Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

SFS nr
1998:676
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1392

1 § Statlig ålderspensionsavgift ska för varje år betalas
av staten enligt denna lag.

Avgift betalas endast för personer som är försäkrade för
inkomstgrundad ålderspension enligt 4 och 6 kap.
socialförsäkringsbalken och som uppfyller förutsättningarna
för tillgodoräknande av pensionsrätt för inkomstpension
eller av pensionspoäng. Lag (2010:1271).

2 § Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och
31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning
enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som
utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på
grund av regeringens förordnande, i den utsträckning
ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av
anställning enligt 59 kap. 8–11 §§ socialförsäkringsbalken
eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 §
första stycket 1–3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap.
socialförsäkringsbalken,

3. närståendepenning enligt 47 kap.
socialförsäkringsbalken,

4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller
annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av
41 och 42 kap. nämnda balk,

7. vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den
utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,

10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program,

11. utbildningsbidrag för doktorander,

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för
vissa föräldrar (TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till
andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för
totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden
i den utsträckning som regeringen så föreskriver.
Lag (2010:1271).

3 § Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om
ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning
och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3
procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

4 § Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § ska
det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger
8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt
58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken i följande
ordning:

1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat
förvärvsarbete,

2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,

3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av
anställning,

4. annan inkomst av anställning.
Lag (2010:1271).

5 § Avgiften utgör 18,5 procent av sådana
pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 60 kap.
socialförsäkringsbalken och av inkomstrelaterad
sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning
enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

6 § Har upphävts genom lag (2010:1271).

7 § Avgift skall för varje år betalas preliminärt med belopp
som så nära som möjligt beräknas motsvara den slutliga
avgiften. Den preliminära avgiften betalas varje månad.
Regeringen skall bestämma storleken på de belopp som skall
betalas.

8 § Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den
andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension
för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig
förvaltning enligt 64 kap. 15–17 §§
socialförsäkringsbalken. Återstoden förs, efter avstämning
gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde
AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter
förslag från Pensionsmyndigheten. Lag (2010:1271).

9 § Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter
fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan
beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för
det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i
samband med en kommande preliminär överföring och gentemot
Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de
preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras
gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan
avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken
och det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP-
fonderna med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 §
första stycket 2 socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1392).

10 § Avgiften används till finansiering av försäkringen för
inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.
Lag (2010:1271).

Övergångsbestämmelser

1998:676

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 och tillämpas
första gången på ersättningar och pensionsgrundande belopp som
beräknas för år 1999.

2. Under åren 1999 och 2000 skall utöver vad som sägs i 10 §
avgiften även finansiera försäkringen för tilläggspension i
form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring och folkpension i form av ålderspension enligt samma
lag för personer med rätt till sådan tilläggspension.

1999:1411

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen
gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt
den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

2000:1009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången på ersättningar som beräknas för år 2001.

2001:838

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på avgifter
som beräknas för år 2003.

3. Äldre bestämmelser gäller vid beräkning av avgifter för år
2002, dock skall avgift inte beräknas på ersättning enligt 2 §
om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning
och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 29,3 procent av
det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

2001:1118

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som
beräknas för år 2002.

3. Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen
år 2002.

2002:979

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången på avgifter som beräknas för år 2003.

2010:1271

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmåner som avser
tid före ikraftträdandet.

2011:1392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på
ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013.