenden medverka vid rekonstruktioner och vid
upptagande av lån,

4. samordna olika insatser för att bistå med stöd samt,

5. bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens
intresse när dessa villkor inte följs.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas för
Bostadsdelegationen med undantag för 3-5, 14, 16, 19-20, 30 och
32-34 §§.

Det som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

3 § Bostadsdelegationen leds av en styrelse som ansvarar för
verksamheten. Kanslichefen ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
Styrelsen prövar frågor som behandlas i 19 § andra stycket
verksförordningen (1995:1322).

4 § Styrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av
regeringen för en bestämd tid. Regeringen förordnar en av
ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser
inom sig en vice ordförande.

5 § Kanslichefen anställs genom beslut av regeringen. Andra
anställningar beslutas av myndigheten. Myndigheten får uppdra
åt annan myndighet att utföra administrativa göromål åt
myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 § Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är
närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

7 § Styrelsen får överlämna till ordföranden, vice ordföranden
eller till kanslichefen att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av delegationen.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Styrelsen får dock
medge att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.