Lag (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

SFS nr
1998:675
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1459

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ikraftträdande m.m. av
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och upphörande
av viss annan lagstiftning samt vissa övergångsbestämmelser med
anledning därav. Vidare ges bestämmelser om tillgodoräknande av
pensionsrätt och av andra pensionsgrundande belopp än pensions-
grundande inkomst, omräkning av pensionsbehållning samt
fördelning av avgiftsmedel och avkastning inom
premiepensionssystemet för tid före år 1999.

2 § Vad som föreskrivs i 1 kap. 8-10 §§ lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension skall gälla också denna lag.

Ikraftträdande m.m.

3 § Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Detsamma
gäller bestämmelserna i 1-4 kap., 5 kap. 2 och 4-10 §§, 7 och 8
kap., 10 kap. 1-6, 11 och 12 §§, 11 kap., 12 kap. 4-8 §§ såvitt
angår premiepension till efterlevande enligt 10 kap. 1 §, 13
kap., 14 kap. 2-6 §§ och 15 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension. Övriga bestämmelser i lagen om
inkomstgrundad ålderspension träder i kraft den 1 januari 2003
för den som är född år 1937 eller tidigare och den 1 januari
2001 för övriga.

Bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om
fastställande av pensionsgrundande inkomst, andra
pensionsgrundande belopp, pensionsrätt och pensionspoäng samt
tillgodoräknande av vårdår skall tilllämpas första gången för
år 1999.

Bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om
fastställande av

1. inkomstbasbelopp skall tillämpas första gången för år 2002,
och

2. arvsvinstfaktorer för fördelning av arvsvinster enligt 5
kap. 5 § första stycket nämnda lag skall tillämpas första
gången för år 2000. Lag (2000:784).

4 § Lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1998. Bestämmelserna i den lagen skall
dock fortsätta att gälla vid beräkning av pensionsgrundande
inkomst enligt lagen om allmän försäkring avseende år 1998 och
tidigare. Vid tillämpningen av 1 § lagen om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall dock län i stället avse region och
Skattemyndigheten i Stockholms län avse Skattemyndigheten i
Stockholm.

För den som är född år 1937 eller tidigare skall, när det
gäller fastställande av pensionsgrundande inkomst, i stället
för vad som föreskrivs i 13 kap. 9-16 §§, 17 § första stycket
och 18-20 §§ samt 15 kap. 4 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension, 8-9 och 11 §§ lagen om beräkning
av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring
fortsätta att gälla.

5 § Lagen (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensions-
avgifter skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998.
Bestämmelserna i 3 § den upphävda lagen skall fortfarande
tillämpas i fråga om redovisning år 1999.

6 § Lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring skall upphöra att
gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda lagen skall dock
fortfarande gälla i fråga om dels redan beviljade delpensioner,
dels delpension som söks före upphävandet och skall beviljas
för tid med början före den 1 januari 2001.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 § andra stycket i den
upphävda lagen skall med förtidspension och ålderspension
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring likställas
sjukersättning enligt samma lag och ålderspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (2002:208).

Övergångsbestämmelser

7 § Regeringen skall för varje år avseende åren 1960-1998
fastställa ett inkomstindex.

Detta index skall visa den relativa förändringen av de
inkomster som uppburits av personer som har fyllt högst 64 år
och som ligger till grund för beräkning av pensionspoäng enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring räknat per person med
sådana inkomster. Inkomsterna skall beräknas på så sätt att de
tillgodoräknade pensionspoängen, med tillägg av en poäng,
multipliceras med det basbelopp som för varje år anges i 9 § 1-
3. Uppgifter om de angivna inkomsterna skall hämtas från
Riksförsäkringsverkets pensionspoängstatistikregister vid
utgången av år 1999.

Förändringen av indextalet mellan de på varandra följande åren
1960-1962 skall motsvara förändringen av de inkomster som anges
i första stycket mellan år 1960 och år 1961. Förändringen av
indextalet mellan år 1962 och år 1963 skall motsvara den
genomsnittliga årliga relativa förändringen av dessa inkomster
mellan åren 1960-1962.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år
skall för åren 1964-1999 motsvara den beräknade genomsnittliga
årliga relativa förändringen av de inkomster som anges i första
stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet
avser. Vid beräkningen av inkomsterna skall den årliga
förändringen i det allmänna prisläget räknat från juni månad
till juni månad under samma period frånräknas. Det framräknade
värdet skall därefter omräknas med förändringen i det allmänna
prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det
allmänna prisläget i juni månad året närmast före det året.

Inkomstindexet anges för varje år med ett tal, bestämt med
beaktande av att inkomstindexet för år 1999 enligt 1 kap. 5 §
tredje stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
skall vara 100,00.

8 § Förändringen av det inkomstmått som används vid beräkningen
av de försäkrades årliga inkomster från år 1998 till år 1999
skall när det gäller inkomstindexet för åren 2000-2002 beaktas
på följande sätt. Beräkningen av genomsnittsinkomsten år 1999
skall göras såväl i enlighet med vad som anges i 1 kap. 5 §
lagen om inkomstgrundad ålderspension, utan avdrag för allmän
pensionsavgift, som i enlighet med vad som anges i 7 § denna
lag. Kvoten mellan genomsnittsinkomsterna beräknade i den
angivna ordningen skall sedan räknas fram. Det framräknade
talet skall vid beräkningen av inkomstindexet därefter
multipliceras med den genomsnittliga inkomsten som beräknats
för det fjärde året före det år som inkomstindexet avser.

9 § För år före år 2001 skall vid tillämpning av lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med ett
inkomstbasbelopp likställas

1. för åren 1960-1994 det vid respektive års ingång gällande
basbeloppet enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän
tilläggspension och lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. för åren 1995 och 1996 det för respektive år gällande
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring sedan detta ökats
med det belopp som följer av 1 kap. 6 § sista stycket den lagen
i dess lydelse före den 1 juli 1996,

3. för åren 1997 och 1998 det för respektive år gällande
förhöjda basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, och

4. för åren 1999 och 2000 det för respektive år gällande
förhöjda prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

10 § För tid före år 1999 skall, vid tillämpning av lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, med en persons
pensionsgrundande inkomst respektive pensionsgrundande belopp
enligt 3 kap. 4 § den lagen avses de pensionspoäng som personen
med anledning av sin pensionsgrundande inkomst respektive
förtidspension tillgodoräknats för det berörda året enligt
lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring multiplicerat med
det basbelopp för respektive år som anges i 9 § 1-3 och
avrundat till närmaste hundratal kronor. Om det framräknade
beloppet slutar på 50 kronor skall avrundning ske till närmast
högre hundratal kronor.

Vid beräkning enligt första stycket skall pensionspoängen som
avser pensionsgrundande inkomst ökas med talet ett. Om den som
tillgodoräknats pensionspoäng med anledning av förtidspension
inte för samma år tillgodoräknats pensionspoäng för
pensionsgrundande inkomst skall i stället pensionspoängen med
anledning av förtidspensionen ökas med talet ett.

Vid beräkning av pensionsgrundande belopp enligt första och
andra styckena skall, om sådant förhållande som avses i 15 kap.
19 § lagen om inkomstgrundad ålderspension gällt för en
pensionsberättigad, bestämmelserna om proportionering i den
paragrafen tillämpas beträffande nämnda belopp.

11 § För den som är född år 1937 eller tidigare skall, vid
beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1999-2001,
hänsyn endast tas till summan av inkomster av anställning och
inkomster av annat förvärvsarbete till den del denna överstiger
ett förhöjt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Prisbasbeloppet skall i första hand avräknas
mot inkomster av anställning.

12 § har upphävts genom lag (1999:803).

13 § Vid tillämpning av bestämmelserna om avdrag för allmän
pensionsavgift i 2 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension vid beräkning av pensionsgrundande
inkomst för år 1999 skall, om beskattningsåret omfattar tid
såväl före som efter utgången av år 1998 och den skattskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst
anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

14 § Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng för år
1999 skall, vid bristande eller underlåten avgiftsbetalning,
bestämmelserna i 4 kap. 4 och 8 §§ lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension tillämpas beträffande sådana
inkomster som avses i 2 kap. 6 § första stycket 4 samma lag
endast i den utsträckning de med tillämpning av 13 § skall
anses hänförliga till tid efter utgången av år 1998.

15 § För den som är född år 1937 eller tidigare skall, i
stället för bestämmelserna om tillgodoräknande och
fastställande av pensionspoäng i 4 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension, gälla vad som föreskrivs om
tillgodoräknande av sådan pensionspoäng i 11 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring i paragrafens lydelse före den
1 januari 1999. Därvid skall

1. vad som sägs om tilläggspensionsavgift i stället avse
ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift,

2. vad som sägs om inkomst som avses i 11 kap. 3 § första
stycket d lagen om allmän försäkring i stället gälla inkomst
som avses i 2 kap. 6 § första stycket 4 lagen om inkomstgrundad
ålderspension, och

3. med basbelopp avses det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1
kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

För den som har beviljats förtidspension för tid med början
efter utgången av år 1998 och som inte har uppburit sådan
pension till någon del omedelbart före ingången av år 1999
skall dock för tillgodoräknande av pensionspoäng med anledning
av förtidspension gälla de nya bestämmelserna i 4 kap. 9 §
lagen om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall vad som
sägs i 11 kap. 6 § första stycket lagen om allmän försäkring i
styckets lydelse före den 1 januari 1999 om inkomster som avses
i punkt 2 i första stycket i denna paragraf tillämpas endast
beträffande inkomster som, med tillämpning av bestämmelserna i
13 § denna lag, skall anses hänförliga till tiden före utgången
av år 1998.

Pensionspoäng skall inte tillgodoräknas enligt första och andra
styckena för det år under vilket den försäkrade har avlidit.

16 § Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som görs under
år 1999 får, om makarna begär det, verkan avseende pensionsrätt
som tillgodoräknas för det året.

17 § Vid omräkning av inkomstpension enligt 5 kap. 14 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och av
tilläggspension enligt 6 kap. 4 § samma lag vid årsskiftet
2001/2002 skall talet 1,016 ersättas med talet 0,996.

18 § Med pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension skall för tid före den 1 januari 1999
likställas pensionspoäng enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Med tilläggspension enligt lagen om inkomstgrundad
ålderspension skall för tid före den 1 januari 2001 likställas
tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän
försäkring.

19 § Har på grund av underlåten avgiftsbetalning pensionspoäng
inte tillgodoräknats en pensionsberättigad för tid före år
1998, skall vid beräkning av tilläggspension enligt 6 kap. 3 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension hänsyn tas
till så stor del av den produkt som anges i 6 kap. 2 § första
stycket 1 samma lag och det belopp som anges i punkt 2 i samma
stycke, som svarar mot förhållandet mellan det antal år, dock
högst 30, för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats den
pensionsberättigade och talet 30 ökat med ett för varje år före
år 1998 för vilket han eller hon till följd av underlåten
avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats pensionspoäng. Nämnda
tal får därvid inte ökas till mer än 50.

20 § För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och
född år 1914 eller tidigare skall inte 19 § gälla.

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född
under något av åren 1915-1923 skall vid tillämpning av 19 §
talen 30 bytas ut mot talen 20 ökat med ett för varje helt år
som har förflutit från och med år 1915 till utgången av det år
då den pensionsberättigade är född. Dessutom skall för varje
sådant år, den ökning enligt 19 § som föranleds av underlåten
avgiftsbetalning göras med en tiondel av det antal år för
vilket han eller hon av sådan anledning inte har
tillgodoräknats pensionspoäng.

21 § För en pensionsberättigad som är född år 1923 eller
tidigare och för vilken undantagande enligt 11 kap. 7 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1
januari 1982 gällt, skall vid beräkning av tillläggspension
bestämmelserna i 19 § tillämpas på motsvarande sätt för år för
vilket den försäkrade till följd av undantagandet fått
pensionspoängen minskad med mer än en poäng eller inte
tillgodoräknats någon pensionspoäng.

Första stycket skall dock inte gälla en svensk medborgare född
år 1914 eller tidigare. För en pensionsberättigad som är svensk
medborgare och född något av åren 1915-1923 skall 20 § andra
stycket tillämpas på motsvarande sätt för år för vilket den
försäkrade till följd av undantagandet fått pensionspoängen
minskad med mer än en poäng eller inte tillgodoräknats någon
pensionspoäng.

22 § För en pensionsberättigad som är född år 1927 eller
tidigare skall vid beräkning av tilläggspension enligt 6 kap. 2 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
bestämmelserna i 15 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1974 tillämpas på
motsvarande sätt för tid före nämnda datum.

23 § Punkterna 3 och 4 övergångsbestämmelserna till lagen
(1974:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall fortfarande gälla när det gäller beräkning av
tilläggspension för de pensionsberättigade som avses där.

Vid beräkning av tilläggspension skall i sådana fall som avses
i punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om
ändring i lagen om allmän försäkring reduktionsfaktorn 0,5
gälla.

24 § Vid beräkning av ökning av tilläggspensionen enligt 6 kap.
5 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension respektive avdrag från pensionen enligt 6 kap.
6 § samma lag skall faktorn 0,7 procent ersättas av faktorn 0,6
procent för månad före den 1 juli 1990.

25 § Har upphävts genom lag (2009:1459).

25 a § Utbetalning av premiepension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension för år 2001 får begränsas till ett
utbetalningstillfälle. Lag (1999:392).

25 b § Bestämmelsen i 14 kap. 2 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension om uppräkning med
basränta enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall inte
tillämpas för tid före det första valet av placering av
premiepensionsmedlen. Lag (1999:392).

25 c § I stället för vad som anges i 15 kap. 4 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall, för
intjänandeåret 1999, den försäkrade skriftligen underrättas
senast den 31 maj 2001. Lag (2000:1409).

26 § Tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension skall betalas ut utan ansökan från och med
januari år 2001 till den som vid utgången av år 2000 uppbär
ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Till den som uppburit tilläggspension enligt 6 kap. 8 § andra
stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension till och med
månaden före den då han eller hon fyller 65 år skall
inkomstpension enligt samma lag från och med månaden därefter
betalas ut utan ansökan. Lag (2000:1409).

27 § Överenskommelser som regeringen före utgången av år 1998
har ingått med främmande makt angående utsträckt tillämpning av
lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om undantag i vissa
fall från vad i den lagen är stadgat och som skall tillämpas
vid tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst, pensions-
poäng eller vårdår enligt 11 kap. lagen om allmän försäkring,
skall för tid efter utgången av år 1998 i stället tillämpas vid
tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst, pensionspoäng
eller vårdår enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension. Vidare skall vad som av en sådan överenskommelse
följer om försäkring för tilläggspension och om bosättning i
Sverige, också vid tillämpning av bestämmelserna i lagen om
inkomstgrundad ålderspension om tillgodoräknande av
pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. och pensionsrätt enligt
4 kap. anses gälla försäkring för inkomstgrundad ålderspension
och bosättning här.

Pensionsrätt m.m. för åren 1960-1998

Beräkning och fastställande av pensionsrätt och av andra
pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst

28 § Pensionsrätt enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension skall fastställas för åren 1960-1998 för den som
var försäkrad respektive år. Detsamma gäller pensionsgrundande
belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § och, för
åren 1995-1998, pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring
enligt 3 kap. 8 § samma lag.

Pensionsrätt enligt första stycket första meningen beräknas,
utom på pensionsgrundande inkomster beräknade enligt 10 §, på
pensionsgrundande belopp som avses i 10 § och i första stycket
andra meningen.

Första stycket gäller inte personer som avlidit före den 1
januari 1999.

29 § Vid beräkning och fastställande av pensionsrätt och
pensionsgrundande belopp enligt 28 § gäller, med de ändringar
som anges i andra och tredje styckena samt 30-–35 §§, i
tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension:

-– 3 kap. 2 och 3 §§ om fastställande av andra
pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst,

-– 3 kap. 8 § och 9 § första stycket om pensionsgrundande
belopp för plikttjänstgöring,

-– 3 kap. 10-–12 §§, 17, 19, 22 och 23 §§ om pensionsgrundande
belopp för föräldrar till små barn, och

-– 4 kap. 1 § första stycket och 2 § om fastställande av
pensionsrätt.

När pensionsgrundande belopp enligt 28 § fastställs skall, om
pensionspoäng på grund av underlåten eller bristande
avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats till fullo, 3 kap.
2 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension tillämpas
som om full avgift betalats inom föreskriven tid. Då inkomst
undantagits från försäkringen för tilläggspension enligt lagen
(1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall sistnämnda bestämmelse i
lagen om inkomstgrundad ålderspension tillämpas som om
inkomsten inte undantagits från försäkringen för
tilläggspension. Vid beräkning enligt 3 kap. 9 § första stycket
och 17 § första stycket 2 lagen om inkomstgrundad ålderspension
av genomsnittet av samtliga fastställda pensionsgrundande
inkomster för försäkrade under 65 år skall de inkomster
användas som ligger till grund för bestämmande av inkomstindex
enligt 7 § denna lag.

Bestämmelserna i 3 kap. 23 § lagen om inkomstgrundad
ålderspension skall tillämpas endast i fråga om faderskapsdom
som vunnit laga kraft efter utgången av år 1998. Lag (2002:208).

30 § Vid tillämpning av 28 § skall den anses försäkrad som
respektive år var försäkrad för tilläggspension enligt lagen
(1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension respektive
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta gäller dock inte
den som var försäkrad för tilläggspension endast på grund av
att han eller hon tillgodoräknats pensionspoäng för tidigare
år. Som bosatt i Sverige skall vidare den anses vara som
respektive år skulle anses som bosatt här enligt de lagar som
anges i detta stycke.

För en person som tillgodoräknats pensionspoäng för något av
åren 1960-1998 skall, utan hinder av första stycket,
pensionsrätt alltid fastställas på de belopp som följer av 10 §.

31 § För åren 1960-1994 skall pensionsrätt för inkomstpension
utgöra 18,5 procent av pensionsunderlaget. Någon pensionsrätt
för premiepension skall inte fastställas för de åren.

För åren 1995-1998 skall pensionsrätt för inkomstpension utgöra
16,5 procent av pensionsunderlaget och pensionsrätt för
premiepension skall utgöra 2 procent av samma underlag. När
pensionsrätt för premiepension fastställs för de åren skall
vidare bortses från den del av pensionsunderlaget som hänför
sig till andra pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande
inkomst. Den försäkrades pensionsrätt för inkomstpension skall
för de åren utgöra 18,5 procent av den delen av
pensionsunderlaget.

Vid bestämmande av pensionsrätt för åren 1960-1998 för personer
födda under åren 1938-1953 skall bestämmelserna i 4 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension tillämpas.

Pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring

32 § För år 1995 skall pensionsgrundande belopp för
plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension även tillgodoräknas en försäkrad
som under det året genomgått grundutbildning enligt
värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst
eller lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor
eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till
grundutbildning enligt värnpliktslagen. Detsamma gäller för
åren 1996-1998 för den som genomgått grundutbildning enligt
lagen om militär grundutbildning för kvinnor.

Sådan utbildning som avses i första stycket skall därvid
likställas med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt. Vidare skall dagersättning för sådan
utbildning som avses i första stycket likställas med
dagersättning enligt samma lag.

Pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn

33 § En försäkrad skall för åren 1960-1998 tillgodoräknas
pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3
kap. 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension även
om han eller hon inte varit bosatt tillsammans med barnet.

Kan båda föräldrarna enligt 3 kap. 11 och 12 §§ lagen om
inkomstgrundad ålderspension tillgodoräknas pensionsgrundande
belopp för föräldrar till små barn, skall beloppet
tillgodoräknas den av dem som, för det år det pensionsgrundande
beloppet hänför sig till, tillgodoräknats lägst pensionspoäng
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Har ingen av
föräldrarna tillgodoräknats pensionspoäng för det året eller
har de tillgodoräknats lika hög pensionspoäng, skall det
pensionsgrundande beloppet tillgodoräknas modern. Det
pensionsgrundande beloppet skall också tillgodoräknas modern om
fadern inte enligt 41 § skriftligen har ansökt om att få
tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp.

34 § För åren 1960-1998 skall, om pensionspoäng på grund av
underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte har
tillgodoräknats till fullo, vid tillämpning av 3 kap. 17 §
första stycket 1 och 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension och vid tillämpning av 33 § andra stycket denna
lag, pensionsgrundande inkomst och andra pensionsgrundande
belopp under intjänandeåret beräknas som om full avgift har
betalats inom föreskriven tid. Då inkomst undantagits från
försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1959:291) om
försäkring för allmän tilläggspension eller lagen (1962:381) om
allmän försäkring skall beräkningen göras som om inkomsten inte
undantagits från försäkringen för tilläggspension.

35 § Vid omräkning enligt 3 kap. 19 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall för åren 1960-
1981 med prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring avses det vid ingången av respektive år gällande
basbeloppet enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän
tilläggspension eller lagen om allmän försäkring.

Omräkning av pensionsbehållning

36 § Bestämmelserna i 5 kap. 6 § första stycket och 9 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall i tillämpliga
delar gälla för åren 1961-1998.

Fördelning av premiepensionsmedel

37 § Avgiftsmedel som hänför sig till intjänandeåren 1995-1998
skall tillföras dem för vilka pensionsrätt för premiepension
har fastställts för nämnda år. Medlen skall tillföras var och
en med ett belopp som motsvarar hans eller hennes fastställda
pensionsrätt för premiepension för respektive år.

Om summan av fastställda pensionsrätter överstiger de inbetalda
avgiftsmedlen, skall underskottet täckas av de avgiftsmedel som
hänför sig till intjänandeåret 1999. Om summan av fastställda
pensionsrätter understiger de inbetalda avgiftsmedlen, skall
överskottet föras över till den tillfälliga förvaltningen hos
Riksgäldskontoret enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

38 § Den samlade avkastningen på avgiftsmedel som uppkommit
under åren 1995-1998 skall tillföras dem för vilka pensionsrätt
för premiepension har fastställts för intjänandeåren 1995-1997.
Detsamma gäller den avkastning som efter utgången av år 1998
uppkommer dels på avgiftsmedel som hänför sig till
intjänandeåren 1995-1997, dels på den samlade avkastning som
uppkommit under åren 1995-1998 som inte avser avgiftsmedel
hänförliga till intjänandeåret 1998. Avkastningen skall
fördelas mellan summan av fastställda pensionsrätter för
respektive år i förhållande till hur länge avgiftsmedlen för
det året stått inne på kontot. Den avkastning som belöper på
summan av fastställda pensionsrätter för ett visst intjänandeår
skall därefter fördelas i förhållande till vars och ens
fastställda pensionsrätt för premiepension för det året. Övrig
avkastning på avgiftsmedel hänförliga till tiden före år 1999
skall fördelas enligt bestämmelserna i 8 kap. 1 § andra stycket
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

39 § De medel som vid utgången av år 1998 finns på det konto
hos Riksgäldskontoret som avses i lagen (1994:1748) om
förvaltning av vissa tillläggspensionsavgifter skall den 1
januari 1999 föras över till förvaltning enligt 8 kap. 1 §
första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

De kostnader för Premiepensionsmyndigheten åren 1999 och 2000
som inte täcks på annat sätt, får, efter regeringens
medgivande, dras av från avkastningen på medel som förvaltas
enligt 8 kap. 1 § första stycket samma lag. Lag (1999:392).

40 § När pensionsrätt för premiepension har fastställts enligt
28 § skall bestämmelserna i 8 kap. 2-4 §§ lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension om överföring till förvaltare m.m.
tillämpas i fråga om de medel och den avkastning som avses i 37
och 38 §§ denna lag. Överföringen till förvaltare skall
genomföras före utgången av år 2000. Lag (1999:392).

Beslut m.m.

41 § En far som för något av åren 1960-1998 vill tillgodoräknas
ett pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt
3 kap. 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
skall skriftligen ansöka om detta hos Försäkringskassan och
visa att han uppfyller villkoren för att tillgodoräknas ett
sådant belopp. Om modern till det eller de barn det
pensionsgrundande beloppet avser lever den 1 januari 1999,
skall sådan ansökan ha kommit in till försäkringskassan senast
den 31 augusti 1999. Lag (2004:838).

42 § För beslut enligt 28 § gäller bestämmelserna i 13 kap. 4-6 §§
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

43 § Den allmänna försäkringskassan skall skriftligen
underrätta den som beslut enligt 28 § avser om
pensionsgrundande belopp eller pensionsrätt för åren 1960-1998
som fastställts för honom eller henne. Underrättelsen skall
skickas till den som beslutet avser, när det gäller
pensionsrätt för premiepension för åren 1995-1997, senast den
31 maj 1999 och, när det gäller beslut om pensionsgrundande
belopp och pensionsrätt i övrigt, senast den 31 mars 2000. Av
underrättelsen skall det framgå hur man begär omprövning av
beslutet.

Underrättelse behöver dock inte sändas till personer som vid
tidpunkten för beslutet inte är inskrivna hos någon
försäkringskassa. Lag (1999:599).

44 § För beslut enligt 28 § gäller, om inte annat framgår av
andra stycket eller 45 §, i tillämpliga delar följande
bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension:

– 13 kap. 7 § om ändring av beslut,

– 13 kap. 9 § första och andra styckena, 10 §, 12 §, 13 § andra
och tredje styckena samt 15 och 16 §§ om omprövning av beslut,

– 13 kap. 17, 18, 20 och 21 §§, 22 § första och tredje styckena
samt 23 § om överklagande av beslut,

– 15 kap. 3 § om underrättelse till enskild, samt

– 15 kap. 10, 11, 13 och 14 §§ om uppgiftsskyldighet m.m.

Vid tillämpning av 13 kap. 12 § lagen om inkomstgrundad
ålderspension skall hänvisningen till 13 kap. 11 § samma lag i
stället avse 45 § denna lag.

45 § Den som vill begära omprövning av beslut enligt 28 § skall
göra detta skriftligen senast den 31 augusti 2000 i fråga om
beslut som skall meddelas senast den 31 maj 1999 och senast den
30 juni 2001 i fråga om beslut som skall meddelas senast den 31
mars 2000. Om den som begär omprövning gör sannolikt att han
eller hon inte inom två månader före utgången av nämnda tid
fått kännedom om beslutet, skall begäran i stället ha kommit in
inom två månader från den dag då den som begär omprövningen
fick sådan kännedom.

Om ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § har ändrats
för en förälder eller därmed likställd på grund av att
förutsättningarna för att tillgodoräknas beloppet inte är
uppfyllda, får omprövning ske på begäran av den som då kan
tillgodoräknas beloppet även om ingen anmälan enligt 41 § har
gjorts. Vad som föreskrivs i första styckets andra mening skall
då också gälla, om den som i så fall kan tillgodoräknas ett
sådant belopp gör sannolikt att han eller hon först efter
utgången av den tid som anges i första stycket första meningen
har fått kännedom om att det pensionsgrundande belopp som har
bestämts för den andre har ändrats.

Omprövar allmän försäkringskassa självmant beslut enligt 28 §
skall omprövningsbeslutet, om inte annat följer av 44 §,
meddelas senast den 31 augusti 2000 i fråga om beslut som
meddelas senast den 31 maj 1999 och senast den 30 juni 2001 i
fråga om beslut som skall meddelas senast den 31 mars 2000.

46 § Beslut enligt 28 § får överklagas av Riksförsäkringsverket
senast den 31 augusti 2000 beträffande beslut som meddelas
senast den 31 maj 1999 och senast den 30 juni 2001 beträffande
beslut som skall meddelas senast den 31 mars 2000. Om beslutet
har meddelats efter den 30 juni 2000 respektive efter den 30
april 2001 får dock överklagandet komma in inom två månader
från den dag då beslutet meddelades.

47 § Pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall
fastställas för åren 1995-1998.

På pensionsunderlag enligt första stycket skall pensionsrätt
för inkomstpension utgöra 18,5 procent. Någon pensionsrätt för
premiepension grundad på detta pensionsunderlag skall inte
fastställas för den tiden.

Första stycket gäller inte personer som avlidit före den 1
januari 1999. Lag (1999:1410).

48 § Vid beräkning och fastställande av pensionsrätt och
pensionsgrundande belopp enligt 47 § gäller, med de ändringar
som anges i andra stycket, i tillämpliga delar följande
bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension:

– 3 kap. 2 och 3 §§ om fastställande av andra pensionsgrundande
belopp än pensionsgrundande inkomst,

– 3 kap. 24 och 25 §§ om pensionsgrundande belopp för studier,

– 4 kap. 1 § första stycket, 2 och 6 §§ om fastställande av
pensionsrätt, och

– 5 kap. 6 § första stycket och 9 § om omräkning av
pensionsbehållning.

När pensionsgrundande belopp enligt 47 § fastställs skall
bestämmelserna i 29 § andra stycket och 30 § första stycket
tillämpas. Lag (1999:1410).

49 § För beslut enligt 47 § gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 13 och 15 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension med undantag av 13 kap. 7 § tredje
stycket första meningen. Lag (1999:1410).

Övergångsbestämmelser

1999:803

Den upphävda paragrafen skall dock fortfarande tillämpas i fall
som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1999:802) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

2002:208

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 6 §
och i övrigt den 1 januari 2005.

2. Anmälan om att få tillgodoräknas pensionsgrundande belopp
med stöd av de nya bestämmelserna i 29 § skall ha kommit in
till Försäkringskassan senast den 31 mars 2007. I dessa fall
skall även sådan ansökan som avses i 41 § ha kommit in till
Försäkringskassan senast den 31 mars 2007. Lag (2005:329).