Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS nr
1998:68
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-26

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön får under tiden mars-maj 1998
försäkringstagaren säga upp försäkringen med verkan från
närmast följande månadsskifte.

Övergångsbestämmelser

1998:68

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1998. Genom
förordningen upphävs förordningen (1996:1091) om tillfällig
avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om
försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen
(1991:1047) om sjuklön. Den upphävda förordningen skall dock
fortfarande gälla i fråga om anslutning till försäkringen den 1
januari 1997.